Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 2. oktobrī

"REFIT — gatavs izaugsmei" – Komisija veic vērienīgus turpmākos pasākumus, lai mazinātu ES tiesību aktu slogu

Lai arī regulējums ES līmenī ir būtisks daudzās jomās, tomēr bieži tiek pārmests, ka tas rada šķēršļus uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, vai pārmērīgi iejaucas iedzīvotāju ikdienas dzīvē. 74 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES rada pārāk lielu birokrātiju.1 Atbildot uz šo viedokli, Komisija pēdējo gadu laikā ir veikusi lielu darbu, lai vienkāršotu tiesību aktus un samazinātu regulējuma slogu. 11. septembrī savā 2013. gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā priekšsēdētājs Barrozu uzsvēra, cik būtisks ir lietpratīgs regulējums, un paziņoja, ka Eiropas Savienībai jābūt "lielai lielās lietās un mazākai mazākās lietās".

Šodien Komisija sper vēl vienu svarīgu soli, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti atbilst to mērķim. Komisijas paziņojumā ir izklāstīti konkrēti risinājumi katrai politikas jomai, kurā tā veiks turpmākus pasākumus, lai vienkāršotu vai atceltu ES tiesību aktus, atvieglotu slogu uzņēmumiem un veicinātu tiesību aktu īstenošanu. Tāds ir rezultāts pēc visu ES tiesību aktu pārskatīšanas. Šodien Komisija paziņoja arī par nodomu publicēt rezultātu apkopojumu, lai sekotu līdzi progresam Eiropas un valstu līmenī. Šis uzdevums kalpo par pamatu Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmai (REFIT).

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Eiropas uzdevums ir palīdzēt rast risinājumus tām lielajām problēmas, ar kurām mēs visi saskaramies. Taču, lai mūsu darbs būtu efektīvs, mums jānodrošina, ka mēs izvēlamies pareizās prioritātes un nodrošinām atbilstoša apmēra regulējumu. Ne viss, kas ir labs, ir labs arī Eiropas līmenī. Apdomāsim divreiz, vai mums ir jārīkojas Eiropas līmenī un, ja jā, tad kad un kur." Priekšsēdētājs turpināja: "Ar REFIT Komisija ir paveikusi uz šo brīdi visaptverošāko uzdevumu, lai mazinātu ES tiesību aktu slogu un vienkāršotu tos. Mūsu apņēmība, piemērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, nekāda veidā neradīs šaubas par būtiskajiem ieguvumiem, ko ES regulējums sniedz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši noteikumi vienotā tirgus pamatā. Šodien iesniegtā REFIT pakete nodrošina pragmatiskas perspektīvas saistībā ar turpmāko regulējumu Eiropā – kad līdz Eiropas vēlēšanām 2014. gada maijā ir atlikuši vien daži mēneši."

Ar šodien iesniegto dokumentu "REFIT Paziņojums par normatīvās atbilstības un izpildes programmas rezultātiem un turpmākajiem pasākumiem" Komisija veic šādus uzdevumus.

  • Sniegts pārskats par pēdējos gados sasniegto , lai, vienkāršojot regulējumu un samazinot tā izmaksas, nodrošinātu, ka ES tiesību akti atbilst to mērķim. Pēdējo desmit gadu laikā Komisija ir uzsākusi nozīmīgas politikas reformas. Tās ietver priekšlikumus par izmaksu samazināšanu platjoslas attīstībā, Ūdens pamatdirektīvu, Šengenas vīzu kodeksa iniciatīvu, Patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, Pakalpojumu direktīvu, Vienotā patenta regulu un Savienības muitas kodeksu. Kopš 2005. gada Komisija ir apstiprinājusi 660 iniciatīvas, kuru mērķis ir vienkāršošana, kodifikācija vai pārstrādāšana. Vairāk nekā 5.590 tiesību akti ir atcelti. “Top Ten” apspriešanās ar MVU, lai noskaidrotu visapgrūtinošāko ES tiesisko regulējumu, ļāva uzņēmumu prioritātes iekļaut Komisijas normatīvās atbilstības programmā. Tiek ieviesti konkrēti uzlabojumi attiecībā uz MVU, piemēram: vienkāršotas prasības par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (tahogrāfiem), maksa saskaņā ar REACH regulu MVU ir samazināta robežās no 35 līdz 95 %, oktobrī tiks ierosināta standarta PVN deklarācija. No 2007. gada līdz 2012. gadam tika panākts administratīvā sloga uzņēmumiem samazinājums par 26 %, kas ir līdzvērtīgs ietaupījumiem EUR 32,3 miljardu apmērā gadā, papildu ietaupījumi EUR 5 miljardu apmērā vēl gaidāmi, kad likumdevēji pieņems lēmumu. Komisija pati ir paveikusi pat vairāk, nekā to paredz nospraustais mērķis – iesniedzot priekšlikumus sloga samazināšanai, kas sniegtu potenciālus ietaupījumus gandrīz EUR 41 miljarda apmērā (33%). Diemžēl daži no šiem potenciālajiem ietaupījumiem, kas lēšami vairāk nekā EUR 3 miljardu apmērā, tika zaudēti likumdošanas gaitā, kad Komisijas priekšlikumi tika grozīti. Plašāka e-rēķinu izmantošana PVN jomā, kā arī atbrīvojumi vai īpaši režīmi MVU grāmatvedības, elektronisko atkritumu un ES iekšējās tirdzniecības statistikas jomā bija vieni no nozīmīgākajiem programmas sasniegumiem. Turklāt veids, kādā Komisija sagatavo regulējumu, ir būtiski mainījies: ietekmes novērtējumi, apspriešanās ar ieinteresētajām personām (tostarp ar sociālajiem partneriem) un ex post novērtējumi Komisijā tiek piemēroti regulāri un turpmāk tiks izmantoti vēl plašāk.

  • Ierosinātas nozīmīgas leģislatīvās iniciatīvas, kas šobrīd atrodas pie likumdevējiem, ar mērķi vienkāršot regulējumu un mazināt slogu, piemēram, šādās jomās: dzīvnieku veselība, patēriņa preču drošums un tirgus uzraudzība, publiskais iepirkums, kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, klīniskie pētījumi farmācijas precēm un ceļojumu paketes.

  • Uzskaitītas jomas turpmākai rīcībai 2013. — 2014. gadā, lai vienkāršotu spēkā esošos ES tiesību aktus, tos grozot un konsolidējot (tādās jomās kā, piemēram, darbinieku informēšana un konsultēšana, uzņēmējdarbības statistika, uzņēmējdarbības tiesības, standarta PVN deklarācijas ieviešana, zootehniskie pasākumi un tirdzniecības noteikumi), kā arī sekojot izvērtēšanas ieteikumu izpildei: galvenais pārskatīšanas rezultāts bija tas, ka tika noteiktas jomas, kurās nepieciešams izvērtējums regulatīvā sloga labākai identifikācijai, lai sasniegtu ES politikas mērķus ar vismazākajām izmaksām un vislabāk varētu izmantot ES regulējuma priekšrocības. Līdz 2014. gada beigām Komisija būs veikusi vai uzsākusi 47 izvērtējumus, atbilstības pārbaudes vai citus ziņojumus ar mērķi samazināt regulatīvo slogu. Īpašs uzsvars tiek likts uz vides, uzņēmējdarbības un rūpniecības un nodarbinātības jomu. Tas ietver jaunas atbilstības pārbaudes tādās jomās, kas saistītas ar ķīmiskajām vielām, uz kurām neattiecas REACH regula, NATURA 2000 tīklu, mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, atkritumiem un vispārīgajiem pārtikas aprites tiesību aktiem. Izvērtējumi, kuros uzmanību pievērsta normatīvajai atbilstībai, ir paredzēti jo īpaši tādās jomās kā veselības aizsardzība un drošība darba vietā, Pagaidu darba ņēmēju direktīva, vides trokšņa novērtēšana un pārvaldība, tiesiskās aizsardzības līdzekļi publiskā iepirkuma jomā un akcīzes nodokļa režīms. Komisija arī sāk plānot darbus, lai izvērtētu, cik saskaņots ir jaunais ES regulējums finanšu pakalpojumu nozarē.

  • Identificētas tās jomas, kurās Komisija apsver iespēju atsaukt iesniegtos priekšlikumus un atcelt spēkā esošos ES tiesību aktus. Kopumā iedalījums ir šāds. 1) Jomas, kurās Komisija turpina izvērtēšanu, bet kurās tā ir nolēmusi neiesniegt priekšlikumus. Tas attiecas uz tiesību aktiem frizieru darba drošības un veselības jomā (atkarīgs no veicamā izvērtējuma rezultātiem), balsta un kustību aparāta slimībām, displeja ekrāniem un tabakas dūmiem vidē. 2) Tiesību akti, kas vairs nav vajadzīgi, ņemot vērā notikumu attīstību, un ja Komisija plāno ierosināt to atcelšanu. Tiek plānoti 10 priekšlikumi par tiesību aktu atcelšanu, piemēram, attiecībā uz tiesību aktiem par tīru un energoefektīvu autotransporta līdzekļu veicināšanu, jēlnaftas un naftas produktu piegādi, bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, tērauda statistiku. 3) Priekšlikumi, kuru virzība ir apstājusies koplēmuma procedūrā un ir maz reālu iespēju virzības turpināšanai. Tāpēc Komisija apsvērs iespēju atcelt priekšlikumus šajā kategorijā, tostarp augsnes direktīvu un direktīvu par PVN saistību vienkāršošanu, priekšlikumu par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem2, regulu par tērauda statistiku un par smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot tos ar spoguļiem.

  • Izklāstīti jauni horizontālie pasākumi, lai ES tiesību akti atbilstu paredzētajam mērķim. Piemēram, Komisija noteiktu administratīvos pienākumus, kas izriet no ES tiesību aktiem un to īstenošanas valstu līmenī, un tos regulāri pārskatītu, lai noteiktu iespējas samazināt to apjomu. Apmaiņa ar labāko praksi starp dalībvalstīm tiks atvieglota, lai iespējami vienkāršotu ES tiesību aktu īstenošanu valstu līmenī. Komisija veiks arī mērķtiecīgas darbības, lai palīdzētu pildīt jaunus pienākumus, jo īpaši jomās, kas attiecas uz MVU. Komisija savā gada darba programmā arī identificēs visas REFIT leģislatīvās iniciatīvas, tostarp priekšlikumu atsaukšanu, tiesību aktu atcelšanu un konsolidēšanu. Uzņēmumiem, tostarp MVU, un visām pārējām ieinteresētajām personām būs iespēja ierosināt jomas, kurās viņuprāt būtu lietderīgi veikt atbilstības pārbaudes.

  • Paziņots par REFIT rezultātu apkopojuma publicēšanu katru gadu, lai sekotu līdzi progresam Eiropas un valstu līmenī un atvieglotu dialogu par normatīvo atbilstību ar pilsoņiem, dalībvalstīm, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību kopumā.

Turpmākie pasākumi

Lai gūtu sekmes, īstenojot apņemšanos nodrošināt lietpratīgu regulējumu, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jāizrāda līdzvērtīga apņēmība, lai ierosinātos pasākumus regulējuma sloga vienkāršošanai un samazināšanai varētu pieņemt ātri. Komisija kopā ar citām iestādēm darīs visu iespējamo, lai to nodrošinātu. Tā arī turpinās cieši sadarboties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai apkopotu viedokļus un ierosinājumus par normatīvo atbilstību, kuras problēmas var risināt REFIT programmas ietvaros, turpinot tās efektivitātes palielināšanu.

Vispārīga informācija

Savā 11. septembra runā par situāciju Eiropas Savienībā Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: "Es augstu vērtēju subsidiaritāti. Manā uztverē subsidiaritāte nav tehnisks jēdziens. Tas ir demokrātijas pamatprincips. Arvien ciešākai savienībai starp Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīgs, lai lēmumi tiktu pieņemti pēc iespējas atklātāk un pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Nebūt ne visiem jautājumiem ir nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums. Eiropai uzmanība ir jāvērš uz tām jomām, kurās tā var dot vislielāko pievienoto vērtību. Ja šādas pievienotās vērtības nav, tai nevajadzētu iejaukties. ES ir jābūt “lielai lielās lietās un mazākai mazākās lietās” – un to mēs pagātnē, iespējams, esam dažkārt piemirsuši. ES ir jāparāda, ka tā spēj noteikt gan pozitīvas, gan negatīvas prioritātes. Kā jebkurai valdībai mums ir īpaši jārūpējas par mūsu regulējuma kvalitāti un kvantitāti, apzinoties, ka saskaņā ar Monteskjē teikto "les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires" ["Bezjēdzīgi likumi laupa spēku nepieciešamiem likumiem"].Tomēr pastāv ļoti nozīmīgas jomas, kurās Eiropai ir jāpanāk lielāka integrācija, lielāka vienotība. Jomas, kurās tikai spēcīga Eiropa var panākt rezultātus."

ES līmeņa regulējums rada pievienoto vērtību tādās jomās kā konkurence, tirdzniecības un iekšējais tirgus, ļaujot izveidot līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kas savukārt rada iespējas uzņēmumiem un patērētājiem. Tas arī aizsargā pilsoņu veselību, drošību un tiesības. ES tiesību akti rada vienotu sistēmu, aizstājot vai saskaņot divdesmit astoņu dažādu valstu tiesību aktus. Tas ļauj ES dalībvalstīm kopīgi risināt problēmas, kas pārsniedz valstu robežas.

Lietpratīgs regulējums ir pastāvīgs process, nevis vienreizēja darbība. Nodrošināt, ka ES tiesību akti atbilst to mērķim ir būtiski, atjaunojot Eiropas virzību uz labāku izaugsmi un nodarbinātību. Tāpēc Komisija 2012. gada decembrī uzsāka Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT). REFIT atspoguļo Komisijas apņemšanos veidot vienkāršu, skaidru, stabilu un paredzamu regulējuma satvaru uzņēmumiem, darba ņēmējiem un iedzīvotājiem. Tā dos labumu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem – ar noteikumu, ka arī citām iestādēm un dalībvalstīm ir līdzvērtīga apņemšanās.

Papildu informācija

Sīkāka informācija un piemēri: MEMO/13/833

Paziņojuma un tā pielikuma teksts, datu vizualizācija un papildu informācija atrodama: http://ec.europa.eu/refit

Tviterī: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Par lietpratīgu regulējumu kopumā: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Skatīt 79. Eirobarometra rezultātus – jautājums QA16.4 59. lappusē: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Komisija gatavojas iesniegt jaunu priekšlikumu.


Side Bar