Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Strasbourg, 5. helmikuuta 2013

Euroopan komissio tiukentaa euron suojaamista rikosoikeudellisten toimenpiteiden avulla

Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että euroseteleitä ja -kolikoita väärentäviin rikollisiin kohdistettavia toimenpiteitä tiukennettaisiin. Euron väärentämisestä arvioidaan aiheutuneen vähintään 500 miljoonaa euron kustannukset sen jälkeen, kun euro otettiin käyttöön vuonna 2002. Ehdotuksen tarkoituksena on rikosoikeudellisten toimenpiteiden avulla vahvistaa euron ja muiden valuuttojen suojaamista väärentämiseltä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa valtioiden rajat ylittävien tutkimusten lujittaminen ja vähimmäisseuraamusten, myös vankeusrangaistusten, käyttöönotto kaikkein vakavimpien väärennysrikosten osalta. Takavarikoituja väärennyksiä voidaan ehdotuksen ansiosta lisäksi analysoida oikeudenkäyntien aikana, jotta voitaisiin paljastaa muut liikkeessä olevat väärennetyt eurot.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, EU:n oikeusasioista vastaava komissaari totesi Euroopan kansalaisten ja yritysten luottavan seteleiden ja kolikoiden aitouteen. Hänen mukaansa aitous ei kuitenkaan aina ole itsestään selvä asia. ”Euro on maailman toiseksi tärkein valuutta, ja me toteutamme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jottei euro joutuisi rikollisen toiminnan kohteeksi. Tämänpäiväisellä ehdotuksella tehostamme väärentämisen torjuntaa ottamalla käyttöön varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia ja tehostamalla tutkintatoimia. Valuutan väärentäminen järjestäytyneen rikollisuuden toimesta heikentää kansalaisten luottamusta valuuttaan, ja sillä on huomattavat seuraukset hallitusten, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta. Syyllisiä ei saa jättää rankaisematta – meidän on aika sulkea lainsäädännön porsaanreiät, jotta rahanväärentäminen saadaan loppumaan Euroopan unionissa," komissaari sanoi.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan euro on yksi EU:n tärkeimmistä valteista. ”Mutta jos emme suojele sitä yhdessä, ei kukaan muukaan sitä tee,” hän jatkoi. ”Euro on yhteinen valuutta 17 maassa ja 330 miljoonaa ihmistä käyttää sitä, joten se houkuttaa rikollisia. Meidän onkin varmistettava, ettei rikosten tekeminen kannata. Yhdenmukaistetumpi lähestymistapa seuraamuksiin ja parantunut rajatylittävä yhteistyö auttavat meitä saamaan rahanväärennyksen tiukasti kuriin.”

Annettava direktiivi on komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin, varapuheenjohtaja Olli Rehnin ja komissaari Algirdas Šemetan yhteisaloite, ja sillä velvoitetaan jäsenvaltiot ottamaan käyttöön tehokkaat tutkintavälineet rahanväärennysten paljastamiseksi. Näiden tutkintavälineiden on oltava samankaltaisia kuin järjestäytyneen tai muu vakavan rikollisuuden torjunnassa käytettyjen välineiden. Komissio ehdottaa, että vakavissa tapauksissa, joissa väärää rahaa valmistetaan ja levitetään, vähimmäisrangaistuksena olisi vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Enimmäisseuraamus väärän rahan levittämisestä olisi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta (kuten jo säädetään väärän rahan valmistamisen osalta neuvoston puitepäätöksessä 200/383/YOS). Tällä vahvistetaan euron suojaamista torjumalla rikoksia paremmin kaikkialla unionissa ja parantamalla oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä petosten tekijöiden saamiseksi kiinni.

Lisäksi direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kansalliset setelien ja metallirahojen tutkimuskeskukset voivat tutkia euron väärennöksiä myös vireillä olevien oikeudenkäyntien aikana, jotta voidaan helpottaa muiden euroväärennösten paljastamista.

Tausta

Euroseteleitä on liikkeessä eri puolilla maailmaa kaiken kaikkiaan noin 913 miljardin euron arvosta ja eurokolikoita 16 miljardin euron arvosta.

Euro ja muut valuutat ovat rahanväärennystä harjoittavien järjestäytyneiden rikollisryhmien kohteena koko ajan. Euron väärentämisestä on aiheutunut ainakin 500 miljoonan euron taloudelliset vahingot sen jälkeen kun euro otettiin käyttöön vuonna 2002. Tästä on osoituksena se, että suuria määriä väärennettyjä euroseteleitä ja ‑metallirahoja on takavarikoitu ja että vuosittain löydetään yhä uusia laittomia setelipainoja ja rahapajoja. Tilanteen kehitys osoittaa, että nykyiset väärennöstentorjuntatoimet ovat riittämättömiä, minkä vuoksi euron suojaamista on lujitettava Euroopan tasolla. Vuoden 2012 jälkipuoliskolla kierrosta poistettiin 280 000 väärennettyä euroseteliä.

Euroopan keskuspankin tuoreimpien tilastojen mukaan eniten väärennetään 20 ja 50 euron seteleitä. Valtava enemmistö (97,5 prosenttia) vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla talteen otetuista väärennöksistä löytyi euroalueen maista. Ainoastaan noin 2 prosenttia löydettiin euroalueen ulkopuolisista EU:n jäsenvaltioista ja 0,5 prosenttia muualta maailmasta.

Ehdotettu direktiivi perustuu rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä tehtyyn neuvoston puitepäätökseen 2000/383/YOS ja korvaa sen. Direktiivissä säilytetään useimmat puitepäätöksen säännökset (erityisesti rikosten määritelmät) samalla kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat uudistukset, joilla lujitettiin EU:n valmiuksia torjua petoksia antamalla sille toimivalta hyväksyä lainsäädäntöä rikosoikeuden alalla. Euron parannettua suojaamista olisi väärän rahan valmistamisen vastustamiseksi vuonna 1929 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (Geneven yleissopimus) mukaisesti sovellettava myös muihin valuuttoihin. Direktiivillä täydennetään Geneven yleissopimuksen määräyksiä ja helpotetaan sen soveltamista Euroopan unionissa.

Euroopan keskuspankki julkisti 10. tammikuuta 2013 uuden 5 euron setelin. Se on ensimmäinen Eurooppa-sarjassa käyttöön otettava uusi seteli, ja se lasketaan liikkeeseen 2. toukokuuta 2013 koko euroalueella. Sen jälkeen kun eurosetelit ja ‑kolikot laskettiin liikkeeseen vuonna 2002 niistä on tullut näkyvä merkki Euroopan yhdentymisestä.

Lisätietoja

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Komissaari Algirdas Šemetan kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Euroopan komissio – rikosoikeuspolitiikka:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Säädösteksti on seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Yhteyshenkilöt

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar