Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Strasbūras, 2013 m. vasario 5 d.

Europos Komisija baudžiamosios teisės priemonėmis stiprina eurų apsaugą

Šiandien Europos Komisija pasiūlė imtis griežtesnių priemonių prieš eurų banknotų ir monetų klastotojus. Apskaičiuota, kad nuo šios valiutos įvedimo 2002 m. eurų klastojimas kainavo ne mažiau kaip 500 mln. EUR. Pasiūlymu siekiama baudžiamosios teisės priemonėmis sustiprinti euro ir kitų valiutų apsaugą nuo klastojimo. Šios priemonės apima tarpvalstybinius tyrimus ir mažiausių bausmių, įskaitant įkalinimo, nustatymą už rimčiausius klastojimo nusižengimus. Be to, pasiūlymu sudaromos sąlygos vykstant teismo procesui ištirti konfiskuotus padirbtus pinigus, kad būtų galima aptikti kitus į apyvartą patekusius suklastotus eurus.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė: „Europos piliečiai ir įmonės pasitiki banknotų ir monetų autentiškumu. Tačiau pasitikėjimą reikia pelnyti. Euras yra antra pagal svarbą pasaulio valiuta, tad mes imsimės visų reikiamų priemonių, kad apsaugotume ją nuo nusikalstamos veikos. Šiandienos pasiūlymu nustatydami atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas ir veiksmingesnes tyrimo priemones mes sustipriname kovą su pinigų padirbinėjimu. Organizuotų nusikalstamų grupių vykdomas valiutos klastojimas pakerta visuomenės pasitikėjimą šia valiuta ir smarkiai kenkia vyriausybėms, įmonėms ir asmenims. Atsakingi asmenys turi būti nubausti – metas pašalinti reglamentavimo spragas ir sustabdyti klastojimą Europos Sąjungoje.“

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Euras – viena svarbiausių ES vertybių. Kad apgintume eurą, turime kovoti drauge, nes niekas to už mus nepadarys. Valiuta, kuria 17-oje šalių atsiskaito 330 mln. žmonių, yra patrauklus taikinys nusikaltėliams. Taigi privalome užtikrinti, kad užsiimti nusikalstama veika neapsimokėtų. Kirsti smūgį valiutos klastojimui mums padės darnesnis požiūris į bausmes ir geresnis tarpvalstybinis bendradarbiavimas.“

Bendra pirmininko pavaduotojos Viviane Reding, pirmininko pavaduotojo Olli Rehn ir Komisijos nario Algirdo Šemetos iniciatyva parengta direktyva valstybės narės bus įpareigotos pradėti naudoti veiksmingas tyrimo priemones klastojimo atvejams nustatyti, prilygstančias priemonėms, naudojamoms kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais. Komisija siūlo nustatyti minimalią bent šešių mėnesių įkalinimo bausmę už sunkius suklastotų pinigų gamybos ir platinimo nusižengimus. O maksimali bausmė už tokių pinigų platinimą būtų bent aštuonerių metų įkalinimas (tokia bausmė pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2000/383/TVR jau dabar taikoma už suklastotos valiutos gamybos nusikaltimą). Taip geriau atgrasant nuo nusikaltimų visoje Sąjungoje ir gerinant teisminių institucijų bendradarbiavimą, kad būtų lengviau sugauti pažeidėjus, bus sustiprinta eurų apsauga.

Galiausiai direktyva valstybės narės bus įpareigotos užtikrinti, kad Nacionaliniai analizės centrai ir Nacionaliniai monetų analizės centrai būtų pajėgūs ištirti padirbtus eurus vykstant teismo procesui, kad būtų galima aptikti kitus į apyvartą patekusius padirbtus eurus.

Pagrindiniai faktai

Iš viso pasaulio apyvartoje yra 913 mlrd. EUR vertės eurų banknotų ir 16 mlrd. EUR vertės eurų monetų.

Organizuotų nusikalstamų grupių, veikiančių pinigų klastojimo srityje, akys ir toliau krypsta į eurą ir kitas valiutas. Nuo euro įvedimo 2002 m. šios valiutos klastojimas sukėlė bent 500 mln. EUR finansinių nuostolių. Tą įrodo didžiulis kasmet konfiskuojamų padirbtų eurų banknotų ir monetų kiekis bei nuolat Europos Sąjungoje ir už jos ribų likviduojamos neteisėtos pinigų spaustuvės ir kalyklos. Šios tendencijos byloja, kad dabartinių kovos su klastojimu priemonių nepakanka, todėl Europos lygmeniu reikalinga geresnė eurų apsauga. Per antrąjį 2012 m. pusmetį iš apyvartos pašalinta 280 tūkst. suklastotų eurų banknotų.

Naujausiais Europos Centrinio Banko duomenimis, populiariausia klastoti 20 ir 50 EUR nominalo banknotus. Dauguma (97,5 %) suklastotų banknotų, išimtų iš apyvartos per antrąjį 2012 m. pusmetį, aptikti euro zonos šalyse, tik apie 2 % – euro zonai nepriklausančiose ES valstybėse narėse, o 0,5 % – kitur pasaulyje.

Siūloma direktyva parengta pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu ir jį pakeičia. Direktyvoje palikta dauguma pamatinio sprendimo nuostatų (visų pirma nusikaltimų apibrėžtys) ir atsižvelgta į naujoves, inicijuotas Lisabonos sutartimi, kuria sustiprintas ES pajėgumas kovoti su sukčiavimu jai priskiriant teisėkūros kompetenciją baudžiamosios teisės srityje. Pagal 1929 m. Tarptautinę konvenciją dėl kovos su pinigų padirbinėjimu (Ženevos konvencija) būtina geriau apsaugoti ne tik eurą, bet ir kitas valiutas. Direktyva papildomos Ženevos konvencijos nuostatos ir supaprastinimas jos taikymas Europos Sąjungoje.

2013 m. sausio 10 d. Europos Centrinis Bankas pristatė naują 5 EUR banknotą. 5 EUR banknotas – pirmasis Europos serijos banknotas, kuris bus išleistas į apyvartą visoje euro zonoje 2013 m. gegužės 2 d. Nuo išleidimo į apyvartą 2002 m. eurų banknotai ir monetos tapo esminiu Europos integracijos simboliu.

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Europos Komisijos baudžiamosios teisės politikos interneto svetainė http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

MEMO/13/63

Teisės akto tekstą galite rasti

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar