Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 октомври 2013 г.

„Програма REFIT — подходяща за растеж“ — Комисията предприема амбициозни следващи стъпки за намаляване на регулаторната тежест на правото на ЕС

Макар че регулирането на равнище ЕС е от съществено значение в много области, то често е упреквано за това, че задушава предприятията, особено най-малките, или че се намесва прекомерно в ежедневието на гражданите. 74 % от европейците смятат, че ЕС генерира прекалено много бюрократични формалности.1 В отговор на тези опасения Комисията положи през последните няколко години съгласувани усилия за рационализиране на законодателството и намаляване на регулаторната тежест. В речта си за състоянието на Съюза от 11 септември 2013 г. председателят Барозу подчерта значението на интелигентното регулиране и обяви, че намесата на ЕС трябва да бъде „по-голяма за големите неща и по-скромна за по-малките“.

Днес Комисията прави друга важна стъпка, за да гарантира, че законодателството на ЕС е подходящо за постигане на целите си. В съобщение Комисията излага по конкретен начин, област на политика по област на политика, в какво отношение тя ще предприеме допълнителни действия за опростяване или оттегляне на правни актове на ЕС, облекчаване на тежестта за предприятията и улесняване на прилагането на законодателството. Съобщението е резултат от преглед на съществуващото законодателството на ЕС. Комисията също така обяви днес намерението си да публикува в това отношение табло с показатели за проследяване на напредъка на европейско и национално равнище. Тази дейност е в центъра на програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).

Председателят Барозу заяви: „Европа е тук, за да помогне при намирането на решения на големите предизвикателства, пред които заедно сме изправени. При все това, за да бъдем ефективни, ние трябва да гарантираме, че се концентрираме върху правилните приоритети и имаме подходящия обем нормативна уредба. Не всичко, което е добро, е добро и на европейско равнище. Нека да помислим два пъти дали, кога и в каква област трябва да предприемем мерки на европейско равнище“. Председателят добави: "С REFIT Комисията предприе най-мащабната дейност към днешна дата за намаляване на регулаторната тежест на правото на ЕС и за неговото опростяване. Решителното прилагане от наша страна на принципите на субсидиарност и пропорционалност не поставя под въпрос важните ползи за гражданите и бизнеса от регулирането на равнище ЕС, особено от правилата, на които се основава единният пазар. Днешният пакет REFIT предоставя прагматична перспектива за бъдещето на регулирането в Европа само няколко месеца преди европейските избори през май 2014 г.“

В днешното „REFIT“ — Съобщение относно резултатите и следващите стъпки във връзка с пригодността и резултатността на регулаторната рамка, Комисията

  • прави преглед на това, което е постигнато през последните години за поддържане на пригодността на законите на ЕС за постигане на техните цели чрез опростяване и намаляване на разходите. През последните 10 години Комисията инициира важни реформи в определени политики. Те включват предложения за намаляване на разходите за внедряването на широколентови технологии, Рамковата директива за водите, инициативата за Шенгенския визов кодекс, Директивата относно правата на потребителите, Директивата за услугите, Регламента за единния патент и Митническия кодекс на Съюза. От 2005 г. насам Комисията одобри 660 инициативи, насочени към опростяване, кодифициране или преработване. Повече от 5 590 правни акта са отменени. Консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС доведе до включване на приоритетите на предприятията в дневния ред на Комисията за регулаторна пригодност на законодателството. За МСП се въвеждат конкретни подобрения, например: изискванията за уреди за регистриране на данните за движението (тахограф) в автомобилния транспорт се опростяват и таксите за МСП по REACH са намалени между с 35 % до 95 %; стандартна декларация за ДДС ще бъде предложена още през октомври. Между 2007 г. и 2012 г. е било постигнато намаление с 26 % на административната тежест за предприятията, което се равнява на икономии в размер на 32,3 милиарда евро годишно, като допълнителни икономии в размер на 5 милиарда евро се очаква да бъдат реализирани след приемането на внесените за разглеждане от съзаконодателя правни актове. Самата Комисия надхвърли целта, като представи предложения с потенциал за намаляване на административната тежест с близо 41 милиарда евро (33 %). За съжаление част от този потенциал, който по приблизителни оценки възлиза на над 3 милиарда евро, бе загубен в законодателния процес, тъй като предложенията на Комисията бяха изменени. Насърчаването на електронното фактуриране в областта на ДДС, както и освобождавания или специални режими за МСП в областите на счетоводството, отпадъците от електронно оборудване и статистическите данни относно вътрешната търговия в ЕС бяха сред главните постижения на програмата. И преди всичко начинът, по който Комисията изготвя нормативната уредба, се промени значително: Навсякъде в Комисията систематично се прилагат и ще бъдат допълнително засилени оценки на въздействието, консултации със заинтересованите страни (включително със социалните партньори) и последващи оценки.

  • представя важни законодателни инициативи за опростяване на нормативната уредба и намаляване на административната тежест, които са внесени за разглеждане от съзаконодателя, например в областта на здравето на животните, безопасността на потребителските продукти и пазарния надзор, обществените поръчки, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, клиничните изпитвания на лекарствени продукти и пакетните туристически пътувания.

  • изброява области за по-нататъшни действия за 2013-2014 г.с оглед опростяване на съществуващото законодателство посредством изменения и консолидиране на съществуващото право на ЕС (напр. в областта на информирането и консултирането на работниците, бизнес статистиката, дружественото право, въвеждането на стандартна декларация за ДДС, зоотехническите мерки и регламентите за търговския обмен); и чрез предприемане на последващи действия в отговор на препоръки от оценки: основен резултат от прегледа на съществуващото законодателство бе набелязването на области, които се нуждаят от оценка във връзка с по-доброто идентифициране на мерки за облекчаване на регулаторната тежест, така че да бъдат постигнати целите на политиките на ЕС на най-ниска цена и да бъде извлечена най-голяма полза от нормативната уредба на ЕС. До края на 2014 г. Комисията ще е изготвила или започнала да изготвя 47 оценки, проверки за пригодност или други доклади с оглед намаляване на регулаторната тежест. Особени усилия се полагат в следните области: околна среда, предприятия и промишленост и заетост. Това включва нови проверки за пригодност относно нормативната уредба на химикалите, които не са обхванати от REACH, на Натура 2000, на типовото одобрение на моторни превозни средства, на отпадъците, както и относно общото законодателство в областта на храните. Оценки, съсредоточени върху регулаторната пригодност, са планирани специално във връзка с нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, Директивата относно наетите чрез агенции за временна заетост работници, Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда, Директивата за средствата за правна защита в областта на обществените поръчки и режима на акцизите. Комисията също така започва да планира оценка на съгласуваността на всички нови разпоредби на ЕС в сектора на финансовите услуги.

  • идентифицира онези области, в които Комисията обмисля да оттегли все още неприети предложения и да отмени съществуващи правни актове на ЕС. В общи линии могат да се разграничат следните случаи: 1) области, в които Комисията продължава да работи върху оценката на проблемите, но в които тя е решила да не представя предложения: Това включва законодателството относно безопасните и здравословните условия на труд за фризьори (в зависимост от резултата от текущата оценка), мускулно-скелетните смущения, екраните и тютюневия дим в околната среда; 2) законодателство, което вече не е необходимо в бъдеще, и Комисията планира да предложи неговата отмяна. Планирани са десет предложения за отмяна на законодателство , например законодателството относно насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, относно снабдяването със суров нефт и петролни продукти, относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати и относно статистическите данни за стоманата; 3) предложения, които са в застой в процедурата за съвместно вземане на решения и относно които почти няма реални шансове за напредък. Следователно Комисията ще обмисли оттеглянето на предложенията, определени в тази категория, в това число Директивата за почвите и директива за опростяване на свързаните с ДДС задължения, предложение относно статута на Европейското частно дружество2, Регламента за статистическите данни относно стоманата и предложението относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства.

  • очертава нови хоризонтални действия, за да направи правото на ЕС подходящо за постигане на неговите цели. Комисията, например, би идентифицирала административните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС и неговото прилагане на национално равнище и би извършвала редовен преглед на законодателството, за да идентифицира възможности за намаляване на разходите. Обменът на най-добри практики сред държавите членки ще бъде улеснен, за да може правото на ЕС да се прилага на национално равнище по възможно най-лек начин. Комисията също така ще предприеме целенасочени действия за улесняване на изпълнението на нови задължения, особено в областите от особена важност за МСП. Комисията също така ще идентифицира всички законодателни инициативи по програмата REFIT, включително случаите на оттегляне, отмяна и консолидиране, в своята годишна работна програма. Предприятията, включително МСП, както и всички други заинтересовани страни ще имат възможност да предлага области, в които те виждат потенциал за извършване на проверки за пригодност.

  • обявява, че ще публикува годишно REFIT таблица с показатели за проследяване на напредъка на европейско и на национално равнище и улесняване на диалога относно регулаторната пригодност с гражданите, държавите членки, бизнеса и гражданското общество като цяло.

Следващи стъпки

За да бъде успешно изпълнен ангажиментът за интелигентно регулиране, Европейският парламент и Съветът трябва да покажат сходно равнище на амбиция, така че предложените мерки за опростяване и намаляване на регулаторната тежест да могат бъдат приети бързо. Комисията ще положи всички усилия с другите институции, за да осигури постигането на тази цел. Тя също така ще продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни за събиране на мнения и предложения относно регулаторната пригодност, които могат да бъдат разгледани в рамките на програмата REFIT, и за по-нататъшното подобряване на нейната ефективност.

Контекст:

На 11 септември в своята реч за състоянието на Съюза председателят Барозу заяви следното: „Ценя високо субсидиарността. За мен тя не е техническо понятие. Субсидиарността е основен демократичен принцип. Все по-тесният съюз между гражданите на Европа налага решенията да се вземат по възможно най-отворен начин и възможно най-близо до гражданите. Не за всичко са нужни решения на европейско ниво. Европа трябва да се концентрира върху областите, в които може да придаде най-голяма добавена стойност. Ако случаят не е такъв, тя не следва да се намесва. Намесата на ЕС трябва да бъде по-голяма за големите неща и по-скромна за по-малките — нещо, което понякога може да сме забравяли в миналото. ЕС трябва да покаже, че разполага с капацитет да определя както позитивни, така и негативни приоритети. Като всяко едно правителство, трябва да полагаме извънредни грижи за качеството и количеството на правната ни уредба, като се има предвид, че както е казал Монтескьо „безполезните закони отслабват нужните закони“. Но има области от особено значение, в които Европа трябва да бъде по-интегрирана, по-сплотена. Области, в които резултати могат да се постигнат само от една силна Европа.“

Регулирането на равнище ЕС създава добавена стойност в области като конкуренция, търговия и вътрешен пазар с цел установяване на равнопоставени условия на конкуренция, посредством което се откриват възможности за предприятията и за потребителите. То също така защитава здравето, безопасността и правата на гражданите. Законодателството на ЕС създава обща рамка, която замества или хармонизира двадесет и осем различни национални законодателства. и позволява на държавите — членки на ЕС, да работят заедно за разрешаването на проблеми, които надхвърлят националните граници.

Интелигентното регулиране е продължаващ процес, а не еднократна мярка. Осигуряването на законодателство на ЕС, което е подходящо за постигане на поставените цели , е от съществено значение за връщането на Европа към повече растеж и работни места. Поради това Комисията инициира през декември 2012 г. програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). REFIT е израз на ангажимента на Комисията към проста, ясна, стабилна и предвидима регулаторна рамка за предприятията, работниците и гражданите. Тя ще е в полза както на гражданите, така и на предприятията, при условие че и другите институции и държавите членки покажат сходно равнище на амбиция.

Допълнителна информация

Повече подробности и примери: MEMO/13/833

Прочетете текста на съобщението, неговото приложение, инфографиките и допълнителната информация: http://ec.europa.eu/refit

Туитър: # eufit4growth, # eu4citizens, # eu4business

Относно интелигентното регулиране като цяло:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_bg.htm

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

1 :

Вж. резултатите от Евробарометър 79 (въпрос QA16.4 на страница 59): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_anx_en.pdf

2 :

Комисията обмисля да представи ново предложение.


Side Bar