Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 5 Φεβρουαρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την προστασία του ευρώ μέσω του ποινικού δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εγκληματιών που παραχαράσσουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ. Το κόστος της παραχάραξης νομισμάτων ευρώ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 500 εκατομ. ευρώ από την εισαγωγή του νομίσματος το 2002. H πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη, μέσω μέτρων ποινικού δικαίου. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η ενίσχυση των διασυνοριακών ερευνών και η θεσμοθέτηση ελάχιστων κυρώσεων, μεταξύ των οποίων η φυλάκιση, για τις σοβαρότερες παραβάσεις παραχάραξης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης την ανάλυση των κατασχεθέντων πλαστογραφημένων νομισμάτων κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, ώστε να εντοπίζονται άλλα πλαστά νομίσματα ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

Η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης, δήλωσε: «Οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο. Το ευρώ είναι παγκοσμίως το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα και θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει να αποτελεί στόχο για τους εγκληματίες. Με τη σημερινή πρόταση, ενισχύουμε την καταπολέμηση της παραχάραξης νομισμάτων με αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και αποτελεσματικότερα μέτρα έρευνας. Η παραχάραξη νομισμάτων από το οργανωμένο έγκλημα υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στο νόμισμα και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητοι – είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τα ρυθμιστικά κενά ώστε να παταχθεί η παραχάραξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε: «Το ευρώ είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα αποκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν δεν αναλάβουμε συλλογικά την ευθύνη της προστασίας του, κανένας άλλος δεν θα το κάνει στη θέση μας. Ένα κοινό νόμισμα σε 17 χώρες και 330 εκατομμύρια άτομα αποτελεί ελκυστικό στόχο για τους εγκληματίες. Έτσι, πρέπει να βάλουμε φραγμό στο κερδοφόρο έγκλημα. Μια περισσότερο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις κυρώσεις και μια καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία θα μας βοηθήσουν να περιορίσουμε δραστικά την παραχάραξη νομισμάτων.»

Η οδηγία, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου κας Reding, του Αντιπροέδρου κ. Rehn, του Επιτρόπου κ. Šemeta, θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας για τον εντοπισμό περιπτώσεων παραχάραξης, ισοδύναμα με αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του ογανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας ελάχιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για τις σοβαρές περιπτώσεις παραγωγής και διανομής πλαστών νομισμάτων. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί ποινή τουλάχιστον οκτώ ετών κατ΄ανώτατο όριο για το αδίκημα της διανομής (όπως ήδη ισχύει σήμερα για το αδίκημα της παραγωγής, σύμφωνα με την 2000/383/ΔΕΥ). Κατά τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η προστασία του ευρώ, με μια καλύτερη αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων σε όλη την Ένωση, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών για τη σύλληψη των δραστών.

Τέλος, η οδηγία θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά κέντρα ανάλυσης και τα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερμάτων θα είναι επίσης σε θέση να εξετάζουν πλαστά νομίσματα ευρώ, κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, για τον εντοπισμό άλλων πλαστών νομισμάτων ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

Ιστορικό

Συνολικά, κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο τραπεζογραμμάτια αξίας περίπου 913 δισεκατ. ευρώ και κέρματα αξίας 16 δισεκατ. ευρώ.

Το ευρώ και άλλα νομίσματα συνεχίζουν να αποτελούν στόχο οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην πλαστογράφηση χρημάτων. Από την εισαγωγή του το 2002, η παραχάραξή του οδήγησε σε οικονομικές ζημιές που ανέρχονται σε τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Αυτό φαίνεται από την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και τη συνεχή εξάρθρωση παράνομων τυπογραφείων και νομισματοκοπείων κάθε χρόνο, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι τα ισχύοντα μέτρα κατά της παραποίησης είναι ανεπαρκή και, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται μια βελτιωμένη προστασία του ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2012, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, αξίας 280.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι συνηθέστερες παραποιήσεις γίνονται στα τραπεζογραμμάτια αξίας 20 και 50 ευρώ. περισσότερες (97,5%) περιπτώσεις ανακτηθέντων πλαστών ευρώ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, διαπιστώθηκαν στις χώρες της ζώνης του ευρώ, με μόνον περίπου 2% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, και 0,5% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η προτεινόμενη οδηγία βασίζεται και αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2000/383/ΔΕΥ για την ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ, με την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων. Η οδηγία διατηρεί τις περισσότερες από τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου (ιδίως τους ορισμούς των προβλεπόμενων αδικημάτων) συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις καινοτομίες που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι οποίες ενίσχυσαν την ικανότητα της ΕΕ στην καταπολέμηση της απάτης, δίδοντάς της αρμοδιότητα να νομοθετεί στον τομέα του ποινικού δικαίου. Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας του 1929 (σύμβαση της Γενεύης), η ενισχυμένη προστασία του ευρώ θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και σε άλλα νομίσματα. Η οδηγία συμπληρώνει τις διατάξεις της σύμβασης της Γενεύης και διευκολύνει την εφαρμογή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 10 Ιανουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ. Το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ είναι το πρώτο της σειράς τραπεζογραμματίων «Europa» που θα εκδοθούν στις 2 Μαΐου 2013 σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Από την είσοδό τους σε κυκλοφορία το 2002, τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ έχουν καταστεί πλέον απτό σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης: Http://ec.europa.eu/REDING

Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta:

Http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/SEMETA/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πολιτική ποινικού δικαίου:

Http://ec.europa.eu/justice/ποινικές/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Για το νομοθετικό κείμενο, βλ.:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar