Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. oktober 2013

"REFIT— klar til vækst" — Kommissionens tager de næste ambitiøse skridt til at lette EU-lovgivningen

Mens lovgivning på EU-plan er af afgørende betydning på mange områder, kritiseres den ofte for at bremse virksomheder, især de mindste af dem, eller for at gribe for meget ind i borgernes dagligdag. 74 % af europæerne mener, at EU skaber for meget bureaukrati 1. For at afhjælpe dette problem har Kommissionen i de seneste år gjort en samlet indsats for at forenkle lovgivningen og mindske de administrative byrder. I sin tale om Unionens tilstand den 11. september 2013 fremhævede Kommissionens formand, José Manuel Barroso, betydningen af "smart regulering" og erklærede, at Den Europæiske Union skal være "stor med hensyn til store ting og mindre med hensyn til mindre ting".

I dag tager Kommissionen endnu et vigtigt skridt for at sikre, at EU-lovgivningen er formålstjenlig. I en meddelelse fastlægger Kommissionen konkret, for hvert politikområde, hvor den agter at træffe yderligere foranstaltninger for at forenkle eller ophæve EU-love, mindske byrden for virksomhederne og lette gennemførelsen heraf. Det er resultatet af en gennemgang af den gældende EU-lovgivning. Desuden meddelte Kommissionen i dag, at det er hensigten at offentliggøre en resultattavle for at identificere fremskridt på europæisk og nationalt plan på dette område. Dette arbejde udgør kernen i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT).

Formand José Manuel Barroso udtalte: "EU's rolle er i lyset af de store udfordringer, som vi sammen står over for, at hjælpe med at finde løsninger. For at være effektive må vi imidlertid sikre, at vi foretager en rigtig prioritering og har den rette dosis regulering. Ikke alt, hvad der er godt, er godt på europæisk plan. Lad os nøje overveje, hvorvidt, hvornår og hvor det er nødvendigt at skride til handling på europæisk plan." Formanden fortsatte: "Med REFIT har Kommissionen gjort den hidtil mest omfattende indsats for at forenkle EU-lovgivningen. Vores konsekvente anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet vil ikke svække de betydelige fordele, som borgere og erhvervsliv opnår ved EU-reguleringen, navnlig de regler, der ligger til grund for det indre marked. Den foreliggende REFIT-pakke giver os en pragmatisk tilgang til den fremtidige regulering i EU blot få måneder før valget til Europa-Parlamentet i maj 2014."

I dagens "REFIT" — Meddelelse om resultaterne og de næste skridt for målrettet og effektiv regulering,

  • giver Kommissionen en oversigt over, hvad der er opnået i de seneste år for at sikre, at EU's love fortsat er formålstjenlige ved at forenkle og sænke omkostningerne. I de sidste 10 år har Kommissionen iværksat omfattende reformer af sin politik. Disse reformer omfatter forslag til nedsættelse af omkostningerne ved etablering af bredbånd, vandrammedirektivet, Schengenvisumkodeksen, direktivet om forbrugerrettigheder, tjenesteydelsesdirektivet, forordningen om fælles patentbeskyttelse og EU’s toldkodeks. Siden 2005 har Kommissionen godkendt 660 initiativer til forenkling, kodificering eller omarbejdning. Mere end 5 590 retsakter er blevet ophævet. Med top 10-høringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) vedrørende de mest byrdefulde EU-love er virksomhedernes prioriteringer kommet med på Kommissionens dagsorden for målrettet regulering. Der indføres konkrete forbedringer for SMV’er, f.eks.: kravene til kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport forenkles, og de gebyrer, der opkræves af virksomheder under REACH-ordningen, er blevet nedsat med mellem 35-95 %. Desuden vil der i oktober blive fremsat forslag til en standardiseret momserklæring. Mellem 2007 og 2012 er der opnået en mindskelse af de administrative byrder for virksomhederne på 26 %, svarende til besparelser på 32,3 mia. EUR pr. år hvortil skal lægges yderligere 5 mia. EUR, når de relevante lovforslag er vedtaget af medlovgiver. Kommissionen er selv gået videre end målet ved at fremsætte forslag, der indeholder potentielle besparelser på næsten 41 mia. EUR (33 %). Desværre gik en del af disse besparelser, der anslås til mere end 3 mia. EUR, tabt i lovgivningsprocessen, idet Kommissionens forslag blev ændret. Blandt de vigtigste resultater af programmet kan nævnes fremme af e-fakturering på momsområdet såvel som fritagelser eller særlige ordninger for SMV’er på områderne regnskabsføring, elektronisk affald og statistikker for samhandelen inden for EU. Frem for alt er den måde, hvorpå Kommissionen forbereder sine retsforskrifter, blevet ændret væsentligt: Konsekvensanalyser, høring af interessenter (herunder arbejdsmarkedets parter) og efterfølgende evalueringer anvendes konsekvent i hele Kommissionen, og det vil fremover vinde yderligere frem.

  • fremlægger Kommissionen vigtige lovgivningsinitiativer med henblik på forenkling og mindskelse af administrative byrder, der er ved at blive behandlet af medlovgiver, for eksempel vedrørende dyresundhed, forbrugerproduktsikkerhed og markedsovervågning, offentlige udbud, det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, kliniske forsøg med lægemidler og pakkerejser.

  • opregner Kommissionen de områder, hvor der skal igangsættes yderligere initiativer i 2013-2014 for at forenkle gældende lovgivning ved hjælp af ændringer og konsolidering af eksisterende EU-lovgivning (f.eks. vedrørende information og høring af arbejdstagerne, erhvervsstatistikker, selskabsret, indførelse af standardiserede momserklæringer, zootekniske foranstaltninger og handelsreguleringer), og ved at følge op på anbefalinger i evalueringsrapporter: Et væsentligt resultat af gennemgangen var identifikationen af områder, der bør underkastes en vurdering for bedre at kunne indkredse, hvor der kan ske lettelser af reguleringsbyrden, således at EU’s politiske mål kan opfyldes med mindst mulige omkostninger, og målene for EU-reguleringen bedst kan nås. Frem til udgangen af 2014 vil Kommissionen have foretaget eller iværksat 47 evalueringer, kvalitetskontroller eller andre rapporter med henblik på at mindske den administrative byrde. Der gøres en særlig indsats på miljøområdet og med hensyn til erhverv og industri og beskæftigelsen. Dette omfatter en ny kvalitetskontrol på den del af kemikalieområdet, der ikke er omfattet af REACH, NATURA 2000, typegodkendelse af motorkøretøjer, affald, og den generelle fødevarelovgivning. Der er navnlig planlagt evalueringer med fokus på, hvor formålstjenlige retsforskrifterne er med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, direktivet om vikararbejde, med hensyn til vurdering og styring af ekstern støj, retsmidler i forbindelse med offentlige indkøb og punktafgiftsordninger. Kommissionen er også begyndt at planlægge en evaluering af kohærensen i den nye EU-regulering på området finansielle tjenesteydelser.

  • udpeger Kommissionen de områder, hvor den har planer om at trække allerede fremsatte forslag tilbage og ophæve eksisterende EU-lovgivning. Generelt kan man sondre mellem følgende tilfælde: 1) områder, hvor Kommissionen fortsætter sin vurdering af området, men hvor den har besluttet ikke at fremsætte forslag. Dette omfatter lovgivning på området sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for frisører, der pt. er genstand for vurdering, muskelære knoglelidelser og skærmbilleder samt tobaksrøg. 2) Lovgivning, som ikke længere er nødvendig set i lyset af udviklingen, og hvor Kommissionen har til hensigt at foreslå, at den ophæves. 10 forslag om at ophæve lovgivning er i støbeskeen, f.eks. lovgivning om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport, om forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter, om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater og om stålstatistikker. 3) Forslag, der er blokeret i den fælles beslutningsprocedure, og hvor det er urealistisk at tro, at der vil ske fremskridt. Kommissionen har derfor planer om at trække visse forslag, der er identificeret i denne kategori tilbage, herunder jordbundsdirektivet og et direktiv om forenkling af momsforpligtelser, et forslag om statutten for et europæisk privat selskab2, forordningen om stålstatistikker og om eftermontering af spejle på tunge lastvogne.

  • skitserer Kommissionen nye horisontale foranstaltninger med henblik på at gøre EU-lovgivningen mere målrettet. Kommissionen vil f.eks. identificere de administrative forpligtelser, der hidrører fra EU-retten og dens gennemførelse på nationalt plan, og gennemgå den regelmæssigt for at se, om det er muligt at mindske disse. Udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne vil blive fremmet for at sikre en så enkel gennemførelse af EU-lovgivningen som muligt. Kommissionen vil også iværksætte særlige foranstaltninger for at lette indførelsen af nye forpligtelser, især på områder af særlig betydning for SMV’er. Kommissionen vil også identificere alle REFIT-lovgivningsinitiativer, herunder tilbagetrækninger, ophævelser og konsolideringer, i sit årlige arbejdsprogram. Erhvervslivet, herunder SMV'er, og alle andre interesserede parter, vil få adgang til at foreslå områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at foretage en kvalitetskontrol af lovgivningen.

  • bekendtgør Kommissionen, at den en gang årligt vil offentliggøre en REFIT-resultattavle for at identificere fremskridt på europæisk og nationalt plan og lette dialogen om målrettet regulering med borgere, medlemsstater, erhvervsliv og samfundet generelt.

De næste skridt

For at sikre, at det lykkes at gennemføre forpligtelsen til smart regulering, er det nødvendigt, at Europa-Parlamentet og Rådet udviser et tilsvarende ambitionsniveau, således at de foreslåede foranstaltninger til forenkling og mindskelse af den administrative byrde kan vedtages hurtigt. Kommissionen vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for sammen med de andre institutioner at sikre dette. Den vil også fortsat arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og de berørte parter for at indsamle synspunkter og forslag om målrettet lovgivning, som kan behandles inden for rammerne af REFIT-programmet, og for yderligere at forbedre dets effektivitet.

Baggrund

Den 11. september 2002 sagde Kommissionens formand, José Manuel Barroso, i sin tale om Unionens tilstand følgende: "Jeg tillægger nærhedsprincippet stor vægt. Efter min mening er nærhed ikke et teknisk koncept. Det er et grundlæggende demokratisk princip. En stadig mere snæver union mellem Europas borgere kræver, at beslutninger træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Det er ikke alt, der forudsætter en løsning på europæisk plan. EU må fokusere på, hvor det kan være mest værdiskabende. Når dette ikke er tilfældet, bør det ikke blande sig. EU skal være stor med hensyn til store ting og mindre med hensyn til mindre ting – hvilket vi muligvis af og til har negligeret. Som alle regeringer må vi tage særlig hånd om kvaliteten og kvantiteten af vores regulering, for"les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires", som Montesquieu sagde. ["nyttesløse love svækker de nødvendige love"]. Men der er væsentlige områder, hvor Europa har brug for mere integration og mere enhed. Områder, hvor kun et stærkt EU kan levere resultater. "

Regulering på EU-niveau skaber merværdi på områder som f.eks. konkurrence, handel og det indre marked, idet der skabes lige vilkår, som åbner muligheder for erhvervslivet og forbrugerne. Den beskytter også forbrugernes sundhed, sikkerhed og borgernes rettigheder. EU-lovgivningen danner en fælles ramme ved at erstatte eller tilpasse 28 forskellige nationale love. Den gør det muligt for EU’s medlemsstater at arbejde sammen om at tage fat på problemer, der ikke ophører ved landegrænserne.

Smart regulering er en fortløbende proces, ikke et enkeltstående tiltag. For at få EU tilbage på sporet mod større vækst og flere arbejdspladser er det afgørende, at EU-lovgivningen er målrettet. Det var grunden til, at Kommissionen i december 2012 iværksatte et program for målrettet og effektiv regulering (REFIT). REFIT er et udtryk for Kommissionens engagerede indsats for at skabe en enkel, klar, stabil og forudsigelig lovramme for virksomheder, arbejdstagere og borgere. Dette program vil komme både borgere og virksomheder til gode, forudsat at også de andre institutioner og medlemsstaterne udviser et tilsvarende ambitionsniveau.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger og eksempler: MEMO/13/833

For at læse meddelelsen og dens bilag: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Om smart regulering i almindelighed: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kontakter:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Jf. resultaterne af Eurobarometer-undersøgelse 79 (spørgsmål QA16.4 side 59: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Kommissionen har til hensigt at forelægge et nyt forslag.


Side Bar