Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/29

Luksemburg, dnia 1 października 2013 r.

„UE musi wymagać więcej od władz Konga”, twierdzą kontrolerzy UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) wyraża w opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu krytyczną opinię na temat rezultatów pomocy UE na rzecz wspierania głównych obszarów sprawowania rządów w Demokratycznej Republice Konga (DR Konga). – Mimo że wsparcie UE jest podejmowane w dobrej intencji i osiąga ono pewne rezultaty, postępy są powolne, niejednolite i ogólnie ograniczone – oświadczył Hans Gustav Wessberg, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. W mniej niż połowie skontrolowanych programów udało się lub może uda się osiągnąć większość oczekiwanych rezultatów. W większości przypadków trwałe zmiany są nierealne.

Jeżeli UE jako główny partner DR Konga na rzecz rozwoju i rzecznik dobrego sprawowania rządów i praw człowieka ma kontynuować wspieranie sprawowania rządów w DR Konga, musi znacząco zwiększyć skuteczność pomocy. W tym względzie Komisja musi przyjąć bardziej realistyczne założenia dotyczące koncepcji programów UE i tego, co można za ich pomocą osiągnąć. Komisja musi być również bardziej wymagająca w stosunku do władz Konga przy monitorowaniu zgodności z ustalonymi warunkami i przyjętymi zobowiązaniami.

Dobre sprawowanie rządów stanowi fundamentalną wartość europejską i główny element współpracy UE z państwami trzecimi na rzecz rozwoju. Od czasu wznowienia współpracy strukturalnej z DR Konga UE przekazała w latach 2003‑2011 wsparcie w wysokości około 1,9 mld euro, stając się jednym z najważniejszych partnerów tego kraju na rzecz rozwoju.

W ramach kontroli zbadano skuteczność wsparcia UE na rzecz procesu wyborczego, wymiaru sprawiedliwości i policji oraz wsparcia reformy zarządzania finansami publicznymi, a także procesu decentralizacji.

Trybunał ustalił, że poprawa sprawowania rządów w DR Konga będzie długotrwałym procesem. Podobnie jak inni partnerzy na rzecz rozwoju UE napotyka poważne trudności w ramach swoich starań mających na celu poprawę sprawowania rządów w DR Konga. Niemniej jednak, mimo że Komisja dobrze zna główne przyczyny niestabilności w DR Konga, nie wzięła tego kontekstu pod uwagę w wystarczającym stopniu przy tworzeniu programów UE.

W wyniku kontroli wykazano, że w celu maksymalnego zwiększenia szans na odpowiednie wydatkowanie środków UE „UE musi zagwarantować, że finansowanie jest ściśle powiązane z umową z krajem partnerskim dotyczącą warunków związanych z celami programu i związanymi z nim zagrożeniami, i że jest ono oparte na skutecznym dialogu politycznym z rządem w sprawie tworzenia i wdrażania odpowiednich reform i strategii”.

Trybunał zaleca, aby Komisja i ESDZ zrewidowały niektóre elementy strategii współpracy UE z DR Konga, lepiej oceniły ryzyko w odniesieniu do skutecznego wdrażania programów, zaplanowały cele, które są osiągalne w kontekście krajowym, i w większym stopniu korzystały z warunkowości i dialogu politycznego.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wybrane wyniki kontroli określonych obszarów działalności budżetowej UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Niniejsze sprawozdanie specjalne (nr 9/2013) zatytułowane jest „Wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów w Demokratycznej Republice Konga”. Trybunał ocenił, czy wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów jest dostosowane do potrzeb, i czy przynosi zaplanowane rezultaty, oraz czy Komisja w wystarczającym stopniu uwzględniła niestabilną sytuację w DR Konga podczas tworzenia programów UE. Kontrola obejmowała unijne wsparcie procesu wyborczego, reformy sektora bezpieczeństwa (wymiaru sprawiedliwości i policji), reformy zarządzania finansami publicznymi i decentralizacji w latach 2003-2011.

W ramach kontroli stwierdzono, że skuteczność wsparcia UE na rzecz sprawowania rządów w DR Konga jest ograniczona. Unijne wsparcie sprawowania rządów ogólnie odbywa się na podstawie rozsądnej strategii współpracy, uwzględnia główne potrzeby kraju w zakresie sprawowania rządów i przyniosło pewne rezultaty. Niemniej jednak postępy są powolne, niejednolite i ogólnie ograniczone. W mniej niż połowie programów udało się lub może uda się osiągnąć większość oczekiwanych rezultatów. W większości przypadków trwałe zmiany są nierealne.

Komisja napotyka poważne trudności w ramach swoich starań na rzecz poprawy sprawowania rządów w DR Konga: brak woli politycznej, dynamika działań w ramach programów zależna od darczyńców i brak zdolności absorpcyjnej. Niemniej jednak, mimo że Komisja dobrze zna główne przyczyny i konsekwencje niestabilności w DR Konga, nie wzięła tego kontekstu pod uwagę w wystarczającym stopniu przy tworzeniu programów UE. Nie uwzględniono w odpowiedni sposób zagrożeń, cele programów były zazwyczaj zbyt ambitne, warunkowość miała niewielki efekt motywujący, a potencjał dialogu politycznego we wszystkich obszarach nie został w pełni wykorzystany i odpowiednio skoordynowany z państwami członkowskimi UE.

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia Trybunał formułuje szereg zaleceń, w tym następujące:

  • Komisja i ESDZ powinny (i) przykładać większą wagę do odpowiedniego zrównoważenia pomocy we wszystkich prowincjach, w szczególności tych biedniejszych; (ii) połączyć wsparcie na szczeblu centralnym z programami na szczeblu prowincji, które łączą decentralizację polityczną i terytorialną z usprawnionymi strategiami zarządzania zasobami naturalnymi i odbudową infrastruktury i rozwojem; oraz (iii) dokonać przeglądu wsparcia UE na rzecz lepszego zarządzania zasobami naturalnymi na podstawie kompleksowej oceny potrzeb;

  • Komisja powinna przygotować działania w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz ich ograniczania, a także jasno określić sposoby postępowania w razie faktycznego wystąpienia tych zagrożeń.

  • Komisja powinna uwzględnić możliwość wprowadzania elastycznych zmian w trakcie wdrażania programu, aby można było w razie potrzeby dokonywać szybkiego przeglądu celów.

  • Wsparcie UE byłoby bardziej skuteczne, gdyby Komisja usprawniła wykorzystywanie warunkowości i dialogu politycznego. Obejmuje to (i) stawianie jasnych, istotnych, realistycznych warunków, których realizacja ma przebiegać w określonych ramach czasowych, (ii) okresową ocenę zgodności z uzgodnionymi warunkami i (iii) stanowcze, proporcjonalne i szybkie reagowanie, w przypadku gdy rząd DR Konga wykazuje niedostateczne zaangażowanie w zapewnianie zgodności, w odpowiednich przypadkach poprzez zawieszenie lub przerwanie programu.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar