Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. října 2013

„Program REFIT – Účelnost v zájmu růstu – Komise činí další ambiciózní kroky k usnadnění práva EU

Regulace na úrovni EU má sice zásadní význam v mnoha oblastech, ovšem často je jí vyčítáno, že omezuje podniky (zejména ty nejmenší) a že příliš zasahuje do každodenního života občanů. 74 % Evropanů se domnívá, že Evropská unie postupuje příliš byrokraticky.1 Na tyto obavy Komise reagovala v posledních několika letech koordinovaným úsilím s cílem zjednodušit právní předpisy a snížit regulační zátěž. Ve svém projevu o stavu Unie z 11. září zdůraznil předseda Komise Barroso význam inteligentní regulace a uvedl, že Evropská unie musí „zasahovat viditelněji u otázek většího rozsahu a ustoupit do pozadí u otázek menšího rozsahu“.

Komise dnes činí další významný krok, který má zajistit, aby právní předpisy EU byly vhodné pro daný účel. Ve svém sdělení Komise uvádí konkrétně pro jednotlivé oblasti politiky, kde přijme další opatření ke zjednodušení či stažení právních předpisů EU, snížení zátěže podniků a snadnějšímu provádění předpisů. Toto sdělení je výsledkem prověřování celého souboru právních předpisů EU. Komise dnes rovněž oznámila záměr zveřejnit srovnávací přehled, který sleduje pokrok v této oblasti na evropské a vnitrostátní úrovni. Toto prověřování tvoří jádro Programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).

Předseda Komise Barroso k tomu uvedl: „Evropa má pomáhat při nalézání řešení velkých úkolů, před nimiž společně stojíme. V zájmu účinnosti však musíme mít jistotu, že se zaměřujeme na správné priority a u regulace jsme zvolili náležitou míru. Ne vše, co je dobré, je dobré i na evropské úrovni. Znovu se zamysleme, zda, kdy a kde je zapotřebí postup na evropské úrovni.“ Předseda Komise dále uvedl: „Programem REFIT se Komise dosud nejkomplexněji věnovala tomu, jak usnadnit a zjednodušit právní předpisy EU. Naše rezolutní uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality nezpochybní významný přínos regulace EU pro občany a podniky, zejména pak u předpisů na podporu jednotného trhu. Dnešní balíček k programu REFIT představuje pragmatické vyhlídky na budoucnost regulace v Evropě jen několik měsíců před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2014.“

V dnešním sdělení k programu REFIT o výsledcích a dalších krocích pro účelnost a účinnost právních předpisů Komise

  1. podává přehled o tom, čeho bylo v posledních letech dosaženo, aby byly právní předpisy EU i nadále vhodné pro daný účel s ohledem na skutečnost, že došlo k jejich zjednodušení a snížení nákladů. V posledních deseti letech Komise zahájila hlavní politické reformy. Ty zahrnují návrhy na snížení nákladů na zavádění širokopásmového připojení, rámcovou směrnici o vodě, iniciativu týkající se schengenského vízového kodexu, směrnici o právech spotřebitelů, směrnici o službách, nařízení o jednotném patentu a celní kodex Unie. Od roku 2005 Komise schválila 660 iniciativ, jejichž cílem je zjednodušení, kodifikace či přepracování. Bylo zrušeno více než 5 590 právních předpisů. V rámci konzultace malých a středních podniků „Top Ten“ týkající se nejvíce zatěžujících právních předpisů EU byly do programu Komise pro účelnost právních předpisů vneseny priority v oblasti podnikání. Pro malé a střední podniky se zavádějí konkrétní zlepšení, například v silniční dopravě se zjednodušují požadavky na záznamové zařízení (tachograf) a v rámci nařízení REACH byly pro malé a střední podniky sníženy poplatky o 35 až 95 %; v říjnu má být ještě navržen standardní formulář přiznání k DPH. V letech 2007 až 2012 se podařilo snížit administrativní zátěž pro podniky o 26%, což představuje úspory ve výši 32,3 miliardy EUR ročně a dalších 5 miliard stále čeká schválení ze strany spolutvůrce právních předpisů. Komise sama tento cíl ještě překročila, neboť předložila návrhy, jejichž potenciál pro snížení zátěže se blížil částce 41 miliard EUR (33 %). Tento potenciál se bohužel v průběhu legislativního procesu zčásti ztenčil o částku odhadovanou na více než 3 miliardy EUR , neboť návrhy Komise doznaly změn. Mezi hlavní úspěchy programu patří podpora elektronické fakturace v oblasti DPH, jakož i osvobození od daně nebo zvláštní režimy pro malé a střední podniky v oblasti účetnictví, elektronického odpadu a statistik obchodu v rámci EU. Především se však významně změnil způsob, jak Komise připravuje regulaci: v práci Komise se systematicky uplatňují posouzení dopadů, konzultace zúčastněných stran (včetně sociálních partnerů) a hodnocení ex-post a tyto postupy budou dále posilovány;

  2. představuje důležité legislativní iniciativy pro zjednodušení a snížení zátěže, které jsou v jednání u spolutvůrce práva, například v oblasti zdraví zvířat, bezpečnosti výrobků z hlediska spotřebitelů a dozoru nad trhem, zadávání veřejných zakázek, společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob, klinických zkoušek u léčivých přípravků a souborných služeb pro cesty;

  1. uvádí oblasti pro další činnost na období 2013 až 2014 na zjednodušení stávajících právních předpisů na základě změn a konsolidace stávajících právních předpisů EU (např. v oblasti informování pracovníků a konzultací s nimi, statistik podnikání, práva společností, zavedení standardního formuláře přiznání k DPH, zootechnických opatření a obchodních předpisů); navazuje na doporučení vyplývající z hodnocení: hlavním výsledkem prověření bylo určení oblasti, které vyžadují posouzení s cílem lépe identifikovat úlevu z regulační zátěže, aby se s co nejnižšími náklady naplnily cíle politiky EU a aby se co nejlépe dosáhlo přínosů regulace EU. Do konce roku 2014 Komise provede nebo zahájí 47 hodnocení, kontrol účelnosti nebo jiných zpráv umožňujících snížit regulační zátěž. Zvláštní úsilí je věnováno oblasti životního prostředí, podniků a průmyslu a zaměstnanosti. To zahrnuje nové kontroly účelnosti právních předpisů v oblasti chemických látek, na které se nevztahuje nařízení REACH, v oblastech soustavy NATURA 2000, schvalování typu motorových vozidel, odpadů a obecného potravinového práva. Hodnocení se zaměřením na účelnost právních předpisů byla zejména naprogramována pro oblast zdraví a bezpečnosti při práci, v souvislosti se směrnicí o dočasných zaměstnancích zprostředkovaných agenturami, u hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, u opravných prostředků v oblasti veřejných zakázek a u úpravy spotřební daně. Komise též začíná plánovat hodnocení soudržnosti nového souboru předpisů EU v odvětví finančních služeb;

  2. určuje oblasti, u nichž zvažuje, že stáhne projednávané návrhy a zruší stávající právní předpisy EU. Obecně lze rozlišovat tyto případy: 1) oblasti, v nichž bude Komise nadále pracovat na posuzování daných otázek, ovšem v nichž se rozhodla, že nepředloží návrhy: patří sem právní předpisy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro kadeřníky (dosud probíhají hodnocení), v oblastech svalových a kosterních poruch, obrazovek a tabákového kouře v prostředí; 2) právní předpisy, které již vzhledem k vývoji nejsou zapotřebí a u nichž Komise plánuje, že navrhne jejich zrušení. Chystá se 10 návrhů na zrušení právních předpisů, například právní předpisy o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, o zásobování ropou a ropnými produkty, o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků a o statistice v oblasti ocelářského průmyslu; 3) návrhy, které ustrnuly v rámci postupu spolurozhodování na mrtvém bodě, u nichž je jen malá reálná šance na pokrok. Komise proto zvažuje, že stáhne některé návrhy v rámci této kategorie, včetně směrnice o půdě a směrnice o zjednodušení povinností týkajících se DPH, návrhu týkajícího se statutu evropské soukromé společnosti2, nařízení o statistice v oblasti ocelářského průmyslu a předpisu o dovybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky;

  3. nastiňuje nové horizontální akce, jichž je zapotřebí k tomu, aby evropské předpisy vyhovovaly danému účelu. Komise by například určila správní povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a jejich provádění na vnitrostátní úrovni a tyto povinnosti by podrobila pravidelnému přezkumu s cílem zjistit, jak by je bylo možné omezit. Bude usnadněna výměna osvědčených postupů mezi členskými státy v zájmu co nejsnazšího vnitrostátního provádění právních předpisů EU. Komise rovněž provede zvláštní opatření, která by měla ulehčit provádění nových povinností, zejména v oblastech zvláštního zájmu pro malé a střední podniky. Komise též ve svém ročním pracovním programu určí veškeré legislativní iniciativy programu REFIT, včetně stažených, zrušených a konsolidovaných předpisů. Podniky, včetně malých a středních, i všechny další zúčastněné strany budou moci navrhnout oblasti, v nichž vidí potenciál pro kontroly účelnosti;

  4. oznamuje každoroční zveřejnění srovnávacího přehledu programu REFIT , který má sledovat pokrok na evropské i vnitrostátní úrovni a usnadnit diskusi o účelnosti právních předpisů s občany, členskými státy, podniky a obecně s občanskou společností.

Další kroky

Pro úspěšné provádění závazku inteligentní regulace je zapotřebí, aby se Evropský parlament a Rada ztotožnily s obdobně ambiciózními cíli, a mohla tak být urychleně přijata navrhovaná opatření na zjednodušení a snížení regulační zátěže. Komise ve spolupráci s ostatními orgány vynaloží za tímto účelem veškeré možné úsilí. Rovněž bude pokračovat v úzké spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami, aby shromáždila názory a návrhy ohledně účelnosti právních předpisů, které lze řešit v rámci programu REFIT, a aby dále zlepšovala účinnost předpisů.

Souvislosti:

Ve svém projevu o stavu Unie ze dne 11. září předseda Komise Barroso uvedl: „Já si principu subsidiarity vysoce vážím. Pro mě není subsidiarita technickým pojmem. Jde o základní demokratický princip. K dosažení semknutější unie mezi občany Evropy je třeba, aby se rozhodnutí přijímala co nejtransparentněji a co nejblíže občanům. Ne všechno je nutné řešit na evropské úrovni. Evropa se musí zaměřit na otázky, kde může svým zásahem co nejvíce prospět. Do věcí, kde by žádnou přidanou hodnotu nedodala, by zasahovat neměla. Evropská unie musí „zasahovat viditelněji u otázek většího rozsahu a ustoupit do pozadí u otázek menšího rozsahu“ – a tuto zásadu jsme občas v minulosti poněkud zanedbali. Evropská unie musí ukázat, že je schopna stanovit pozitivní i negativní priority. Jak je tomu u všech vlád, musíme si dobře rozmyslet míru a úroveň naší regulace a mít při tom na paměti Montesquieuho výrok „les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires“ neboli „zbytečné zákony oslabují zákony nezbytné“ Existují však otázky zásadního významu, kde Evropa potřebuje hlubší integraci a větší jednotu. Otázky, na které nalezneme odpověď pouze díky silné Evropě.“

Regulace na úrovni EU je přidanou hodnotou v oblastech, jako je hospodářská soutěž, obchod a vnitřní trh, neboť má vytvářet rovné podmínky, které skýtají příležitosti pro podniky a spotřebitele. Rovněž chrání zdraví, bezpečnost a práva občanů. Právní předpisy EU vytváří společný rámec tím, že nahrazují nebo uvádějí v soulad dvacet osm různých vnitrostátních právních předpisů. Členské státy EU tak mohou spolupracovat na řešení problémů, které nejsou omezeny státními hranicemi.

Inteligentní regulace je průběžným procesem, nejedná se o jednorázovou záležitost. Zajištění „vhodnosti“ právních předpisů EU „pro daný účel“ má zásadní význam, má-li Evropa opět nastoupit cestu k většímu růstu a většímu počtu pracovních míst. Komise proto v prosinci 2012 zahájila Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Programem REFIT se Komise hlásí k závazku, jímž je jednoduchý, jasný, stabilní a předvídatelný regulační rámec pro podniky, pracovníky a občany. Program bude přínosem pro občany i pro podniky za předpokladu, že se s obdobnou úrovní ambiciózních cílů ztotožní též ostatní orgány a členské státy.

Další informace

Více podrobností a příkladů: MEMO/13/833

Znění sdělení, přílohu, infografiku a další informace naleznete na internetové adrese: http://ec.europa.eu/refit

Twitter: #EUfit4growth, #EU4citizens, #EU4business

Obecné informace o inteligentní regulaci: http://ec.europa.eu/smart-regulation

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

1 :

Viz výsledky Eurobarometru 79 (otázka QA16.4 na straně 59): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Komise zvažuje předložení nového návrhu.


Side Bar