Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 2. listopada 2013.

„REFIT – Spremni za rast” – Komisija poduzima ambiciozne korake u cilju pojednostavnjenja zakonodavstva EU-a

Iako je u mnogim područjima donošenje propisa na razini EU-a prijeko potrebno, taj je postupak ujedno i česta meta kritika koje se odnose na gušenje poduzeća, osobito onih najmanjih, prevelikim brojem zahtjeva ili preveliko uplitanje u svakodnevni život građana. 74 % Europljana vjeruje da EU stvara preveliko birokratsko opterećenje1. Kao odgovor na tu zabrinutost, Komisija je proteklih nekoliko godina ulagala usklađene napore kako bi se racionaliziralo zakonodavstvo i smanjilo regulatorno opterećenje. Predsjednik Barroso u svom je govoru o stanju u Uniji 2013., održanom 11. rujna, naglasio važnost pametnog donošenja propisa te je izjavio da Europska unija mora biti „velika u velikim stvarima i manja u malim”.

Komisija danas poduzima još jedan važan korak kako bi osigurala da propisi EU-a budu primjereni svojoj svrsi. U Komunikaciji Komisija konkretno opisuje dodatne mjere koje će po različitim područjima politika poduzeti radi pojednostavnjenja ili povlačenja zakonodavstva EU-a, smanjenja opterećenja za poduzeća te olakšavanja provedbe. Komunikacija je posljedica analitičkog pregleda cjelokupnog zakonodavstva EU-a. Komisija je danas najavila i da namjerava objaviti pregled praćenja napretka ostvarenog na europskoj i nacionalnoj razini u tom pogledu. Ti su ciljevi u samom središtu Komisijina programa REFIT (program za primjerenost i učinkovitost propisa).

Predsjednik Barroso izjavio je sljedeće: „Europa je tu kako bi nam pomogla pronaći rješenja za velike izazove s kojima se zajedno suočavamo. Međutim, da bismo bili učinkoviti, moramo se pobrinuti da naše djelovanje bude usmjereno na prave prioritete i da imamo primjerenu količinu propisa. Ako je nešto dobro, to ne znači nužno da je dobro i na europskoj razini. Razmislimo dvaput prije nego što donesemo odluku o tome kada i gdje je potrebno djelovati na razini EU-a, odnosno je li takvo djelovanje uopće potrebno. Predsjednik je u nastavku rekao: „S programom REFIT Komisija je uložila dosad najopsežnije napore u pojednostavnjenje i smanjenje količine propisa EU-a. Svojom odlučnom primjenom načela supsidijarnosti i proporcionalnosti nećemo dovesti u pitanje važne prednosti koje za građane proizlaze iz propisa EU-a, prije svega onih na kojima se temelji unutarnje tržište. Današnji paket REFIT navješćuje pragmatičnu perspektivu za budućnost donošenja propisa u Europi, i to samo nekoliko mjeseci prije europskih izbora koji su na rasporedu u svibnju 2014.

U današnjoj Komunikaciji o rezultatima i sljedećim mjerama u okviru programa za primjerenost i učinkovitost propisa – REFIT, Komisija:

  1. daje pregled postignuća koja su ostvarena posljednjih godina pojednostavnjenjem i smanjenjem troškova kako bi se osigurala primjerenost propisa EU-a. Komisija je tijekom posljednjih deset godina započela velike političke reforme. Među njima su i prijedlozi za smanjenje troškova uvođenja širokopojasne veze, Okvirna direktiva o vodama, inicijativa za schengenski Zakonik o vizama, Direktiva o pravima potrošača, Direktiva o uslugama, Uredba o jedinstvenom patentu i Carinski zakonik Unije. Komisija je od 2005. odobrila 660 inicijativa usmjerenih na pojednostavnjenje, kodifikaciju ili preinačenje zakonodavstva. Izvan snage stavljeno je više od 5 590 zakonodavnih akata. Savjetovanje s MSP-ovima o propisima EU-a koji ih najviše opterećuju (ƒ„TOP 10”) potaknulo je uključivanje prioriteta poduzeća u Komisijin program za prikladnost zakonodavstva. Konkretna poboljšanja za MSP-ove uključuju primjerice pojednostavnjenje zahtjevâ za uvođenje tahografa u cestovni promet i smanjenje naknada za MSP-ove u iznosu od 35 – 95 % u okviru uredbe REACH, a još u listopadu bit će predstavljen standardni obrazac za podnošenje PDV-a. Između 2007. i 2012. administrativno opterećenje smanjeno je za 26 %, što je godišnja ušteda od 32,3 milijarde eura, a očekuje se i dodatna ušteda od 5 milijardi eura nakon što odgovarajući zakonodavni akti prođu postupak kod suzakonodavca. Podnošenjem prijedloga s potencijalom za smanjenje opterećenja u iznosu od približno 41 milijarde eura (33 %) Komisija je nadmašila vlastite ciljeve. Međutim, dio te potencijalne uštede, procijenjen na više od 3 milijarde eura, izgubljen je pri izmjenama prijedlogâ Komisije tijekom zakonodavnog postupka. Neka od glavnih postignuća u okviru programa jesu promicanje elektroničkog fakturiranja u području PDV-a te izuzeća ili posebni režimi za MSP-ove u području računovodstva, elektroničkog otpada i statistike o trgovini unutar EU-a. Međutim, prije svega znatno je promijenjen način na koji Komisija izrađuje propise: ocjene učinka, savjetovanja s dionicima (uključujući socijalne partnere) i ex post evaluacije u Komisiji se sustavno primjenjuju te će se i dalje unaprjeđivati.

  2. predstavlja važne zakonodavne inicijative za pojednostavnjenje i smanjenje opterećenja koje su u postupku suodlučivanja, primjerice u području zdravlja životinja, sigurnosti potrošačkih proizvoda i nadzora tržišta, javne nabave, zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit, kliničkih ispitivanja farmaceutskih proizvoda i paket-putovanja.

  1. navodi područja u kojima će se u razoblju 2013. – 2014. provoditi dodatne mjere pojednostavnjenja postojećeg zakonodavstva izmjenama i konsolidacijom postojećeg prava EU-a (npr. u područjima informiranja radnika i savjetovanja s njima, poslovne statistike, trgovačkog prava, uvođenja jedinstvenog obrasca za podnošenje PDV-a, zootehničkih mjera i propisa povezanih s trgovinom); te praćenjem preporuka iz evaluacija: glavni ishod analitičkog pregleda bio je utvrđivanje područja koja je potrebno ocijeniti radi boljeg utvrđivanja načina za smanjenje opterećenja, a kako bi se uz što manje troškove ispunili politički ciljevi EU-a i na najbolji način ostvarile koristi iz propisa EU-a. Komisija će do kraja 2014. provesti ili pokrenuti 47 evaluacija, provjera prikladnosti ili ostalih izvješća u cilju smanjenja regulatornog opterećenja. Posebni se napori ulažu u području okoliša, poduzetništva i industrije te zapošljavanja. To uključuje i nove provjere primjerenosti propisa u području kemikalija koje nisu obuhvaćene uredbom REACH, kao i u području mreže NATURA 2000, homologacije tipa motornih vozila, otpada te općih propisa o hrani. Evaluacije s naglaskom na primjerenost zakonodavstva planirane su prije svega u sljedećim područjima: zdravlje i sigurnost na radu, Direktiva o radnicima zaposlenima kod poduzeća za privremeno zapošljavanje, ocjenjivanje buke koja utječe na okoliš i upravljanje njome, pravna sredstava u javnoj nabavi i dogovori o trošarinama. Komisija uz to započinje i planiranje evaluacije usklađenosti novog niza propisa EU-a u sektoru financijskih usluga.

  2. utvrđuje područja u kojima razmatra povlačenje prijedloga koji su u postupku te stavljanje izvan snage postojećih zakonodavnih akata EU-a. Općenito govoreći može se razlučiti sljedeće: (1) područja u kojima Komisija nastavlja svoj rad ocjenjivanjem problema, ali u kojima je odlučila ne podnositi prijedloge: to se među ostalim odnosi i na zakonodavstvo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za frizere (trenutačno u postupku evaluacije), kosturno-mišićnih poremećaja, zaslona i duhanskog dima iz okoliša; (2) zakonodavni akti koji u svjetlu razvoja događaja više nisu potrebni i za koje Komisija planira predložiti stavljanje izvan snage. Planira se deset prijedloga za stavljanje izvan snage, primjerice u području propisa o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu, opskrbi sirovom naftom i naftnim derivatima, razvrstavanju, pakiranju i označivanju opasnih pripravaka te statistike o čeliku; (3) prijedlozi koji su zapeli u postupku suodlučivanja i za koje ne postoji velika mogućnost stvarnog napretka. Stoga će Komisija razmotriti povlačenje prijedlogâ utvrđenih u toj kategoriji, uključujući direktivu o tlu i direktivu o pojednostavnjenju obveza povezanih s PDV-om, prijedlog o statutu europskog privatnog društva2, propise o statistici o čeliku i naknadnom postavljanju zrcala za teška teretna vozila.

  1. određuje u osnovnim crtama nove horizontalne mjere za osiguravanje primjerenosti zakonodavstva EU-a svojoj svrsi. Komisija bi tako primjerice utvrdila administrativne obveze koje proizlaze iz prava EU-a i njegove provedbe na nacionalnoj razini i redovito ga preispitivala radi utvrđivanja mogućnosti za smanjenje. Olakšat će se i razmjena najbolje prakse među državama članicama kako bi provedba prava EU-a na nacionalnoj razini bila što jednostavnija. Komisija će poduzeti i određene ciljane mjere za pojednostavnjenje provedbe novih obveza, osobito u područjima od posebnog interesa za MSP-ove. Nadalje, Komisija će u svom godišnjem programu rada utvrditi sve zakonodavne inicijative u okviru programa REFIT, uključujući one koji se odnose na povlačenje, stavljanje izvan snage i konsolidaciju. Poduzeća, uključujući MSP-ove, i sve ostale zainteresirane strane imat će mogućnost predložiti područja u kojima vide potencijal za provjere prikladnosti.

  2. najavljuje objavljivanje godišnjeg pregleda programa REFIT kako bi se pratio napredak u njegovoj provedbi na europskoj i nacionalnoj razini te olakšao dijalog o primjerenosti zakonodavstva s građanima, državama članicama, poduzećima i civilnim društvom općenito.

Sljedeći koraci

Da bi uspješno proveli obveze preuzete u pogledu pametnog donošenja propisa, Europski parlament i Vijeće moraju pokazati sličnu razinu ambicije kako bi se predložene mjere za pojednostavnjene i smanjenje regulatornog opterećenja mogle brzo donijeti. Komisija će u suradnji s ostalim institucijama učiniti sve u svojoj moći da to omogući. Uz to će i nastaviti blisku suradnju s državama članicama i dionicima radi prikupljanja mišljenja i prijedloga o primjerenosti propisa koji se mogu sagledati u okviru programa REFIT te radi unaprjeđenja njegove učinkovitosti.

Popratne informacije:

Predsjednik Barroso u svom je govoru o stanju u Uniji održanom 11. rujna izjavio sljedeće: „Veoma cijenim supsidijarnost. Supsidijarnost za mene nije tehnički pojam. Ona je temeljno demokratsko načelo. U sve tješnje povezanoj uniji među građanima Europe potrebno je da se odluke donose što je moguće otvorenije i što bliže ljudima. Nije za sve potrebno rješenje na europskoj razini. Europa se mora usredotočiti na područja u kojima može ostvariti najveću dodatnu vrijednost. U protivnom se ne bi smjela miješati. EU mora biti velik u velikim stvarima i manji u malim – nešto što smo u prošlosti možda ponekad zanemarili. Europska unija mora pokazati da je sposobna utvrditi i pozitivne i negativne prioritete. Kao i sve vlade, moramo se posebno pobrinuti za kakvoću i količinu naših propisa imajući na umu da, kako je Montesquieu rekao, „nepotrebni zakoni oslabljuju potrebne zakone” (les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires). Postoje, međutim, područja od veće važnosti u kojima Europa mora biti ujedinjenija, povezanija. U kojima samo snažna Europa može postići rezultate”.

Donošenjem propisa na razini EU-a stvara se dodatna vrijednost u područjima kao što su tržišno natjecanje, trgovina i unutarnje tržište kako bi se omogućili jednaki tržišni uvjeti kojim se otvaraju mogućnosti za poduzeća i za potrošače. Njime se štiti i zdravlje, sigurnost i prava građana. Zakonodavstvom EU-a stvara se zajednički okvir kojim se zamjenjuje ili usklađuje 28 različitih nacionalnih zakonodavstava te se omogućuje suradnja država članica u rješavanju problema koji nadilaze nacionalne granice.

Pametno donošenje propisa nije jednokratna mjera, već je riječ o stalnom procesu. Osiguravanje primjerenosti zakonodavstva EU-a svojoj svrsi ključno je za vraćanje Europe na put prema većem rastu i otvaranju radnih mjesta. Iz tog je razloga Komisija u prosincu 2012. pokrenula program za primjerenost i učinkovitost propisa – REFIT. REFIT je izraz predanosti Komisije jednostavnom, jasnom, stabilnom i predvidljivom regulatornom okviru za poduzeća, radnike i građane. Od njega će imati koristi i građani i poduzeća, uz uvjet da i ostale institucije i države članice pokaže jednaku razinu ambicije.

Dodatne informacije

Više pojedinosti i primjera: MEMO/13/833

Tekst Komunikacije, njezin prilog, infografika i dodatne informacije dostupni su na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Općenite informacije o pametnom donošenju propisa: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Vidi rezultate Eurobarometra br. 79 (pitanje QA16.4 na stranici 59.: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf)

2 :

Komisija razmatra podnošenje novog prijedloga.


Side Bar