Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 2 d.

„REFIT programa – augimo variklis“.Komisija imasi plataus užmojo papildomų veiksmų ES teisei supaprastinti

Nors daugelyje sričių ES lygmens reglamentavimas yra labai svarbus, Europos Sąjunga dažnai kaltinama dėl įmonių (ypač mažųjų įmonių) veiklos sąlygų apsunkinimo arba pernelyg aktyvaus kišimosi į kasdienį piliečių gyvenimą. 74 proc. europiečių įsitikinę, kad biurokratinių procedūrų Europos Sąjungoje yra per daug.1 Todėl per pastaruosius kelerius metus Komisija ėmėsi koordinuotų veiksmų teisės aktams supaprastinti ir reglamentavimo naštai sumažinti. 2013 m. rugsėjo 11 d. skaitydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė pažangaus reglamentavimo svarbą ir pažymėjo, kad „svarbiems klausimams ES turi skirti daug dėmesio, ne tokiems svarbiems – mažiau.

Šiandien Komisija žengia dar vieną svarbų žingsnį, siekdama užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų paskirtį. Komisija komunikate konkrečiai nurodo, kuriose politikos srityse ji imsis tolesnių veiksmų supaprastinti arba panaikinti ES teisės aktus, sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir palengvinti teisės aktų įgyvendinimą. Šis komunikatas parengtas peržiūrėjus visus ES teisės aktus. Be to, šiandien Komisija paskelbė apie ketinimą paskelbti rezultatų suvestinę, kuri būtų naudojama šios srities pažangai apžvelgti Europos ir nacionaliniu lygiu. Tai numatyta Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programoje (REFIT).

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Europa padeda spręsti didelius mums visiems kylančius uždavinius. Tačiau, kad tai būtų veiksminga, turime sutelkti dėmesį į tinkamus prioritetus ir reguliuoti tiek, kiek būtina. Ne visi geri dalykai yra geri Europos lygmeniu. Tad gerai pagalvokime, kada ir kur veiksmų turi imtis ES.“ Jis pridūrė: „Pradėjusi vykdyti REFIT, Komisija ėmėsi iki šiol didžiausių pastangų supaprastinti ES teisę ir palengvinti jos įgyvendinimą. Ryžtingai taikydami subsidiarumo ir proporcingumo principus neginčysime, kad piliečiams ir verslui ES reguliavimas, ypač taisyklės, kuriomis grindžiama bendroji rinka, labai naudingas. Iki 2014 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimų likus keliems mėnesiams, šiandienos REFIT rinkinys pateikia pragmatišką reguliavimo ateities Europoje vaizdą.“

Šiandien skelbiamame komunikate dėl reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) rezultatų ir tolesnių veiksmų Komisija

  1. apžvelgia per pastaruosius metus nuveiktus darbus siekiant užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų paskirtį, tuos teisės aktus paprastinant ir mažinant išlaidas. Per pastaruosius dešimt metų Komisija pradėjo svarbių politikos reformų. Jos susijusios su pasiūlymais mažinti plačiajuosčio ryšio diegimo išlaidas, Vandens pagrindų direktyva, Šengeno vizų kodekso iniciatyva, Vartotojų teisių direktyva, Paslaugų direktyva, Bendro patento reglamentu ir Sąjungos muitinės kodeksu. Nuo 2005 m. Komisija patvirtino 660 paprastinimo, kodifikavimo ar išdėstymo nauja redakcija iniciatyvų. Panaikinta daugiau kaip 5 590 teisės aktų. Konsultacijos su MVĮ dėl dešimties pagrindinių labiausiai jų veiklą apsunkinančių ES teisės aktų padėjo įtraukti įmonių prioritetus į Komisijos reglamentavimo kokybės darbotvarkę. Įtraukta konkrečių MVĮ naudingų patobulinimų, pavyzdžiui: kelių transporto srityje paprastinami tachografų reikalavimai, be to 35-95 proc. sumažinti MVĮ taikomi mokesčiai pagal REACH reglamentą; jau spalio mėn. bus pasiūlyta standartinė PVM deklaracija. 2007–2012 m. įmonėms tenkančią administracinę naštą pavyko sumažinti 26 proc. (tai atitinka 32,3 mlrd. EUR sutaupytų lėšų per metus). Dar 5 mlrd. EUR bus galima sutaupyti, kai atitinkamus teisės aktus priims teisės aktų leidybos institucijos. Pati Komisija siekė dar platesnio užmojo tikslo –įgyvendinus jos pateiktus pasiūlymus našta galėjo būti sumažinta beveik 41 mlrd. EUR (33 proc.). Deja, dalis tos sumos, kurią buvo galima sutaupyti (daugiau kaip 3 mlrd. EUR), prarasta teisės aktų priėmimo proceso metu, nes šie Komisijos pasiūlymai buvo iš dalies pakeisti. Svarbiausi programos rezultatai – skatinimas naudoti elektronines PVM sąskaitas faktūras ir atleidimas nuo mokesčių arba speciali tvarka, taikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms apskaitos, elektroninės įrangos atliekų ir ES vidaus prekybos statistikos srityje. Be to, gerokai pasikeitė Komisijos taikoma teisės aktų rengimo tvarka: visose Komisijos tarnybose sistemingai atliekami poveikio vertinimai, konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis (įskaitant socialinius partnerius) ir atliekami ex post vertinimai, ir tokia tvarka bus taikoma dar griežčiau;

  2. pristato svarbias teisėkūros iniciatyvas dėl administracinių formalumų supaprastinimo ir mažinimo, kurias šiuo metu svarsto teisės aktų leidybos institucijos: pavyzdžiui, gyvūnų sveikatos, vartojimo prekių saugos ir rinkos priežiūros, viešųjų pirkimų, bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, vaistų klinikinių tyrimų ir kelionių paketų srityse;

  1. nurodo sritis, kuriose 2013–2014 m. bus imtasi papildomų priemonių, kad būtų supaprastinti dabar galiojantys teisės aktai, iš dalies keičiant ir konsoliduojant galiojančius ES teisės aktus (pavyzdžiui, darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, verslo statistikos, bendrovių teisės, standartinės PVM deklaracijos taikymo, zootechninių priemonių ir prekybos taisyklių srityse); ir imantis tolesnių priemonių, susijusių su vertinimo rekomendacijomis: pagrindinis teisės aktų peržiūros rezultatas – nustatyta, kurias sritis reikia įvertinti, kad būtų tinkamiau parinktos priemonės, kuriomis galima padėti palengvinti reglamentavimo naštą ir užtikrinti, kad ES politikos tikslų būtų siekiama mažiausiomis išlaidomis, o jų teikiama nauda būtų kuo didžiausia. Siekdama sumažinti reglamentavimo naštą, iki 2014 m. pabaigos Komisija bus atlikusi arba pradėjusi 47 vertinimus ir tinkamumo patikrinimus (taip pat bus pradėjusi rengti ar parengusi kitas ataskaitas). Ypač daug dėmesio skiriama aplinkos, įmonių ir pramonės bei užimtumo sritims. Atliekami nauji tinkamumo patikrinimai šiose srityse: cheminių medžiagų, kurioms netaikomas reglamentas REACH, „Natura 2000“, variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atliekų ir bendrųjų maisto srities teisės aktų. Taip pat numatyta atlikti vertinimus (daugiausia dėmesio skiriant reglamentavimo kokybei) šiose srityse: darbuotojų saugos ir sveikatos, direktyvos dėl laikinųjų darbuotojų, aplinkos triukšmo vertinimo ir valdymo, viešųjų pirkimų srityje taikytinų teisių gynimo priemonių ir akcizo mokesčio tvarkos. Komisija taip pat ketina pradėti vertinti visų naujų finansinių paslaugų sektoriaus ES teisės aktų nuoseklumą;

  2. nurodo, kuriose srityse ketina atšaukti dar nepriimtus pasiūlymus ir panaikinti dabar galiojančius ES teisės aktus. Galima išskirti tokias sritis: 1) sritys, kurių problemas Komisija tebevertina, tačiau kuriose ji nusprendė neteikti pasiūlymų. Tos sritys apima, be kita ko, darbuotojų saugą ir sveikatą kirpyklų sektoriuje (šios srities teisės aktų vertinimai dabar atliekami), raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus bei displėjaus ekranus, aplinkoje esančius tabako dūmus; 2) teisės aktai, kurie, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, nebereikalingi ir kuriuos Komisija ketina siūlyti panaikinti. Ketinama pateikti 10 pasiūlymų panaikinti teisės aktus, pavyzdžiui, teisės aktus dėl skatinimo naudoti mažai teršalų išmetančias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, žalios naftos ir naftos produktų tiekimo, pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, plieno sektoriaus statistinių duomenų; 3) pasiūlymai, kurių priėmimas pagal bendro sprendimo procedūrą užsitęsė ir kurių priėmimo tikimybė yra menka. Todėl Komisija svarstys galimybę atšaukti šios kategorijos pasiūlymus, įskaitant Direktyvą dėl dirvožemio ir direktyvą, kuria siekiama supaprastinti PVM prievolių laikymąsi, pasiūlymą dėl Europos privačiosios bendrovės statuto2, reglamentą dėl plieno sektoriaus statistinių duomenų ir direktyvą dėl sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo.

  1. pristato naujus horizontaliuosius veiksmus, kurie padėtų užtikrinti, kad ES teisė atitiktų paskirtį. Komisija, pavyzdžiui, nustatys ES teisėje ir nacionaliniuose ES teisės įgyvendinimo aktuose įtvirtintas administracines prievoles ir reguliariai jas peržiūrės, kad įvertintų tų prievolių panaikinimo galimybes. Valstybėms narėms bus sudarytos sąlygos lengviau keistis gerąja patirtimi, kad įgyvendinti ES teisės aktus valstybėse narėse būtų kuo paprasčiau. Komisija taip pat imsis tikslinių veiksmų, kad palengvintų naujų įpareigojimų įgyvendinimą, ypač MVĮ svarbiose srityse. Komisija savo metinėje darbo programoje taip pat nurodys visas REFIT teisėkūros iniciatyvas, įskaitant atšauktus, panaikintus ir konsoliduotus teisės aktus. Įmonės (įskaitant MVĮ) ir visos kitos suinteresuotosios šalys galės pasiūlyti sritis, kuriose, jų manymu, būtų galima atlikti tinkamumo tikrinimus;

  2. praneša apie tai, kad kasmet skelbs REFIT rezultatų suvestinę, siekdama įvertinti padarytą pažangą Europos ir nacionaliniu lygiu bei palengvinti dialogą su piliečiais, valstybėmis narėmis, įmonėmis ir pilietine visuomene reglamentavimo kokybės klausimu.

Tolesni veiksmai

Kad įsipareigojimas užtikrinti pažangų reglamentavimą būtų sėkmingai įvykdytas, Europos Parlamentas ir Taryba turi imtis panašaus užmojo veiksmų, kad pasiūlytos priemonės reglamentavimo naštai supaprastinti ir sumažinti būtų skubiai priimtos. Komisija imsis visų priemonių kartu su kitomis institucijomis, kad šis tikslas būtų pasiektas. Be to, ji ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad surinktų nuomones ir pasiūlymus dėl reglamentavimo kokybės, į kuriuos būtų galima atsižvelgti įgyvendinant REFIT programą, ir kad dar labiau padidintų programos veiksmingumą.

Pagrindiniai faktai

Rugsėjo 11 d. skaitytame pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Man be galo svarbus subsidiarumas. Tai ne tik techninė sąvoka. Tai esminis demokratijos principas. Glaudesnė Europos piliečių sąjunga reiškia, kad sprendimai turi būti priimami kuo skaidriau ir kuo arčiau piliečių. Ne visus sprendimus būtina priimti Europos lygmeniu. Europa turi sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose ji gali būti naudingiausia. Į visas kitas ji neturėtų kištis. Svarbiems klausimams ES turi skirti daug dėmesio, ne tokiems svarbiems – mažiau. Tokio principo praeityje ne visada pavykdavo laikytis. ES turi parodyti, kad yra pajėgi nustatyti tiek teigiamus, tiek neigiamus prioritetus. Kaip ir visos vyriausybės, turime skirti pakankamai dėmesio mūsų teisės aktų kokybei ir kiekybei, nes, kaip sakė Monteskjė, „les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires“ [„nebūtini įstatymai silpnina būtinus“]. Tačiau yra itin svarbių sričių, kuriose Europa turi siekti didesnės integracijos ir vienybės. Šiose srityse tik stipri Europa gali duoti gerų rezultatų.“

ES lygio reglamentavimas teikia pridėtinės vertės konkurencijos, prekybos ir vidaus rinkos srityse – taip užtikrinamos vienodos konkurencijos sąlygos, kurios atveria naujų galimybių įmonėms ir vartotojams. Be to, toks reglamentavimas padeda apsaugoti piliečių sveikatą, saugą ir teises. ES teisės aktais sukuriama bendra sistema, dvidešimt aštuonių valstybių narių nacionalinės teisės aktus pakeičiant arba suderinant. Todėl ES valstybės narės gali kartu spręsti tarpvalstybines problemas.

Pažangus reglamentavimas — nuolatinis procesas, o ne vienkartinė priemonė. Užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų paskirtį – labai svarbu, nes tik taip Europą galima sugrąžinti į ekonomikos ir užimtumo augimo kelią. Todėl 2012 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Ši programa rodo Komisijos siekį taikyti tokią įmonėms, darbuotojams ir piliečiams skirtą reglamentavimo sistemą, kuri būtų paprasta, aiški, stabili ir prognozuojama. Ji bus naudinga ir piliečiams, ir įmonėms, tačiau tik tuo atveju, jei kitos institucijos ir valstybės narės sieks panašaus užmojo tikslų.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos ir pavyzdžių: MEMO/13/833

Su komunikato tekstu, jo priedu, informacine grafika ir papildoma informacija galima susipažinti adresu http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Bendra informacija apie pažangų reglamentavimą http://ec.europa.eu/smart-regulation

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Jens Mester, tel.+32 2 296 39 73

1 :

Žr. „Eurobarometro“ Nr. 79 rezultatus (QA16.4 klausimas, 59 puslapis: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Komisija ketina pateikti naują pasiūlymą.


Side Bar