Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/29

Liuksemburgas, 2013 m. spalio 1 d.

„ES turėtų kelti didesnius reikalavimus Kongo institucijoms“, – teigia ES auditoriai

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje kritiškai vertinami ES pagalbos, skirtos skatinti pagrindines valdymo sritis Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), teikimo rezultatai. „Nors ES parama teikiama vadovaujantis gerais ketinimais ir jau gauta tam tikrų rezultatų, pažanga apskritai yra nedidelė, vangi ir netolygi“, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Hans Gustav Wessberg. „Tik mažiau kaip pusės patikrintų programų atveju buvo gauta didžioji dalis numatytų rezultatų arba yra tikimasi, kad jie bus gauti. Daugeliu atvejų nerealu tikėtis, kad bus pasiektas tvarumas“.

Jei ES, kaip viena pagrindinių KDR vystymosi partnerių bei gero valdymo principų laikymosi ir žmogaus teisių gerbimo propaguotojų, ir toliau teiks paramą KDR valdymui, būtina žymiai pagerinti jos teikiamos paramos veiksmingumą. Šiuo atžvilgiu Komisija turi realistiškiau kurti ES programas ir apibrėžti, kokių tikslų galima pasiekti jas įgyvendinant. Komisija taip pat turi reikalauti, kad Kongo valdžios institucijos griežčiau prižiūrėtų, kad būtų laikomasi sutartų sąlygų ir prisiimtų įsipareigojimų.

Geras valdymas yra viena svarbiausių Europos vertybių ir pagrindinė ES vystomojo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis sudėtinė dalis. 2003–2011 m. po to, kai su KDR buvo atnaujintas struktūrinis bendradarbiavimas, ES skyrė apie 1,9 milijardo eurų pagalbai skirtų lėšų. Tokiu būdu ji tapo viena svarbiausių šalies vystymosi partnerių.

Audito metu buvo nagrinėjamas rinkimų procesui, teisingumo ir policijos, viešųjų finansų valdymo reformoms bei decentralizavimo procesui skirtos ES paramos veiksmingumas.

Audito Rūmai nustatė, kad KDR valdymo gerinimas užsitęs. Kaip ir kiti vystymosi partneriai, ES, siekdama prisidėti prie KDR valdymo gerinimo, susiduria su didelėmis kliūtimis. Tačiau Komisija, rengdama ES programas, nepakankamai atsižvelgė į šias aplinkybes, nors jai puikiai žinomos pagrindinės KDR valstybės pažeidžiamumo priežastys.

Siekiant kiek įmanoma labiau padidinti tinkamo ES lėšų panaudojimo galimybes, audito metu buvo padaryta išvada, kad „ES turi užtikrinti, jog finansavimas būtų glaudžiai susietas su susitarimu su šalimi partnere dėl programos sąlygų, tikslų ir rizikų bei tvirtai paremtas su vyriausybe vedamu veiksmingu politiniu dialogu dėl tinkamos reformos politikos ir strategijos nustatymo ir įgyvendinimo“.

Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai ir EIVT peržiūrėti tam tikrus ES bendradarbiavimo su KDR komponentus, geriau vertinti rizikas, turinčias įtakos sėkmingam programų įgyvendinimui, nustatyti nacionaliniu mastu pasiekiamus tikslus bei užtikrinti platesnį sąlygiškumo nuostatų taikymą ir politinio dialogo naudojimą.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (SR 09/2013) pavadinta „Kongo Demokratinės Respublikos valdymui skiriama ES parama“. Europos Audito Rūmai įvertino, ar valdymui skiriama ES parama atitinka poreikius ir ją teikiant pasiekta planuotų rezultatų ir ar Komisija, kurdama ES programų koncepciją, pakankamai atsižvelgia į su KDR pažeidžiamumu susijusias aplinkybes. Auditas apėmė rinkimų procesui, saugumo sektoriaus reformai (teisingumui ir policijai), VFV reformai ir decentralizacijos procesui 2003–2011 m. skirtą ES paramą.

Audito metu padaryta išvada, kad KDR valdymui skiriamos ES paramos veiksmingumas yra ribotas. ES parama valdymui teikiama vadovaujantis iš esmės patikima bendradarbiavimo strategija, ją skiriant yra patenkinami pagrindiniai šalies valdymo poreikiai ir yra gauta tam tikrų rezultatų. Tačiau apskritai pažanga yra nedidelė, vangi ir netolygi Tik mažiau kaip pusės patikrintų programų atveju buvo gauta didžioji dalis numatytų rezultatų arba yra tikimasi, kad jie bus gauti. Daugeliu atvejų nerealu tikėtis, kad bus pasiektas tvarumas.

Komisija, siekdama prisidėti prie KDR valdymo gerinimo, susiduria su didelėmis kliūtimis. Šias nesėkmes paaiškina politinės valios stygius, donorų skatinamas programų dinamiškumas ir gebėjimų įsisavinti lėšas trūkumas. Tačiau Komisija, rengdama ES programas, nepakankamai atsižvelgė į šias aplinkybes, nors jai puikiai žinomos pagrindinės KDR valstybės pažeidžiamumo priežastys ir pasekmės. Rizikos nėra tinkamai šalinamos, programos tikslai dažnai yra pernelyg ambicingi, sąlygiškumo nuostatų skatinamasis poveikis yra nedidelis, o politinio dialogo su ES valstybėmis narėmis galimybės nėra iki galo išnaudotos, be to, jis nėra tinkamai koordinuojamas visose srityse.

Audito Rūmai, remdamiesi nustatytais faktais, teikia kelias rekomendacijas, tarp jų:

  • Komisija ir EIVT turėtų i) skirti daugiau dėmesio užtikrinant tinkamą visoms, ypač neturtingesnėms, provincijoms skiriamos pagalbos pusiausvyrą; ii) suderinti centriniu lygmeniu teikiamą paramą ir provincijų lygmenimis įgyvendinamas programas susiejant politinę ir teritorinę decentralizaciją su patobulintomis gamtinių išteklių valdymo strategijomis bei infrastruktūros atkūrimu ir plėtra; ir iii) iš naujo apsvarstyti galimybę teikti ES paramą pagerintam gamtinių išteklių valdymui remiantis išsamiu poreikių įvertinimu.

  • Komisija turėtų nustatyti priemones siekiant išvengti rizikų ar jas sumažinti ir aiškiai apibrėžti veiksmų eigą, kurios reikia laikytis pasitvirtinus rizikai.

  • įgyvendinant programą užtikrinti lankstumą, kad tikslai, prireikus, galėtų būti iškart persvarstomi.

  • ES pagalba būtų efektyvesnė, jei Komisija plačiau taikytų sąlygiškumo nuostatas ir politinį dialogą. Šiuo tikslu reikės i) nustatyti aiškias, svarbias, realias ir per nustatytą laiką įvykdytinas sąlygas, ii) periodiškai vertinti sutartų sąlygų laikymąsi, ir iii) ryžtingai, proporcingai ir laiku laiku imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu KDR vyriausybė nerodo deramo įsipareigojimo užtikrinti atitiktį, prireikus, sustabdant ar nutraukiant programos vykdymą.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar