Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 februari 2013

Bekämpning av penningtvätt – Ny hotbild kräver skärpta regler

EU-kommissionen antar i dag två förslag för att skärpa EU:s gällande regler om bekämpning av penningtvätt och om överföringar av medel. Hotbilden i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism förändras kontinuerligt och kräver därför att reglerna svarar mot utvecklingen.

– EU går i främsta ledet för de internationella insatserna mot penningtvätt, säger inremarknadskommissionär Michel Barnier. Flöden av svarta pengar kan skada den finansiella sektorns stabilitet och anseende, samtidigt som terrorismen skakar grundvalarna i vårt samhälle. Parallellt med våra straffrättsliga åtgärder kan även förebyggande insatser via det finansiella systemet bidra till att stoppa penningtvätt. Vi vill föreslå tydliga regler som skärper vaksamheten bland banker, jurister, revisorer och andra berörda yrkesgrupper.

– Svarta pengar får inte förekomma i vår ekonomi, varken från narkotikahandel, illegal vapenhandel eller människohandel, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström. Vi måste se till att den organiserade brottsligheten inte kan tvätta sina pengar via banksystemet eller spelsektorn. Det får inte finnas några kryphål som den organiserade brottsligheten eller terrorister kan slinka igenom. Den legala ekonomin måste skyddas, inte minst i dessa kristider. Våra banker ska aldrig kunna utnyttjas för penningtvätt av maffian eller för finansiering av terrorism.

Dagens paket kompletterar andra åtgärder som EU-kommissionen vidtagit eller planerar i kampen mot brottslighet, korruption och skatteflykt. Det består av

 1. ett direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism,

 2. en förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel så att överföringarna kan ”spåras”.

Båda förslagen beaktar de senaste rekommendationerna1 från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) (se MEMO/12/246), som är det internationella organet för bekämpning av penningtvätt, och går längre på ett antal områden för att främja högsta möjliga standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom dessa båda förslag införs en mer målinriktad riskbaserad metod.

Det nya direktivet

 1. innebär att reglerna blir tydligare och mer konsekventa i EU-länderna:

 1. En klar mekanism läggs fast för identifiering av den verklige ägaren och vidare måste företag registrera uppgifter om vem som verkligen står bakom företaget.

 2. Reglerna om kundkontroll blir tydligare och mer transparenta så att det finns adekvata kontroller och förfaranden på plats som säkerställer en bättre kännedom om kunderna och deras verksamhet. Det är särskilt viktigt att se till att förenklade förfaranden inte felaktigt uppfattas som fullständiga undantag från kraven på kundkontroll.

 3. Bestämmelserna om personer i politiskt utsatt ställning (dvs. personer som kan utgöra en högre risk på grund av deras politiska ställning) utvidgas så att även personer inom landet (bosatta i EU:s medlemsländer) (utöver utländska medborgare) i politiskt utsatt ställning omfattas, liksom personer i internationella organisationer. Detta inbegriper bland annat statschefer, regeringsmedlemmar, parlamentsledamöter och domare i högsta domstolar.

 1. Direktivets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta nya hot och svagheter

 1. genom att t.ex. en bredare täckning av spelsektorn (det tidigare direktivet gällde bara kasinon) och en uttrycklig hänvisning införs till skattebrott.

 1. Direktivet främjar höga standarder för bekämpning av penningtvätt

 1. genom att gå längre än FATF:s krav och gälla alla personer som handlar med varor mot kontantbetalning på 7 500 euro eller mer, eftersom vissa berörda parter menar att det nuvarande tröskelvärdet på 15 000 euro inte varit tillräckligt. Dessa personer kommer nu att omfattas av direktivets bestämmelser, bl.a. kravet på kundkontroll, uppgiftsregistrering, interna kontroller och anmälan av misstänkta transaktioner. Direktivet föreskriver därmed en minimiharmonisering och det står EU-länderna fritt att lägga fast ett lägre tröskelvärde.

 1. Direktivet stärker också samarbetet mellan de olika nationella finansunderrättelseenheterna, som har till uppgift att ta emot, analysera och vidarebefordra anmälningar om misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till behöriga myndigheter.

De båda förslagen innebär att de behöriga myndigheternas sanktionsbefogenheter förstärks och det införs t.ex. en uppsättning principbaserade minimiregler för strängare administrativa sanktioner och ett krav för myndigheterna att samordna sina åtgärder när de handlägger gränsöverskridande fall.

Bakgrund

Sedan en reviderad uppsättning internationella standarder införts i februari 2012 (IP/12/357) beslutade EU-kommissionen att snabbt införa nödvändiga ändringar i EU:s lagstiftning. Kommissionen gjorde samtidigt en översyn av det tredje direktivet om penningtvätt som visade att de gällande reglerna behövde ändras för att åtgärda de brister som identifierats.

De föreslagna nya reglerna måste antas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Läs mer

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Contacts :

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar