Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. februára 2013

Boj proti praniu špinavých peňazí: prísnejšie pravidlá ako reakcia na nové hrozby

Komisia dnes prijala dva návrhy na posilnenie existujúcich pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a prevodov finančných prostriedkov. Hrozby spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu sa stále vyvíjajú, čo si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu pravidiel.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Únia je na čele medzinárodného úsilia zameraného na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Toky špinavých peňazí môžu poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora, kým terorizmus narušuje základy našej spoločnosti. Okrem trestnoprávneho prístupu, snaha o prevenciu prostredníctvom finančného systému môže pomôcť zastaviť pranie špinavých peňazí. Naším cieľom je navrhnúť jasné pravidlá, ktoré posilnia ostražitosť bánk, právnikov. účtovníkov a všetkých ostatných príslušných profesií.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová povedala: „Špinavé peniaze nemajú miesto v našej ekonomike, či už pochádzajú z obchodu s drogami, nelegálneho obchodovania so zbraňami alebo obchodovania s ľuďmi. Musíme zaistiť, aby organizovaný zločin nemohol prať špinavé peniaze prostredníctvom bankového systému alebo hazardných hier. Aby sme ochránili legálne hospodárstvo najmä v čase krízy, je potrebné odstrániť medzery v právnych predpisoch, ktoré by mohli využiť skupiny organizovaného zločinu alebo teroristi. Naše banky nesmú slúžiť na pranie špinavých peňazí mafie, ani umožniť financovanie terorizmu.“

Dnešný balík, ktorý dopĺňa iné opatrenia prijaté alebo plánované Komisiou v súvislosti s bojom proti trestnej činnosti, korupcii a daňovým únikom, zahŕňa:

 1. smernicu o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,

 2. nariadenie o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov na zaistenie „riadnej vysledovateľnosti“ týchto prevodov.

Obidva návrhy plne zohľadňujú najnovšie odporúčania1 finančnej akčnej skupiny (FATF – Financial Action Task Force) (pozri MEMO/12/246), globálnej organizácie na boj proti praniu špinavých peňazí, a v mnohých oblastiach idú ešte ďalej s cieľom zaviesť najprísnejšie normy na účely boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu.

Konkrétnejšie, obidva návrhy zabezpečujú cielenejší prístup založený na riziku.

Nová smernica predovšetkým:

 1. zlepšuje zrozumiteľnosť a konzistentnosť pravidiel v členských štátoch prostredníctvom:

 1. stanovenia jasného mechanizmu určovania totožnosti skutočných majiteľov. Okrem toho budú spoločnosti povinné uchovávať záznamy týkajúce sa totožnosti osôb, ktoré za spoločnosťou v skutočnosti stoja.

 2. zvýšenia zrozumiteľnosti a transparentnosti predpisov týkajúcich sa hĺbkovej kontroly klienta s cieľom zaviesť primerané kontroly a postupy tak, aby spoločnosti lepšie poznali svojich klientov a lepšie rozumeli povahe ich podnikateľskej činnosti. Predovšetkým je dôležité zabezpečiť, aby zjednodušené postupy neboli nesprávne považované za úplné oslobodenie od povinnej hĺbkovej kontroly klienta,

 3. ako aj rozšírením ustanovení týkajúcich sa politicky exponovaných osôb (t. j. osôb, ktoré môžu predstavovať vyššie riziko na základe politických postov, ktoré zastávajú) tak, aby zahŕňali aj „domáce“ politicky exponované osoby (ktoré majú pobyt v členských štátoch EÚ) (popri „zahraničných“ politicky exponovaných osobách), ako aj politicky exponované osoby v medzinárodných organizáciách. To zahŕňa okrem iného hlavy štátov, členov vlády, poslancov parlamentov a sudcov Najvyššieho súdu.

 1. rozširuje rozsah pôsobnosti na riešenie nových hrozieb a zraniteľných miest prostredníctvom:

 1. zabezpečenia širšieho pokrytia odvetvia hazardných hier (bývalá smernica sa vzťahovala len na kasína) a zavedenia výslovného odkazu na daňové trestné činy,

 1. podporuje prísnejšie normy boja proti praniu špinavých peňazí tým, že:

 1. rozširuje rámec požiadaviek výboru FATF tým, že do oblasti svojej pôsobnosti zahŕňa všetky osoby, ktoré obchodujú s tovarmi za hotovostnú platbu vo výške 7 500 EUR alebo viac, pretože niektoré zainteresované strany naznačovali, že súčasný prah 15 000 EUR nie je dostatočný. Na tieto osoby sa budú odteraz vzťahovať ustanovenia smernice vrátane potreby zabezpečiť hĺbkovú kontrolu klienta, uchovávať záznamy, vykonávať vnútorné kontroly a podávať hlásenia o podozrivých operáciách. Je potrebné uviesť, že smernica stanovuje len minimálnu úroveň harmonizácie a členské štáty môžu rozhodnúť o znížení prahovej hodnoty.

 1. prehlbuje spoluprácu medzi rôznymi národnými finančnými spravodajskými jednotkami (FIU), ktorých úlohou je prijímať, analyzovať a príslušným orgánom zasielať správy o podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Tieto dva návrhy predpokladajú posilnenie sankčných právomocí príslušných orgánov, napríklad zavedením súboru minimálnych pravidiel založených na zásadách, ktorými budú sprísnené správne sankcie, a zavedením požiadavky, aby tieto orgány koordinovali opatrenia pri riešení cezhraničných prípadov.

Súvislosti:

V nadväznosti na uverejnenie zrevidovaného súboru medzinárodných noriem vo februári roku 2012 (IP/12/357) sa Komisia rozhodla urýchlene aktualizovať legislatívny rámec EÚ, aby do neho boli začlenené potrebné zmeny. Komisia okrem toho vykonala preskúmanie tretej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré poukázalo na potrebu aktualizovať existujúci legislatívny rámec s cieľom vyriešiť všetky zistené nedostatky.

Navrhovanú aktualizáciu právnych predpisov bude musieť schváliť Európsky parlament a Rada ministrov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar