Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπή

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2013

«REFIT - Νομοθεσία κατάλληλη για την ανάπτυξη» - Η Επιτροπή λαμβάνει νέα φιλόδοξα μέτρα για να απλουστεύσει το δίκαιο της ΕΕ

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, αν και έχουν ζωτική σημασία σε πολλούς τομείς, κατηγορούνται συχνά ότι «πνίγουν» τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, ή ότι παρεμβαίνουν υπερβολικά στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Το 74% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ «παράγει» υπερβολικά πολλή γραφειοκρατία1. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανησυχιών, η Επιτροπή κατέβαλε, τα τελευταία χρόνια, συντονισμένη προσπάθεια με στόχο τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Ο πρόεδρος κ. Barroso, στον λόγο που εκφώνησε στις 11 Σεπτεμβρίου για την κατάσταση της Ένωσης το 2013, υπογράμμισε τη σημασία της έξυπνης νομοθεσίας και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει «να δίνει μεγάλη σημασία σε σημαντικά θέματα και μικρότερη σε λιγότερο σημαντικά».

Σήμερα η Επιτροπή κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ είναι κατάλληλη για τον σκοπό που επιδιώκει. Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Επιτροπή καθορίζει με συγκεκριμένο τρόπο, για κάθε τομέα πολιτικής, τα θέματα στα οποία θα αναλάβει περαιτέρω δράση με σκοπό την απλούστευση ή την κατάργηση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, την ελάφρυνση του φόρτου που επωμίζονται οι επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση της εφαρμογής. Είναι το αποτέλεσμα μιας διεξοδικής εξέτασης του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας. Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης σήμερα την πρόθεσή της να δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στο θέμα αυτό. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος που εφαρμόζει η Επιτροπή για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Ο πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε: «Αποστολή της Ευρώπης είναι να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συλλογικά. Ωστόσο, για να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να εστιαζόμαστε στις σωστές προτεραιότητες και να έχουμε τη σωστή δοσολογία κανονιστικών ρυθμίσεων. Ό,τι είναι γενικά καλό δεν είναι απαραίτητα καλό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας σκεφτόμαστε δύο φορές αν, πότε και πού χρειάζεται να ενεργούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Και ο πρόεδρος συνέχισε: «Με το πρόγραμμα REFIT η Επιτροπή δρομολογεί την πιο ολοκληρωμένη διαδικασία ελάφρυνσης και απλούστευσης του δικαίου της ΕΕ. Η αποφασιστική από μέρους μας εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας δεν θα θέσει σε αμφισβήτηση τα σημαντικά οφέλη που παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις η νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως οι κανόνες στους οποίους θεμελιώνεται η ενιαία αγορά. Το σημερινό πρόγραμμα REFIT δίνει μια ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον της νομοθεσίας στην Ευρώπη λίγους μόλις μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2014.»

Στη σημερινή της ανακοίνωση «REFIT» για τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα σχετικά με τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου, η Επιτροπή

1. περιγράφει συνοπτικά όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να παραμείνει η νομοθεσία της ΕΕ κατάλληλη για τον σκοπό που επιδιώκει μέσω ενεργειών απλούστευσης και μείωσης του κόστους. Τα τελευταία 10 χρόνια η Επιτροπή δρομολόγησε σημαντικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται οι προτάσεις για τη μείωση του κόστους της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων, την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, την πρωτοβουλία για τον κώδικα θεωρήσεων Σένγκεν, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την οδηγία για τις υπηρεσίες, τον κανονισμό για το ενιαίο καθεστώς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα. Από το 2005 η Επιτροπή ενέκρινε 660 πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην απλούστευση, την κωδικοποίηση ή την αναδιατύπωση νομοθετικών πράξεων. Έχουν καταργηθεί πάνω από 5.590 νομικές πράξεις. Οι διαβουλεύσεις με τις ΜΜΕ για τις «δέκα επαχθέστερες» νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ έδωσαν τη δυνατότητα να ενταχθούν οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα της Επιτροπής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των νομοθετικών ρυθμίσεων.

Γίνονται συγκεκριμένες βελτιώσεις για τις ΜΜΕ, π.χ.: οι απαιτήσεις για τις συσκευές ελέγχου (ταχογράφος) που πρέπει να χρησιμοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών απλοποιούνται, ενώ τα τέλη που βαρύνουν τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του κανονισμού REACH μειώθηκαν σε ποσοστό μεταξύ 35-95%· εξάλλου, τον Οκτώβριο θα προταθεί μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ. Μεταξύ του 2007 και του 2012 ο διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 26%, πράγμα που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση πόρων ύψους 32,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ εκκρεμεί η έγκριση, από τα δύο νομοθετικά όργανα, νομοθετικών πράξεων που θα οδηγήσουν σε επιπλέον εξοικονόμηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ίδια η Επιτροπή έχει ξεπεράσει τον αρχικό στόχο, υποβάλλοντας προτάσεις που μπορούν δυνητικά να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο σχεδόν κατά 41 δισεκατομμύρια ευρώ (33%). Δυστυχώς, ένα μέρος του δυναμικού αυτού, το οποίο εκτιμάται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, χάθηκε κατά τη νομοθετική διαδικασία, καθώς οι προτάσεις της Επιτροπής τροποποιήθηκαν. Η προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς επίσης η θέσπιση απαλλαγών ή ειδικών καθεστώτων για τις ΜΜΕ στους τομείς της λογιστικής, των ηλεκτρονικών αποβλήτων και των στατιστικών ενδοενωσιακού εμπορίου ήταν μερικά από τα κύρια επιτεύγματα του προγράμματος. Και, πάνω απ’ όλα, άλλαξε σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προετοιμάζει τις νομοθετικές πράξεις: οι εκτιμήσεις αντικτύπου, οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη (μεταξύ άλλων και με τους κοινωνικούς εταίρους) και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις εφαρμόζονται συστηματικά σε ολόκληρη την Επιτροπή και θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

2. παρουσιάζει σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξετάζονται από τα δύο νομοθετικά όργανα και αποσκοπούν στην απλοποίηση και τη μείωση του φόρτου, π.χ. σε θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας των ζώων, την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, τις δημόσιες συμβάσεις, την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών, τις κλινικές δοκιμές των φαρμάκων και τα οργανωμένα ταξίδια.

3. απαριθμεί τους τομείς στους οποίους πρόκειται να αναληφθεί περαιτέρω δράση την περίοδο 2013-14 για την απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας μέσω τροποποιήσεων και ενοποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ (π.χ. στους τομείς της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, των στατιστικών για τις επιχειρήσεις, των οργανωμένων ταξιδιών, του εταιρικού δικαίου, της καθιέρωσης τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ, των ζωοτεχνικών μέτρων και των εμπορικών κανονισμών), καθώς και μέσω της υλοποίησης των συστάσεων της αξιολόγησης: ένα σημαντικό αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης που διενεργήθηκε ήταν ο προσδιορισμός των τομέων που πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να εντοπιστούν ακριβέστερα οι δυνατότητες μείωσης των κανονιστικών επιβαρύνσεων, ούτως ώστε, αφενός, οι στόχοι που θέτει η πολιτική της ΕΕ να μπορούν να επιτευχθούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και, αφετέρου, να αξιοποιηθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα οφέλη που προκύπτουν από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως το τέλος του 2014 η Επιτροπή θα έχει διενεργήσει ή ξεκινήσει 47 αξιολογήσεις, ελέγχους καταλληλότητας ή άλλες διαδικασίες με σκοπό τη μείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται στους τομείς του περιβάλλοντος, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και της απασχόλησης. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται η διενέργεια νέων ελέγχων καταλληλότητας στους τομείς που αφορούν τις χημικές ουσίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κανονισμό REACH, το NATURA 2000, την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, τα απορρίμματα και τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα. Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί αξιολογήσεις με έμφαση στην καταλληλότητα της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την οδηγία για τους εργαζομένους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, τα μέσα έννομης προστασίας στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και τις ρυθμίσεις για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η Επιτροπή αρχίζει επίσης να σχεδιάζει την αξιολόγηση της συνοχής της νέας δέσμης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

4. προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει προτάσεις που εκκρεμούν και να καταργήσει υφιστάμενες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις. Σε γενικές γραμμές, μπορεί κανείς να διακρίνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Τομείς στους οποίους η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τα σχετικά ζητήματα, αλλά έχει αποφασίσει να μην υποβάλει προτάσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νομοθετικές πράξεις στους ακόλουθους τομείς: επαγγελματική ασφάλεια και υγεία για τους κομμωτές (εκκρεμούν σχετικές αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη), μυοσκελετικές διαταραχές, οθόνες και «παθητικό» κάπνισμα. 2) Νομοθετικές πράξεις που δεν είναι πλέον απαραίτητες λόγω των εξελίξεων και, συνεπώς, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την κατάργησή τους. Προγραμματίζεται να υποβληθούν 10 προτάσεις κατάργησης νομοθετικών πράξεων στους εξής, π.χ., τομείς: νομοθεσία για την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, προμήθεια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων και στατιστικές χάλυβα. 3) Προτάσεις που έχουν καθυστερήσει στη διαδικασία συναπόφασης και όπου υπάρχει μικρή ρεαλιστική πιθανότητα προόδου. Έτσι, η Επιτροπή θα εξετάσει την απόσυρση των προτάσεων που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: οδηγία για το έδαφος, οδηγία για την απλούστευση των υποχρεώσεων ΦΠΑ, πρόταση για το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας2, κανονισμός σχετικά με τις στατιστικές στον τομέα του χάλυβα και τοποθέτηση κατόπτρων μετασκευής σε βαρέα φορτηγά οχήματα.

5. περιγράφει νέες οριζόντιες δράσεις που έχουν στόχο να κάνουν το δίκαιο της ΕΕ κατάλληλο για τον σκοπό που επιδιώκει. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα μπορούσε να προσδιορίσει τις διοικητικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή της στα κράτη μέλη και να τις επανεξετάζει τακτικά για να εντοπίζει δυνατότητες μείωσής τους. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών θα διευκολυνθεί, ώστε η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη. Η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης ειδικές δράσεις για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων, ιδίως σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει επίσης, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της, όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες REFIT, συμπεριλαμβανομένων των αποσύρσεων, καταργήσεων και ενοποιήσεων νομοθετικών πράξεων. Οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορέσουν να προτείνουν τομείς στους οποίους θεωρούν ότι υπάρχουν δυνατότητες για ελέγχους καταλληλότητας.

6. ανακοινώνει την ετήσια δημοσίευση πίνακα αποτελεσμάτων REFIT με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και τη διευκόλυνση του διαλόγου με τους πολίτες, τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών γενικότερα σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου.

Επόμενα βήματα

Για να υλοποιηθεί στην πράξη η δέσμευση για έξυπνη νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να επιδείξουν παρόμοιο επίπεδο φιλοδοξίας, ούτως ώστε τα προτεινόμενα μέτρα απλούστευσης και μείωσης των κανονιστικών επιβαρύνσεων να μπορέσουν να εγκριθούν γρήγορα. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τα άλλα θεσμικά όργανα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Θα εξακολουθήσει επίσης να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις προτάσεις τους για θέματα καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT και να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του.

Ιστορικό

Στις 11 Σεπτεμβρίου, στον λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε τα εξής: «Εκτιμώ ιδιαίτερα την επικουρικότητα. Για μένα, η επικουρικότητα δεν είναι ένας τεχνικός όρος. Είναι μια θεμελιώδης δημοκρατική αρχή. Μια ολοένα στενότερη ένωση των πολιτών της Ευρώπης απαιτεί οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Δεν χρειάζονται όλα λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί όπου μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Όπου δεν χρειάζεται, δεν θα έπρεπε να ανακατεύεται. Η ΕΕ πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία σε σημαντικά θέματα και μικρότερη σε λιγότερο σημαντικά — κάτι που ενίοτε παραμελούσαμε στο παρελθόν. Η ΕΕ πρέπει να καταδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να θέτει θετικές αλλά και αρνητικές προτεραιότητες. Όπως όλες οι κυβερνήσεις, πρέπει να καταβάλουμε επιπλέον μέριμνα για την ποιότητα και την ποσότητα της νομοθεσίας μας, γνωρίζοντας ότι, όπως είπε ο Μontesquieu, «les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires». [«Οι άχρηστοι νόμοι αποδυναμώνουν τους χρήσιμους νόμους»]. Υπάρχουν όμως τομείς μείζονος σημασίας όπου η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει περισσότερη ολοκλήρωση, μεγαλύτερη ενότητα. Τομείς όπου μόνο μια ισχυρή Ευρώπη μπορεί να παράγει αποτελέσματα.»

Η ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ προσθέτει αξία σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, το εμπόριο και η εσωτερική αγορά, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που δημιουργούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Προστατεύει επίσης την υγεία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών. Η νομοθεσία της ΕΕ δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο αντικαθιστώντας ή ευθυγραμμίζοντας είκοσι οχτώ διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Δίνει στα κράτη μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.

Η έξυπνη νομοθεσία είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι μια εφάπαξ ενέργεια. Για να επανέλθει η Ευρώπη στο σωστό δρόμο για περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ είναι «κατάλληλη για τον σκοπό που επιδιώκει». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εγκαινίασε τον Δεκέμβριο του 2012 ένα πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT). Το πρόγραμμα REFIT είναι η έκφραση της δέσμευσης της Επιτροπής για ένα απλό, σαφές, σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους πολίτες. Θα ωφελήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι και τα άλλα θεσμικά όργανα αλλά και τα κράτη μέλη θα επιδείξουν παρόμοιο επίπεδο φιλοδοξίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα: MEMO/13/833

Διαβάστε το κείμενο της ανακοίνωσης, το παράρτημά της, τα σχετικά διαγράμματα και άλλες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Για την έξυπνη νομοθεσία γενικά: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Δείτε τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου 79 (ερώτηση QA16.4 στη σελίδα 59): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Η Επιτροπή μελετά την υποβολή νέας πρότασης.


Side Bar