Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Štrasburg 5. februára 2013

Európska komisia posilňuje ochranu eura prostredníctvom trestného práva

Európska komisia dnes navrhla tvrdo zasiahnuť proti falšovateľom eurobankoviek a euromincí. Od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo jeho falšovanie finančné škody v odhadovanej výške najmenej 500 miliónov EUR. Cieľom návrhu je posilniť ochranu eura a iných mien pred falšovaním prostredníctvom opatrení trestného práva, ktoré zahŕňajú posilnenie cezhraničných vyšetrovaní a zavedenie minimálnych trestov vrátane nepodmienečného odňatia slobody v prípade najzávažnejších trestných činov falšovania. Na základe návrhu sa takisto umožní analýza zadržaných falzifikátov v rámci súdnych konaní, aby bolo možné vysledovať ďalšie falšované eurá v obehu.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: Európski občania a podniky sú presvedčení o tom, že bankovky a mince sú pravé. To však nie je samozrejmosť. Euro je druhou najvýznamnejšou menou na svete a my prijmeme všetky opatrenia potrebné na to, aby prestalo byť predmetom záujmu falšovateľov. Vďaka dnešnému návrhu posilňujeme boj proti falšovaniu mien prostredníctvom odrádzajúcich trestnoprávnych postihov a efektívnejších vyšetrovacích opatrení. Falšovanie meny organizovanými zločincami oslabuje dôveru verejnosti v menu a má rozsiahly vplyv na verejnú správu, podniky aj jednotlivcov. Vinníci musia byť potrestaní. Je najvyšší čas odstrániť medzery v právnych predpisoch a zastaviť falšovanie v celej Európskej únii.“

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, dodal: „Euro je jedným z najcennejších aktív EÚ. Ak však nespojíme sily v boji na jeho ochranu, nik iný to za nás neurobí. Spoločná mena 17 krajín a 330 miliónov ľudí je lákavým cieľom pre zločincov, a my preto musíme zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal. Tvrdo zasiahnuť proti falšovaniu mien nám pomôže harmonizovanejší prístup k postihom a lepšia cezhraničná spolupráca.“

V smernici, ktorá je spoločnou iniciatívou podpredsedníčky Redingovej, podpredsedu Rehna a komisára Šemetu, sa pre členské štáty stanoví povinnosť sprístupniť účinné vyšetrovacie nástroje na odhaľovanie prípadov falšovania meny, ktoré budú rovnocenné s vyšetrovacími nástrojmi používanými na boj proti organizovanému zločinu či inej závažnej trestnej činnosti. Komisia navrhuje zaviesť minimálny trest nepodmienečného odňatia slobody aspoň na šesť mesiacov v závažných prípadoch výroby a distribúcie falšovanej meny a maximálny trest nepodmienečného odňatia slobody aspoň na osem rokov v prípade trestného činu distribúcie (ako sa už v súčasnosti uplatňuje v prípade trestného činu výroby podľa rámcového rozhodnutia Rady 2000/383/JHA). Posilnením odrádzania od trestných činov v celej Únii a zlepšením spolupráce medzi súdnymi orgánmi sa tak zvýši ochrana eura a uľahčí sa stíhanie podvodníkov.

Napokon sa v smernici od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že národné centrá pre analýzy a národné centrá pre analýzy mincí budú mať možnosť preskúmavať falzifikáty v rámci prebiehajúcich súdnych konaní s cieľom umožniť im vysledovať ďalšie falšované eurá v obehu.

Súvislosti

Celková hodnota eurobankoviek v obehu na celom svete dosahuje približne 913 miliárd EUR a 16 miliárd EUR v prípade euromincí.

Euro a iné meny sú aj naďalej terčom záujmu skupín organizovaného zločinu pôsobiacich v oblasti falšovania peňazí. Od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo jeho falšovanie finančné škody vo výške aspoň 500 miliónov EUR. Každý rok to dokazuje veľké množstvo zadržaných falšovaných eurobankoviek a euromincí a pokračujúca likvidácia nelegálnych tlačiarní a mincovní v Európskej únii aj mimo nej. Tento vývoj poukazuje na to, že súčasné opatrenia proti falšovaniu nie sú postačujúce, a preto je nevyhnutné posilniť ochranu eura na európskej úrovni. V druhej polovici roka 2012 bolo z obehu stiahnutých 280 000 sfalšovaných eurobankoviek.

Podľa najnovších údajov Európskej centrálnej banky sú najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 EUR a 50 EUR. Väčšina (97,5 %) falzifikátov zadržaných v druhom polroku 2012 bola odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 2 % falzifikátov boli zadržané v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 0,5 % v ostatných častiach sveta.

Navrhovaná smernica vychádza z rámcového rozhodnutia Rady 2000/383/JHA o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura a toto rozhodnutie nahrádza. V smernici sa zachováva väčšina ustanovení rámcového rozhodnutia (najmä stanovené vymedzenia trestných činov) a zároveň sa v nej zohľadňujú nové prvky zavedené Lisabonskou zmluvou, ktorými sa posilnila schopnosť EÚ bojovať proti podvodom tým, že sa jej udelila právomoc prijímať právne predpisy v oblasti trestného práva. Podľa Medzinárodného dohovoru o potieraní peňazokazectva z roku 1929 (Ženevský dohovor) by sa posilnená ochrana eura mala uplatňovať aj na iné meny. Smernica dopĺňa ustanovenia Ženevského dohovoru a uľahčuje jeho uplatňovanie v Európskej únii.

Európska centrálna banka 10. januára 2013 predstavila novú 5-eurovú bankovku. Ide o prvú bankovku, ktorá má byť zavedená v rámci série Európa a ktorá sa začne vydávať 2. mája 2013 v celej eurozóne. Eurobankovky a euromince sa od svojho vstupu do obehu v roku 2002 stali viditeľným symbolom európskej integrácie.

Ďalšie informácie

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Európska komisia – politika v oblasti trestného práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Legislatívny text nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar