Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2.10.2013

REFIT –komissio jatkaa EU-lainsäädännön keventämistä

Vaikka EU-tason lainsäädäntö on monilla aloilla välttämätöntä, sen väitetään usein haittaavan yritysten, etenkin pienyritysten, toimintaa tai puuttuvan liikaa kansalaisten elämään. Eurooppalaisista 74 prosenttia on sitä mieltä, että EU aiheuttaa liiallista byrokratiaa1. Tämän vuoksi komissio on pyrkinyt viime vuosina keventämään lainsäädäntöä ja siitä koituvaa rasitusta. Puheenjohtaja Barroso korosti vuotuisessa unionin tilaa käsitelleessä puheessaan 11. syyskuuta järkevän sääntelyn merkitystä ja totesi, että EU:n on oltava ˮisoissa asioissa iso ja pienemmissä pienempiˮ.

Komission tänään antama tiedonanto on merkittävä askel EU:n lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden parantamisessa. Tiedonannossa esitetään hyvin konkreettisesti kunkin politiikanalan osalta, mitä komissio aikoo vielä tehdä yksinkertaistaakseen tai kumotakseen EU:n lainsäädäntöä, keventääkseen yrityksille koituvaa rasitusta ja helpottaakseen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tiedonanto perustuu koko EU-lainsäädännön analyyttiseen tarkasteluun. Lisäksi komissio ilmoitti tänään aikovansa julkaista tulostaulun, josta voi seurata hankkeen etenemistä EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Hanke on keskeinen osa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa komission ohjelmaa (REFIT).

Puheenjohtaja Barroso totesi, että EU auttaa löytämään ratkaisuja tämän hetken suuriin yhteisiin haasteisiin. ˮTehokkaat ratkaisut edellyttävät kuitenkin sitä, että me keskitymme oikeisiin asioihin ja että lainsäädäntöä on sopivasti. Kaikki hyödyllinen ei ole hyödyllistä eurooppalaisella tasolla. Meidän täytyy miettiä tarkemmin, missä asioissa ja milloin tarvitaan EU:n toimiaˮ, hän jatkoi ja lisäsi: ˮREFIT-ohjelma on komission toistaiseksi laajin hanke EU-lainsäädännön keventämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita voidaan soveltaa kunnolla kyseenalaistamatta EU-lainsäädännön ja etenkin sisämarkkinalainsäädännön merkittävää hyötyä kansalaisille ja yrityksille. Tänään esiteltävä REFIT-paketti kartoittaa käytännönläheisellä tavalla eurooppalaisen sääntelyn tulevaisuutta vain muutamaa kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja toukokuussa 2014.ˮ

Tänään annettu tiedonanto "Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja jatkotoimet" sisältää seuraavia asioita:

  1. Tiedonannossa esitellään viime vuosien saavutuksia EU-lainsäädännön yksinkertaistamisessa ja kustannusten vähentämisessä. Komissio on pannut 10 viime vuoden aikana alulle merkittäviä toimintapolitiikkojen uudistuksia. Aloitteet ovat liittyneet esimerkiksi laajakaistan yleistämisen kustannusten vähentämiseen, vesipolitiikan puitedirektiiviin, Schengenin viisumisäännöstöön, kuluttajanoikeusdirektiiviin, palveludirektiiviin, yhteispatenttia koskevaan asetukseen ja unionin tullikoodeksiin. Komissio on hyväksynyt vuodesta 2005 alkaen 660 aloitetta, jotka koskevat säädösten yksinkertaistamista, kodifiointia tai uudelleenlaadintaa. Yli 5 590 säädöstä on kumottu. Pk-yrityksiltä on kysytty, mistä EU-säädöksistä aiheutuu suurin rasite, ja kyselyn tulokset on otettu huomioon sääntelyn toimivuutta koskevassa komission ohjelmassa. Pk-yritykset saavat siitä pian konkreettista hyötyä. Esimerkiksi maantieliikenteen ajopiirtureita koskevia vaatimuksia yksinkertaistetaan, REACH-asetuksesta pk-yrityksille aiheutuvia maksuja on saatu supistettua 35-95 prosentilla ja lokakuussa tehdään ehdotus vakiomuotoisesta arvonlisäveroilmoituksesta. Vuosina 2007–2012 yritysten hallinnollinen rasitus keveni 26 prosenttia, mikä vastaa 32,2 miljardin euron säästöjä vuodessa. Kunhan Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät loputkin ehdotukset, säästöjä syntyy vielä 5 miljardia euroa lisää. Komissio on ylittänyt oman tavoitteensa tekemällä ehdotuksia, joilla kuluja voitaisiin vähentää lähes 41 miljardia euroa (33 prosenttia). Osa tästä potentiaalista (arviolta yli 3 miljardia euroa) on valitettavasti menetetty lainsäädäntöprosessissa, kun komission ehdotuksia on muutettu. Ohjelman tärkeimpiä saavutuksia ovat olleet sähköisen laskutuksen edistäminen arvonlisäveroasioissa sekä pk-yrityksiä koskevat poikkeukset tai erityisjärjestelyt tilinpäätöksiä, sähkölaiteromua ja EU:n kauppatilastoja koskeviin vaatimuksiin. Ennen kaikkea komissio on muuttanut lainsäädännön valmistelua merkittävästi: siihen kuuluu nyt kaikilla komission toiminnan aloilla vaikutusten arviointi, sidosryhmien (myös työmarkkinaosapuolet) kuuleminen ja jälkiarvioinnit, ja niiden merkitystä lisätään.

  2. Tiedonannossa esitellään merkittäviä yksinkertaistavia säädösaloitteita, jotka ovat käsiteltävinä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Ne liittyvät muun muassa eläinten terveyteen, kulutustavaroiden turvallisuuteen ja markkinavalvontaan, julkisiin hankintoihin, yhteiseen konsolidoituun yhtiöveropohjaan, lääkkeiden kliinisiin testeihin sekä pakettimatkoihin.

  1. Tiedonannossa luetellaan aloja, joilla voimassaolevaa lainsäädäntöä olisi vuosina 2013–14 vielä yksinkertaistettava (esimerkiksi työntekijöiden informointi ja kuuleminen, yritystoimintaa koskevat tilastot, yhtiöoikeus, vakiomuotoisen alv-ilmoituksen käyttöönotto, kotieläinjalostus ja kauppa). Myös arviointien perusteella annetut suositukset johtavat jatkotoimiin: analyyttisen tarkastelun tärkeimpiin tuloksiin kuuluu niiden alojen tunnistaminen, joilla on arvioitava tarkemmin, miten sääntelyrasitusta voidaan keventää ja EU:n tavoitteet saavuttaa mahdollisimman pienin kustannuksin. Komissio toteuttaa tai aloittaa vuoden 2014 loppuun mennessä 47 arviointia, joissa tarkastellaan sääntelyrasituksen vähentämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään ympäristöalaan, yrittäjyyteen ja teollisuuteen sekä työllisyyteen. Lisäksi tarkastellaan lainsäädäntöä, joka koskee muun muassa REACH-asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia kemikaaleja, Natura 2000 ‑verkostoa, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää, jätteitä sekä elintarvikkeita. Muita, etenkin sääntelyn tarkoituksenmukaisuuden kannalta arvioitavia aloja ovat työterveys ja ‑turvallisuus, tilapäistyövoima, ympäristömelun arviointi ja hallinta, muutoksenhakukeinot julkisissa hankinnoissa sekä valmisteverojärjestelyt. Komissio on myös käynnistämässä suunnitelmia rahoitusalaa koskevan uuden EU-lainsäädännön johdonmukaisuuden arvioimiseksi.

  2. Komissio nimeää aloja, joilla se harkitsee vetävänsä pois vireillä olevia ehdotuksia ja kumoavansa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä koskee 1) aloja, joilla komissio jatkaa ongelmien käsittelyä mutta joilla komissio on päättänyt olla tekemättä ehdotuksia, kuten kampaajien työturvallisuuteen ja ‑terveyteen (meneillään olevista arvioinneista riippuen), tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin, näyttöpintoihin ja ympäristön tupakansavuun liittyvä sääntely; 2) lainsäädäntöä, josta on tullut kehityksen myötä tarpeetonta ja jonka kumoamista komissio sen vuoksi ehdottaa. Lainsäädännön kumoamiseksi on suunnitteilla 10 ehdotusta, jotka koskevat muun muassa vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojen suosimista, raakaöljyn ja öljytuotteiden toimitusta, vaarallisten valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä sekä teräsalan tilastoja; 3) ehdotuksia, joiden käsittely yhteispäätösmenettelyssä on pysähdyksissä ja edistymismahdollisuudet ovat vähäiset. Komissio harkitsee vetävänsä pois esimerkiksi seuraavat ehdotukset: maaperädirektiivi, direktiivi alv-velvoitteiden yksinkertaistamiseksi, yksityisen eurooppayhtiön säännöt2, asetus terästilastoista sekä säädös peilien jälkiasentamisesta raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin.

  3. Tiedonannossa hahmotellaan uusia horisontaalisia toimia EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden parantamiseksi. Komissio aikoo esimerkiksi kartoittaa EU-lainsäädännöstä johtuvia hallinnollisia velvoitteita ja niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja seurata säännöllisesti, onko niitä mahdollista vähentää. Jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen vertailua helpotetaan, jotta EU-lainsäädännön täytäntöönpano sujuisi jäsenvaltioissa mahdollisimman helposti. Komissio aikoo lisäksi toteuttaa erityistoimia helpottaakseen uusien velvoitteiden täytäntöönpanoa etenkin pk-yrityksiä koskevilla aloilla. Komissio aikoo mainita kaikki REFIT-aloitteet, kuten ehdotusten poisvetämiset, säädösten kumoamiset ja konsolidoinnit vuotuisessa työohjelmassaan. Yritykset ja muut sidosryhmät voivat tehdä ehdotuksia havaitessaan aloja, joiden sääntöjen tarkoituksenmukaisuutta olisi niiden mielestä aiheellista tarkastella.

  4. Komissio ilmoittaa julkaisevansa vuosittain REFIT-tulostaulun, josta voidaan seurata hankkeen etenemistä EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Se on hyödyksi, kun sääntelyn tarkoituksenmukaisuudesta keskustellaan kansalaisten, jäsenvaltioiden, yritysten ja ylipäätään kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Seuraavat vaiheet

Jotta EU:n sääntely olisi tarkoituksenmukaista, Euroopan parlamentin ja neuvoston on osoitettava oma sitoutumisensa järkevään sääntelyyn ja hyväksyttävä sääntelyrasitusta keventävät ehdotukset nopeasti. Komissio tekee niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä. Komissio jatkaa myös yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kerätäkseen näkemyksiä ja ehdotuksia REFIT-ohjelmaan otettavista aiheista ja tehostaakseen omaa toimintaansa.

Taustaa:

Puheenjohtaja Barroso totesi unionin tilaa käsitelleessä puheessaan 11. syyskuuta: ˮArvostan toissijaisuusperiaatetta suuresti. Minulle toissijaisuusperiaate ei ole tekninen käsite. Se on perustavaa laatua oleva demokraattinen periaate. Yhä tiiviimpi Euroopan kansalaisten unioni edellyttää, että päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja niin lähellä kansalaisia kuin mahdollista. Joka asiaa ei tarvitse ratkaista EU:n tasolla. EU:n on keskityttävä asioihin, joissa se voi tuottaa eniten lisäarvoa. Jos näin ei ole, EU:n ei pidä sekaantua. EU:n on oltava isoissa asioissa iso ja pienemmissä pienempi. Tämän olemme joskus saattaneet unohtaa. EU:n on näytettävä, että se pystyy asettamaan sekä positiivisia että negatiivisia prioriteetteja. Kuten kaikkien hallintojen, myös meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota sääntelyn laatuun ja määrään. Montesquieun sanoin: ˮles lois inutiles affaiblissent les lois nécessairesˮ. [ˮHyödyttömät lait heikentävät tarpeellisia lakeja.ˮ] On kuitenkin tärkeitä asioita, joilla Euroopassa tarvitaan lisää yhdentymistä ja yhtenäisyyttä. Asioita, joissa vain vahva EU voi tuottaa tuloksia.ˮ

EU-tason sääntely tarjoaa lisäarvoa esimerkiksi kilpailun, kaupan ja sisämarkkinoiden aloilla. Sillä saadaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset, jotka luovat mahdollisuuksia yrityksille ja kuluttajille. Sillä myös suojellaan terveyttä ja kansalaisten oikeuksia sekä parannetaan turvallisuutta. EU-lainsäädäntö luo yhteiset puitteet, joilla voidaan korvata tai yhdenmukaistaa 28 erilaista kansallista säädöstä. Sen ansiosta jäsenvaltiot voivat ratkoa yhdessä ongelmia, jotka eivät pysy kansallisissa rajoissa.

Järkevä sääntely on jatkuva prosessi eikä yksittäinen kampanja. EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus on varmistettava, jotta Euroopan talous kääntyy kasvuun ja saadaan luotua työpaikkoja. Tämän vuoksi komissio käynnisti joulukuussa 2012 sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan REFIT-ohjelman. Komissio toteuttaa tällä ohjelmalla sitoumustaan yksinkertaiseen, selkeään, vakaaseen ja ennakoitavaan sääntelykehykseen yritysten, työntekijöiden ja kansalaisten toiminnalle. Se hyödyttää yhtä lailla kansalaisia kuin yrityksiä, kunhan myös muut toimielimet ja jäsenvaltiot osallistuvat näihin pyrkimyksiin yhtä määrätietoisesti.

Lisätietoa

Tarkempaa tietoa ja esimerkkejä: MEMO/13/833

Tiedonanto liitteineen: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Yleistä järkevästä sääntelystä: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2) 295 30 70

Jens Mester (+32 2) 296 39 73

2 :

Komissio harkitsee uuden ehdotuksen laatimista.


Side Bar