Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. februarja 2013

Preprečevanje pranja denarja: strožji predpisi v odziv na nove grožnje

Komisija je danes sprejela dva predloga za okrepitev obstoječih pravil EU o preprečevanju pranja denarja in prenosih sredstev. Grožnje, povezane s pranjem denarja in financiranjem terorizma, se nenehno razvijajo, to pa zahteva redno posodabljanje pravil.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Unija ima vodilno vlogo na področju boja proti pranju premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji. Tokovi umazanega denarja lahko škodijo stabilnosti in ugledu finančnega sektorja, terorizem pa ogroža same temelje naše družbe. Kazenskopravni pristop ni edini način preprečevanja pranja denarja; finančni sistem ima lahko prav tako učinkovito preventivno vlogo. Naš cilj je predlagati jasne predpise, ki bodo pripomogli k večji previdnosti bank, odvetnikov, računovodij in vseh drugih poklicnih subjektov, ki jih to zadeva.“

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dodala: „V našem gospodarstvu ni prostora za umazan denar, ki lahko prihaja iz poslov z mamili, nezakonitega trgovanja z orožjem ali trgovine z ljudmi. Zagotoviti moramo, da organizirani kriminal ne bo mogel prati svojih sredstev prek bančnega sektorja ali sektorja iger na srečo. Da bi zaščitili zakonito gospodarstvo, zlasti v času krize, ne smejo obstajati nikakršne pravne vrzeli, ki bi jih organizirani kriminal ali teroristi lahko izkoriščali. Naše banke nikoli ne bi smele biti pralnice mafijskega denarja ali omogočati financiranja terorizma.“

Današnji paket, ki dopolnjuje druge ukrepe, ki jih je Komisija sprejela oziroma jih načrtuje v zvezi z bojem proti kriminalu, korupciji in davčnim utajam, vključuje:

 1. direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter

 2. uredbo o informacijah, ki morajo spremljati prenose sredstev, da se zagotovi ustrezna sledljivost takšnih prenosov.

Oba predloga v celoti upoštevata najnovejša priporočila1 Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) (glej MEMO/12/246), mednarodnega organa za boj proti pranju denarja, in jih na številnih področjih celo presegata, da bi zagotovila najvišje standarde za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Predloga zagotavljata bolje usmerjen in osredotočen pristop, ki temelji na analizi tveganj.

Nova direktiva zlasti omogoča:

 1. večjo jasnost in doslednost predpisov v vseh državah članicah z:

 1. zagotovitvijo jasnega mehanizma za identifikacijo dejanskih lastnikov. Poleg tega bodo podjetja morala hraniti evidence o identiteti oseb, ki dejansko stojijo za podjetjem;

 2. povečanjem jasnosti in preglednosti predpisov o skrbnem preverjanju strank, da bodo vzpostavljeni ustrezni nadzorni mehanizmi in postopki, ki zagotavljajo boljše poznavanje strank in boljše razumevanje narave njihovega poslovanja. Zlasti je pomembno zagotoviti, da se poenostavljeni postopki ne pojmujejo kot polna oprostitev za skrbno preverjanje strank;

 3. ter razširitvijo določb, ki obravnavajo politično izpostavljene osebe (na primer osebe, ki lahko predstavljajo večje tveganje zaradi političnih položajev, ki jih zasedajo), tako da zdaj vključujejo tudi „domače“ (z bivališčem v državah članicah EU), in ne samo „tuje“, politično izpostavljene osebe ter tiste v mednarodnih organizacijah. To med drugim vključuje vodje držav, člane vlad, člane zakonodajnih teles in sodnike vrhovnih sodišč;

 1. razširitev področja uporabe, da bi se obravnavale nove grožnje in ranljivosti z:

 1. zagotovitvijo, da bo na primer širše zajet celoten sektor iger na srečo (prejšnja direktiva je zajemala samo igralnice), ter vključitvijo izrecnega sklicevanja na davčni kriminal;

 1. spodbujanje višjih standardov za preprečevanje pranja denarja s:

 1. preseganjem zahtev FATF s tem, da v področju uporabe zajema vse osebe, ki trgujejo z blagom v zameno za denarna plačila v višini 7 500 € ali več, ker so nekatere zainteresirane strani menile, da trenutni prag v višini 15 000 € ni zadosten. Takšne osebe bodo zdaj zajete v določbe direktive, vključno z določbami o skrbnem preverjanju strank, hranjenju evidenc, notranjem nadzoru in predložitvi poročil o sumljivih transakcijah. Pri tem je treba dodati, da direktiva zagotavlja minimalno usklajenost in da se države članice lahko odločijo za nižji prag;

 1. tesnejše sodelovanje med različnimi nacionalnimi finančnimi obveščevalnimi enotami, katerih naloge so sprejemanje in analiza poročil o sumih pranja denarja in financiranja terorizma ter njihovo posredovanje pristojnim organom.

Predloga predvidevata okrepitev pooblastil pristojnih organov za sankcije, na primer z uvedbo sklopa na načelih temelječih minimalnih pravil za okrepitev upravnih sankcij in zahtevo, da pristojni organi pri obravnavi čezmejnih primerov usklajujejo svoje delovanje.

Ozadje:

Poleg objave revidiranega sklopa mednarodnih standardov v februarju 2012 (IP/12/357) se je Komisija odločila tudi za hitro posodobitev zakonodajnega okvira EU, da bodo vanj vključene potrebne spremembe. Hkrati je tudi začela s pregledom tretje direktive o preprečevanju pranja denarja, ki je pokazal, da je treba posodobiti obstoječi zakonodajni okvir, da se odpravijo vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene.

Evropski parlament in Svet ministrov bosta predlagano posodobitev pravnih predpisov morala sprejeti z rednim zakonodajnim postopkom.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Kontakt:

Audrey Augier (+32 22971607)

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar