Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg den 5 februari 2013

Europeiska kommissionen lagstiftar för att förstärka skyddet av euron

I dag har kommissionen föreslagit krafttag mot penningförfalskare. Förfalskning av euron beräknas ha kostat minst 500 miljoner euro sedan 2002 då den gemensamma valutan infördes. Enligt förslaget ska straffrättsliga åtgärder kunna tillgripas för att stärka skyddet mot förfalskning av euron och andra valutor. Åtgärderna omfattar skärpta gränsöverskridande utredningar och införande av minimistraff – också fängelsestraff – för de allvarligaste förfalskningsbrotten. Enligt förslaget bör också analys av beslagtagna förfalskningar kunna ske i samband med brottsutredningar, för att upptäcka ytterligare förfalskade mynt och sedlar i omlopp.

– Människor och företag i EU har förtroende för våra sedlar och mynt, sa Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa. Men detta är inte för alltid givet. Euron är världens näst viktigaste valuta och vi kommer att göra allt som krävs för att förhindra att den utsätts för förfalskning. Med dagens förslag trappar vi upp kampen mot penningförfalskning med hjälp av avskräckande straff och effektivare utredningsåtgärder. Den organiserade penningförfalskningen undergräver allmänhetens förtroende för valutan och inverkar mycket negativt på regeringar, företag och enskilda. De skyldiga får inte undkomma straff – det är dags att täppa till kryphålen för att förhindra förfalskning i hela Europeiska unionen.

– Euron är en av EU:s värdefullaste tillgångar, sa Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Och om vi inte gemensamt kämpar för att skydda den, kommer heller ingen annan att göra det. En valuta som används av 330 miljoner människor i 17 länder är ett attraktivt byte för brottslingar. Så vi måste se till att brott inte lönar sig. Mer harmoniserade påföljder och ett förbättrat gränsöverskridande samarbete kommer att bli effektiva vapen i kampen mot penningförfalskning.

Direktivet är ett gemensamt initiativ mellan EU-kommissionens vice ordförande Vivane Reding, vice ordförande Ollie Rehn och kommissionären Algirdas Šemeta. Direktivet innebär att medlemsstaterna tvingas tillhandahålla effektiva utredningsverktyg för att upptäcka fall av penningförfalskning, motsvarande dem som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott. Kommissionen föreslår att ett minimistraff på minst sex månaders fängelse införs för allvarliga fall av framställning och spridning av förfalskade sedlar och mynt. Dessutom bör ett maximistraff på minst åtta år införas för brottet att sprida förfalskad valuta (vilket enligt rådets rambeslut 2000/383/RIF är påföljden för framställning av förfalskad valuta redan idag). Skyddet av euron kommer också att stärkas genom att avskräcka från brott inom EU och förbättra samarbetet mellan rättsliga myndigheter, för att bedragare lättare ska kunna gripas.

Medlemsstaternas analyscenter och center för myntanalys måste enligt direktivet också kunna undersöka euroförfalskningar i samband med pågående brottsutredningar, för att upptäcka ytterligare förfalskade mynt och sedlar i omlopp.

Bakgrund

Totalt cirka 913 miljarder euro i eurosedlar och 16 miljarder euro i euromynt finns i omlopp världen över.

Grupperingar inom den organiserade brottsligheten fortsätta att utsätta euron och andra valutor för förfalskning. Sedan euron infördes 2002 har förfalskningar lett till ekonomisk skada på minst 500 miljoner euro. Detta framgår om inte annat av att myndigheter i och utanför Europeiska unionen varje år beslagtar stora mängder falska sedlar och mynt och påträffar olagliga sedeltryckerier och myntverk som då stängs. Denna utveckling visar att våra nuvarande åtgärder mot förfalskning är otillräckliga, och att det därför krävs ett förbättrat skydd av euron på EU-nivå. Under andra halvåret 2012 togs 280 000 falska eurosedlar ur omlopp.

Enligt de senaste uppgifterna från Europeiska centralbanken är sedelvalörerna 20 och 50 euro de mest förfalskade. Huvuddelen (97,5 %) av beslagen under andra halvåret 2012 gjordes inom euroområdet, medan endast ungefär 2 % av förfalskningarna beslagtogs i EU:s medlemsstater utanför euroområdet, och 0,5 % i andra delar av världen.

Det föreslagna direktivet bygger på och ersätter rådets rambeslut 2000/383/RIF om förstärkning av skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder. I det nu föreslagna direktivet behålls de flesta av rambeslutets bestämmelser (särskilt definitionerna av de berörda brotten), samtidigt som hänsyn tas till nya inslag till följd av Lissabonfördraget, som stärker EU:s förmåga att bekämpa bedrägerier genom att ge unionen lagstiftningsbehörighet på det straffrättsliga området. Enligt den internationella konventionen om bekämpning av penningförfalskning från 1929 (Genèvekonventionen) bör det stärkta skyddet av euron också tillämpas på andra valutor. Direktivet kompletterar bestämmelserna i Genèvekonventionen och underlättar dess tillämpning i Europeiska unionen.

Den 10 januari 2013 presenterade Europeiska Centralbanken den nya 5 eurosedeln. Den är den första sedeln i den nya Europaserien som kommer att utfärdas den 2 maj 2013 inom hela euroområdet. Eurosedlarna och euromynten har sedan de sattes i omlopp 2002 blivit en tydlig symbol för den europeiska integrationen.

Mer information

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Webbplatsen för kommissionären Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Europeiska kommissionen – Politiken på det straffrättsliga området

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

För att läsa lagtexten, se:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar