Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 2.

Célravezető és hatásos szabályozás a növekedésért – a Bizottság soron következő ambiciózus lépései egyszerűsítik az uniós jogot

Míg számos területen az uniós szintű szabályozás alapvető jelentőséggel bír, gyakran hangzanak el olyan vádak, miszerint a szabályozás akadályokat gördít a vállalkozások – elsősorban a legkisebbek – elé, másrészt túlzott mértékben beleavatkozik a polgárok mindennapi életébe. Az európai lakosság 74%-a szerint az EU túl bürokratikus.1 A Bizottság az utóbbi években ezen aggodalomra reagálva komoly erőfeszítéseket tett a jogalkotás egyszerűsítése és a szabályozásból eredő terhek csökkentése érdekében. Az Unió helyzetét értékelő, 2013. szeptember 11-i beszédében Barroso elnök hangsúlyozta az intelligens szabályozás kiemelkedő szerepét, és kijelentette, hogy „az EU-nak a nagy dolgokban nagy, a kisebb dolgokban kisebb szerepet kell vállalnia”.

A mai nap a Bizottság további jelentős előrelépést tesz abba az irányba, hogy biztosítsa, az uniós jogszabályok alkalmasak céljaik megvalósítására. Közleményében a Bizottság konkrétan, szakterületek szerint határozza meg, hogy mely területeken tesz további lépéseket az uniós jogszabályok egyszerűsítése vagy visszavonása, a vállalkozások terheinek csökkentése, valamint a végrehajtás megkönnyítése érdekében. A közlemény a teljes uniós joganyag vizsgálatának eredményei nyomán született. A Bizottság ma bejelentette azt a szándékát is, miszerint e tekintetben európai és nemzeti szintű eredménymutatókat tesz közzé. E fellépés a Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) központi részét képezi.

Barroso elnök így nyilatkozott: „Európa feladata, hogy segítsen megtalálni a megoldást azokra a fontos kihívásokra, amelyekkel mindannyiunknak szembe kell néznie. A hatékonyság érdekében azonban nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a megfelelő prioritásokra és a megfelelő mértékű szabályozásra összpontosítsunk. Az európai szintű fellépés nem feltétlenül tesz jót minden kitűnő elképzelésnek. Ezért alaposan meggondolandó, mely esetekben, mikor, és hol van szükségünk európai szintű fellépésre.” Az elnök hozzátette: „A REFIT révén a Bizottság az uniós jog érthetőbbé tételére és egyszerűsítésére irányuló eddigi legátfogóbb fellépését folytatja. Az, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét következetesen alkalmazzuk, nem teszi kétségessé az uniós szabályozás polgárok és vállalkozások esetében jelentkező lényeges előnyeit, különösen az egységes piacot meghatározó szabályok tekintetében. A mai REFIT-csomag a 2014. májusi európai választásokat mindössze néhány hónappal megelőzően gyakorlatias kilátásokkal szolgál az Európán belüli szabályozás jövőjét illetően.”

A célravezető és hatásos szabályozás eredményeiről és következő feladatairól szóló, ma nyilvánosságra hozott REFIT-közleményben a Bizottság:

  • áttekinti az utóbbi évek vívmányait, amelyek az egyszerűsítés és a költségcsökkentés révén biztosították, hogy az uniós jogszabályok továbbra is alkalmasak legyenek a céljaik megvalósítására. Az utóbbi 10 évben a Bizottság jelentős szakpolitikai reformokat kezdeményezett. Ezek között szerepel a szélessávú technológia telepítésének költségcsökkentésére irányuló javaslat, a víz-keretirányelv, a schengeni vízumkódex-kezdeményezés, a fogyasztóvédelmi irányelv, a szolgáltatási irányelv, az egységes szabadalomról szóló rendelet, valamint az Uniós Vámkódex. 2005 óta a Bizottság 660 egyszerűsítésre, kodifikációra vagy átdolgozásra irányuló kezdeményezést hagyott jóvá. Több mint 5 590 jogszabályt helyeztek hatályon kívül. A kkv-k életét leginkább megnehezítő tíz uniós jogszabállyal kapcsolatos konzultáció révén a vállalkozások prioritásai is bekerültek a célravezető és hatásos szabályozás bizottsági ütemtervébe. A kkv-k számára konkrét javító intézkedések bevezetése zajlik, köztük: a közúti szállításban használatos menetíró készülékre (tachográf) vonatkozó követelmények egyszerűsítése folyamatban van, továbbá a REACH-projektek keretében a kkv-k által fizetett díjakat 35–95%-kal csökkentették; az egységes áfabevallásra pedig még októberben javaslatot tesz a Bizottság. A vállalkozások adminisztratív terhei 2007 és 2012 között 26%-kal csökkentek, ami egyúttal évi 32,3 milliárd EUR megtakarítást is jelent, mely további 5 milliárd euróval bővülhet, amennyiben a társjogalkotó elfogadja a vonatkozó javaslatokat. A Bizottság eredményei meghaladják az eredeti célkitűzést, mivel benyújtott javaslatai értelmében a terhek csökkentése akár a 41 milliárd EUR-t is megközelítheti (33%). Sajnálatos módon e lehetőségek egy része – amelyek értéke becslések szerint meghaladja a 3 milliárd EUR-t – a jogalkotási folyamat során megszűnt, mivel a Bizottság javaslatait módosították. A hozzáadottérték-adó vonatkozásában az elektronikus számlázás, a kkv-k tekintetében az adómentesség és az egyedi számviteli rendszerek előmozdítása, továbbá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai és az unión belüli kereskedelmi statisztikák jelentik a program fő vívmányait. Ugyanakkor a leglényegesebb szempont, hogy a Bizottság szabályozás-előkészítési gyakorlata jelentősen megváltozott: a hatásvizsgálatokat, az érintett felekkel (köztük szociális partnerekkel) folytatott konzultációkat, valamint az utólagos értékeléseket a Bizottság egész tevékenységére kiterjedően módszeresen, a jövőben pedig még fokozottabban alkalmazza.

  • olyan, a társjogalkotó elé terjesztett, egyszerűsítésre és tehercsökkentésre irányuló lényeges jogalkotási kezdeményezést mutat be, többek között az állategészségügy, a termékbiztonság és piacfelügyelet, a közbeszerzések, a közös konszolidált társaságiadó-alap, a gyógyszeres klinikai kísérletek, valamint a szervezett utazások terén.

  • felsorolja azokat a területeket, amelyeken a meglévő uniós jogszabályok módosítása és egységes szerkezetbe foglalása révén egyszerűsítés várható 2013–14-ben (pl. munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció, vállalkozási statisztika, társasági jog, az egységes áfabevallás bevezetése, tenyésztéstechnikai intézkedések és kereskedelmi szabályozás). Az értékelés során megfogalmazott ajánlások nyomon követése is az egyszerűsítést szolgálja: az uniós joganyag széles körű vizsgálatának egyik lényeges eredményeként meghatározták azokat a területeket, melyeken a szabályozásból eredő terhek csökkentésének pontosabb azonosítása érdekében értékelés szükséges, oly módon, hogy az EU szakpolitikai célkitűzései a lehető legalacsonyabb költségek mellett teljesüljenek, ugyanakkor az uniós szabályzás előnyei a lehető legerőteljesebben jelentkezzenek. A Bizottság 2014 végéig 47 olyan értékelést, célravezetőségi vizsgálatot vagy más jelentést zár le, illetve kezdeményez, melyek célja a szabályozásból eredő terhek mérséklése. Különleges erőfeszítések jellemzik a környezetvédelem, a vállalkozás- és iparpolitika, valamint a foglalkoztatás területét. Ezek célravezetőségi vizsgálatokat foglalnak magukban a REACH-csomag hatályán kívül eső vegyi anyagok, a NATURA 2000, a gépjárművek típusjóváhagyása, a hulladékgazdálkodás és az általános élelmiszerjog területén. A célravezető szabályozásra összpontosító értékeléseket elsősorban a következő területekre tervezik: munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a kölcsönzött munkavállalókról szóló irányelv, a környezeti zaj értékelése és kezelése, a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslat, továbbá a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések. A Bizottság emellett tervbe vette a pénzügyi szolgáltató ágazati új uniós szabályzás koherenciájának értékelését.

  • meghatározza azokat a területeket, amelyeken a Bizottság fontolóra veszi a függőben lévő javaslatok visszavonását, továbbá meglévő uniós jogszabályok hatályon kívül helyezését. Nagy vonalakban az alábbi esetek különböztethetők meg: 1) területek, melyeken a Bizottság folytatja az értékelést, ám úgy határozott, hogy nem nyújt be javaslatot: ezek közé tartozik a fodrászok munkahelyi egészségvédelme és biztonsága – a jelenleg zajló értékelések eredményeinek függvényében –, a váz- és izomrendszeri megbetegedések, és kijelzőbeállítók, valamint a passzív dohányzás. 2) jogszabályok, melyekre a fejlődés következtében már nincs szükség, és a Bizottság a hatályon kívül helyezésükre vonatkozó javaslat benyújtását tervezi. A tervekben tíz jogszabály hatályon kívül helyezésére irányuló javaslat szerepel, érintve többek között a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról, a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátásáról, a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről, illetve az acélstatisztikákról szóló jogszabályokat. 3) az együttdöntési eljárásban megrekedt javaslatok, melyek esetében nem várható előrelépés. A Bizottság e kategóriából több javaslat visszavonását veszi fontolóra, beleértve a talajvédelmi irányelvet, a hozzáadottértékadó-kötelezettségek egyszerűsítését célzó irányelvet, az európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslatot2, az acélstatisztikákról szóló rendeletet és a nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszerelését.

  • új horizontális fellépéseket vázol fel annak érdekében, hogy az uniós joganyag megfeleljen rendeltetésének. A Bizottság például megállapítaná azokat az adminisztratív kötelezettségeket, melyek az uniós jogszabályokból és azok nemzeti szintű végrehajtásából adódnak, majd rendszeres felülvizsgálat révén azonosítaná e kötelezettségek csökkentésének lehetőségeit. A bevált módszerek tagállamok közötti cseréjét az uniós jogszabályok lehető legkönnyebb nemzeti szintű végrehajtása érdekében ösztönzik. A Bizottság célzott fellépéseket is folytat az új kötelezettségek végrehajtását megkönnyítendő, különösen a kkv-kat rendkívül foglalkoztató kérdésekben. A Bizottság egyúttal éves munkaprogramjában azonosítja az összes REFIT jogalkotási kezdeményezést, beleértve a jogszabályok visszavonását, hatályon kívül helyezését és egységes szerkezetbe foglalását. A vállalkozások, köztük a kkv-k, és az érdekelt felek lehetőséget kapnak arra, hogy javaslatot tegyenek célravezetőségi vizsgálat alá vonandó területekre.

  • bejelenti a REFIT-eredménymutatók évenkénti közzétételét, figyelemmel kísérve az európai és nemzeti szintű előrelépést, továbbá előmozdítva a polgárokkal, a tagállamokkal, a vállalkozásokkal és a szélesebb értelemben vett civil társadalommal a célravezető szabályozásról folytatott párbeszédet.

A következő lépések

Az intelligens szabályzás vonatkozásában vállalt kötelezettségek sikeres végrehajtása érdekében szükséges, hogy az Európai Parlament és a Tanács hasonlóan ambiciózus hozzáállást tanúsítson, melynek következtében lehetőség nyílik az egyszerűsítésre és a szabályozásból eredő terhek mérséklésére javasolt intézkedések gyors elfogadására. A Bizottság a többi intézménnyel karöltve fokozott erőfeszítéseket tesz ennek biztosítása végett. Emellett folytatja a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott szoros együttműködést, összegzi a REFIT-program keretébe illő célravezető szabályozással kapcsolatos álláspontokat és javaslatokat, és fokozza hatékonyságát.

Háttér

Az Unió helyzetét értékelő, szeptember 11-i beszédében Barroso elnök így fogalmazott: „A szubszidiaritást is nagyra értékelem. Számomra a szubszidiaritás nem technikai fogalom, hanem alapvető demokratikus elv. Az európai polgárok közötti sokkal szorosabb egység azt követeli meg, hogy a döntéshozatalra a lehető legnyíltabban és az emberekhez a lehető legközelebb kerüljön sor. Nem mindent kell európai szinten megoldani. Európának arra kell összpontosítania, ahol a legtöbb hozzáadott értéket tudja felmutatni. Ahol nem ez az eset áll fenn, ott nem tanácsos beavatkoznia. Az EU-nak a nagy dolgokban nagy, a kisebb dolgokban kisebb szerepet kell vállalnia – ez valami olyasmi, amit figyelmen kívül hagyhattunk néhány alkalommal a múltban. Az EU-nak meg kell mutatnia, hogy van kapacitása a pozitív és negatív prioritások meghatározásához. Mint minden kormánynak, nekünk is különös óvatossággal kell eljárnunk a szabályozásaink minőségét és mennyiségét illetően annak ismeretében, ahogyan Montesquieu is kifejtette: „a felesleges törvények gyengítik a szükséges törvényeket”. ['les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires'; „Useless laws weaken the necessary ones”.] Ám számos olyan nagy jelentőségű terület van, ahol Európának több integrációra, nagyobb egységre van szüksége, ahol csakis az erős Európa jelenthet megoldást.”

Az uniós szintű szabályozás hozzáadott értéket mutat fel olyan területeken, mint a versenyjog, a kereskedelem és a belső piac, így egyenlő versenyfeltételek mind a vállalkozásokat, mind a fogyasztókat lehetőségekhez juttatják. Ezen felül védelmet nyújt az egészségügy, a biztonság és polgárok jogai terén. Az uniós jogszabályok közös keretet hoznak létre azáltal, hogy 28 különböző nemzeti jogszabály helyébe lépnek, vagy azokat egymáshoz igazítják. Mindez lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamok az országhatárokat meghaladó problémákkal szemben közösen lépjenek fel.

Az intelligens szabályzás egy folyamat, nem pedig egyetlen művelet. Ahhoz, hogy Európa ismét a gyorsabb gazdasági növekedés és munkahelyteremtés irányába mozduljon, alapvető biztosítani, hogy az uniós jogalkotás alkalmas legyen céljai megvalósítására. A Bizottság ezért kezdeményezte a Célravezető és hatásos szabályozás programot (REFIT) 2012 decemberében. A REFIT egyet jelent azzal, hogy a Bizottság a vállalkozások, munkavállalók és polgárok számára egyszerű, közérthető, stabil és kiszámítható szabályozási keret mellett vállal elkötelezettséget. Az előnyök mind a polgárok, mind a vállalkozások számára megmutatkoznak, ám ennek feltétele, hogy a többi intézmény és a tagállamok hasonló szintű elkötelezettséget tanúsítsanak.

További információk

Részletesebb példák a következő linkre kattintva találhatók: (MEMO/13/833)

A teljes közlemény és melléklete, infografikákkal és további információkkal az alábbi linkre kattintva olvasható: REFIT-honlap

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

További információk az intelligens szabályozásról: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Lásd a 79. Eurobarometer ( QA16.4. kérdés, 59. o.) eredményeit: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

A Bizottság új javaslat benyújtását fontolja.


Side Bar