Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. februārī

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu – stingrāki noteikumi, lai reaģētu uz jaunu apdraudējumu

Komisija šodien ir pieņēmusi divus priekšlikumus, lai stiprinātu ES esošos noteikumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un naudas līdzekļu pārskaitījumu jomās. Ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu saistītais apdraudējums visu laiku attīstās, tādēļ nepieciešams regulāri atjaunināt noteikumus.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Eiropas Savienība ir starptautisko pasākumu priekšgalā cīņā pret noziedzīgās darbībās gūtu ieņēmumu legalizēšanu. Nelikumīgi iegūto līdzekļu plūsma var kaitēt finanšu nozares stabilitātei un reputācijai, bet terorisms vājina mūsu sabiedrības pašus pamatus. Papildus krimināltiesību pieejai cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu var līdzēt arī preventīvi līdzekļi, izmantojot finanšu sistēmu. Mūsu mērķis ir ierosināt skaidrus noteikumus, kas stiprina banku, juristu, grāmatvežu un citu attiecīgo profesiju modrību."

Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem nav vietas mūsu ekonomikā, vienalga, vai tie iegūti narkotiku tirdzniecībā, nelikumīgā ieroču tirdzniecībā vai cilvēktirdzniecībā. Mums jāpanāk, ka organizētā noziedzība nevar legalizēt savus līdzekļus, izmantojot banku sistēmu vai azartspēļu nozari. Lai aizsargātu likumīgo ekonomiku, īpaši krīzes apstākļos, nedrīkst būt nekādu juridisku nepilnību, kuras savā labā var izmantot organizētā noziedzība vai teroristi. Mūsu bankas nedrīkst būt mafijas naudas mazgātuves, nedz arī ļaut finansēt terorismu.”

Šodien iesniegtie tiesību akti, kas papildina citas darbības, kuras Komisija veic vai plāno veikt saistībā ar cīņu pret noziedzību, korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ir šādi:

 1. direktīva par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai

 2. regula par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju, lai nodrošinātu minēto pārskaitījumu „pienācīgu izsekojamību”.

Abos priekšlikumos ir pilnībā ņemti vērā pasaules mēroga struktūras nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai – Finanšu darījumu darba grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (FATF) – jaunākie ieteikumi1 (skatīt MEMO/12/246), un vairākās jomās tajos tiek sperts vēl solis tālāk, lai veicinātu augstākus standartus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un teroristu finansēšanas apkarošanas jomā.

Konkrētāk, abos priekšlikumos ietverta mērķtiecīgāka un konkrētāka pieeja, kas balstīta uz riska faktoru.

Jo īpaši jaunajā direktīvā

 1. tiek uzlabota noteikumu skaidrība un saskanība dalībvalstu starpā,

 1. paredzot skaidru mehānismu faktisko īpašnieku identifikācijai. Turklāt, uzņēmumiem tiks prasīts glabāt ierakstus par to personu identitāti, kam reāli pieder uzņēmums,

 2. uzlabojot noteikumu par klienta uzticamības pārbaudi skaidrību un pārredzamību, lai būtu pienācīga kontrole un procedūras, kas nodrošina labāku informāciju par klientiem un labāku izpratni par to komercdarbības būtību. Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka vienkāršotas procedūras netiek kļūdaini uzskatītas par pilnīgiem atbrīvojumiem no klienta uzticamības pārbaudes,

 3. un paplašinot noteikumus, kas attiecas uz politiski ietekmējamām personām (t.i., cilvēkiem, kas sava ieņemamā politiskā amata dēļ var radīt lielāku risku) – tagad papildus “ārvalstu” politiski ietekmējamām personām darbības jomā tiks ietvertas arī “iekšzemes” politiski ietekmējamās personas (proti, personas, kas dzīvo ES dalībvalstīs) un personas, kas strādā starptautiskās organizācijās. Minētās personas ir, piemēram, valstu vadītāji, valdību vadītāji, parlamentu locekļi, augstāko tiesu tiesneši;

 1. tiek paplašināta darbības joma, lai vērstos pret jaunu apdraudējumu un vājajām vietām,

 1. piemēram, direktīvu attiecinot uz azartspēļu nozari plašākā apmērā (iepriekšējā direktīva attiecās tikai uz kazino) un ietverot skaidru atsauci uz nodokļu noziegumiem;

 1. tiek veicināti augstāki nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas standarti,

 1. pārsniedzot FATF prasībās noteikto un direktīvu attiecinot uz visām personām, kas tirgojas ar precēm, veicot vai saņemot skaidras naudas maksājumus 7500 eiro apmērā vai vairāk, jo dažas ieinteresētās personas ir norādījušas, ka pašreizējā robežvērtība – 15 000 eiro nav pietiekama. Uz šādiem tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem tagad attieksies direktīvas noteikumi, tostarp nepieciešamība veikt klienta uzticamības pārbaudi, glabāt ierakstus, veikt iekšēju kontroli un iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem. To visu ņemot vērā, direktīva paredz minimuma saskaņošanu un dalībvalstis var nolemt noteikt vēl zemāku robežvērtību nekā minētā;

 1. tiek stiprināta sadarbība starp dažādām valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU), kuru uzdevums ir saņemt, analizēt un nosūtīt kompetentajām iestādēm ziņojumus par aizdomām, ka notiek nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana.

Abos priekšlikumos ir paredzēts stiprināt kompetento iestāžu sankciju piemērošanas pilnvaras, piemēram, ieviešot uz minimuma principu balstītu noteikumu kopumu, lai stiprinātu administratīvās sankcijas, un prasību kompetentajām iestādēm koordinēt darbības pārrobežu lietās.

Vispārīga informācija

Pēc tam, kad 2012. gada februārī tika publicēts pārskatīto starptautisko standartu kopums (IP/12/357), Komisija nolēma ātri atjaunināt ES tiesisko regulējumu, lai iestrādātu nepieciešamās izmaiņas. Vienlaikus Komisija arī veica Trešās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvas pārskatīšanu, kas liecināja, ka nepieciešams atjaunināt esošo tiesisko regulējumu, lai vērstos pret visiem apzinātajiem trūkumiem.

Ierosināto juridisko noteikumu atjaunināšanu būs jāpieņem Eiropas Parlamentam un Ministru Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar