Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Strasbourg, den 5. februar 2013

Europa-Kommissionen forbedrer beskyttelsen af euroen ved hjælp af strafferetlige foranstaltninger

Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag om at slå hårdt ned på forbrydere, som forfalsker eurosedler og –mønter. Forfalskninger af euroen skønnes at have kostet mindst 500 mio. EUR, siden møntfoden blev indført i 2002. Med forslaget ønsker man ved hjælp af strafferetlige foranstaltninger at beskytte euroen og andre valutaer bedre mod forfalskning. Foranstaltningerne omfatter efterforskning på tværs af grænser og indførelse af minimumsstraffe, herunder fængsling, i de mest alvorlige tilfælde af falskmøntneri. Forslaget vil også gøre det muligt at analysere konfiskerede forfalskninger under igangværende retssager for at finde frem til andre forfalskede euroer i omløb.

Viviane Reding, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender, udtaler: "Borgere og virksomheder i EU har tillid til, at pengesedler og mønter er ægte. Men det er ikke en given sag. Euroen er verdens andenstørste valuta, og vi vil gøre alt for at forhindre, at den bliver et mål for forbrydere. Med dagens forslag forbedrer vi bekæmpelsen af møntfalskneri ved hjælp af afskrækkende straffe og en mere effektiv efterforskning. Organiserede forbryderes møntfalskneri undergraver offentlighedens tillid til valutaen, og møntfalskneri har store konsekvenser for regeringer, erhvervsliv og den enkelte borger. Forbryderne må ikke kunne slippe af sted med det – det er på tide, at vi får lukket hullerne i lovgivningen, så der kan blive sat en stopper for forfalskninger i hele EU.

Algirdas Šemeta, kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtaler: "Euroen er en af EU's mest værdifulde aktiver, men hvis vi ikke sammen gør en indsats for at beskytte den, er der ingen andre, der vil. En valuta, som bruges af 17 lande og 330 millioner mennesker, er et attraktivt mål for forbrydere. Så vi må sørge for, at forbrydelser ikke betaler sig. Hvis vi i højere grad harmoniserer vores straffe og skaber et bedre samarbejde på tværs af grænserne, vil vi kunne slå hårdere ned på møntfalskneri."

Direktivet, som er et fælles initiativ fra næstformand Viviane Reding, næstformand Olli Rehn og kommissær Algirdas Šemeta, betyder, at medlemsstaterne skal sikre, at de har effektive efterforskningsværktøjer til at afsløre møntfalskneri på linje med de værktøjer, der benyttes til at bekæmpe organiseret kriminalitet eller andre alvorlige forbrydelser. Kommissionen foreslår, at der indføres en minimumsstraf på mindst seks måneders fængsel, hvis der er tale om alvorlige tilfælde af fremstilling og distribution af forfalsket valuta. Der vil også blive indført en maksimumstraf på mindst otte år for distribution (hvilket i dag allerede gælder for fremstilling ifølge Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA). Ved således at afværge forbrydelser i hele EU og forbedre samarbejdet mellem retsmyndighederne, vil dette forbedre euroens beskyttelse og bidrage til, at forbryderne pågribes.

Endelig stilles der i direktivet krav om, at medlemsstaterne sikrer, at de nationale analysecentre og de nationale møntanalysecentre også kan undersøge forfalskninger af euroen under igangværende retssager for derved måske at kunne afsløre andre falske euro i omløb.

Baggrund

Der er i dag eurosedler til en værdi af ca. 913 mia. EUR i omløb verden over og euromønter til en værdi af 16 mia. EUR.

Euroen og andre valutaer er hele tiden mål for organiserede kriminelle organisationer, som begår møntfalskneri. Forfalskning er euroen har siden dens indførelse i 2002 påført økonomisk skade til en værdi af mindst 500 mio. EUR. Det ses af de enorme mængder falske eurosedler og –mønter, der beslaglægges, og af de ulovlige trykkerier og møntfabrikker, der hvert år afvikles både i og uden for EU. Denne udvikling viser, at de eksisterende foranstaltninger mod forfalskning er utilstrækkelige, og at der derfor er brug for bedre beskyttelse på EU-plan. I andet halvår af 2012 blev 280 000 falske eurosedler taget ud af omløb.

Ifølge de seneste tal fra Den Europæiske Centralbank er det oftest 20-eurosedler og 50‑eurosedler, der forfalskes. Størstedelen (97,5 %) af de falske euro, der blev konfiskeret i 2. halvdel af 2012, blev fundet i eurolandene, og kun 2 % blev konfiskeret i EU-lande uden for euroområdet og 0,5 % i andre dele af verden.

Det foreslåede direktiv bygger på og erstatter Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen. Direktivet viderefører de fleste af rammeafgørelsens bestemmelser (navnlig definitionen af strafbare handlinger), men omfatter også nye bestemmelser som følge af Lissabontraktaten, som gav EU større kapacitet til at bekæmpe svig ved at give Unionen beføjelse til at lovgive på det strafferetlige område. Ifølge den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri fra 1929 (Genevekonventionen) bør den øgede beskyttelse af euroen også gælde andre valutaer. Direktivet supplerer bestemmelserne i Genevekonventionen og fremmer dens anvendelse i EU.

Den 10. januar 2013 afslørede Den Europæiske Centralbank den nye 5-euroseddel. 5-eurosedlen er den første seddel i "Europa"-serien, som skal indføres, og den vil blive udstedt den 2. maj 2013 i hele euroområdet. Eurosedler og –mønter er, siden de kom i omløb i 2002, blevet et synligt symbol på den europæiske integration.

Yderligere oplysninger

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Hjemmeside for kommissær Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Europa-Kommissionen – strafferetlig politik:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Lovteksten kan læses her:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar