Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. vasario 5 d.

Pinigų plovimo prevencija. Taisyklių griežtinimas, kad būtų galima reaguoti į naujas grėsmes

Šiandien Komisija priėmė du pasiūlymus, kuriais griežtinamos galiojančios ES taisyklės dėl pinigų plovimo prevencijos ir lėšų pervedimo. Su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusios grėsmės nuolat kinta, todėl taisykles reikia reguliariai atnaujinti.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Sąjunga – viena iš pagrindinių dalyvių tarptautiniu mastu kovojant su nusikalstamais būdais įgytų lėšų plovimu. Nešvarių pinigų srautai gali pakenkti finansų sektoriaus stabilumui ir reputacijai, o terorizmas ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Be baudžiamosios teisės priemonių, padėti stabdyti pinigų plovimą taip pat gali prevencija finansų sistemoje. Mūsų tikslas – pasiūlyti aiškias taisykles, kuriomis bankai, teisininkai, apskaitininkai ir visi kiti susiję specialistai būtų įpareigoti neprarasti budrumo.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Nešvarūs pinigai, ar jie būtų įgyti vykdant prekybą narkotikais, neteisėtais ginklais, ar žmonėmis, neturi patekti į mūsų ekonomiką. Turime užtikrinti, kad organizuotos nusikalstamos grupės savo lėšų negalėtų išplauti per bankų sistemą arba lošimų sektorių. Kad teisėta ekonomika būtų apsaugota, ypač per krizę, turi nelikti teisinių spragų, kuriomis galėtų pasinaudoti organizuoti nusikaltėliai ar teroristai. Mūsų bankai niekada neturėtų tapti mafijos pinigų plovimo įstaigomis ar sudaryti sąlygas finansuoti terorizmą.“

Šiandienos dokumentų rinkinį, papildantį kitus veiksmus, kurių Komisija ėmėsi arba planuoja imtis kovodama su nusikalstamumu, korupcija ir mokesčių slėpimu, sudaro:

 1. direktyva dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui,

 2. reglamentas dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, kad būtų įmanoma tuos pervedimus tinkamai atsekti.

Abiem pasiūlymais visiškai atsižvelgiama į naujausias pasaulinės pinigų plovimo prevencijos organizacijos Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijas1 (žr. MEMO/12/246), o kai kuriose srityse siūlomos griežtesnės taisyklės siekiant skatinti aukščiausius pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu standartus.

Konkrečiau, abiem pasiūlymais numatomas tikslingesnis grėsme pagrįstas požiūris.

Visų pirma, naująja direktyva:

 1. užtikrinamos aiškesnės ir nuoseklesnės taisyklės atskirose valstybėse narėse:

 1. nustatomos aiškios tikrųjų savininkų nustatymo priemonės. Be to, iš įmonių bus reikalaujama saugoti informaciją apie asmenų, kurie iš tikrųjų jas valdo, tapatybę;

 2. suteikiama daugiau deramo klientų tikrinimo taisyklių aiškumo ir skaidrumo, kad būtų įdiegtos tinkamos kontrolės priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinama daugiau informacijos apie klientus ir jų veiklos pobūdį. Visų pirma, svarbu užtikrinti, kad supaprastintos procedūros nebūtų klaidingai suprantamos kaip leidimas visiškai netaikyti deramo klientų tikrinimo reikalavimo;

 3. išplečiamos politikoje dalyvaujantiems asmenims (t. y. asmenims, kurie dėl užimamų politinių pareigų gali kelti didesnę grėsmę) taikomos nuostatos, kad jos apimtų ne tik trečiųjų valstybių, bet ir ES valstybių narių politikoje dalyvaujančius asmenis, taip pat aukščiausius tarptautinių organizacijų pareigūnus. Be kitų asmenų, tai yra valstybių vadovai, vyriausybių, parlamentų ir aukščiausiųjų teismų nariai;

 1. išplečiama jos taikymo sritis, kad būtų atsižvelgiama į naujas grėsmes ir silpnąsias vietas:

 1. pvz., užtikrinamas direktyvos taikymas visam lošimų sektoriui (ankstesnė direktyva taikyta tik lošimo namams) ir įtraukiama aiški nuoroda į mokestinius nusikaltimus;

 1. skatinami aukšti pinigų plovimo prevencijos standartai:

 1. siūlomos griežtesnės priemonės negu Finansinių veiksmų darbo grupės reikalavimai, t. y. į taikymo sritį įtraukiami visi asmenys, prekiaujantys prekėmis, už kurias atsiskaitoma grynaisiais pinigais, o mokėjimas yra ne mažesnis kaip 7 500 eurų, nes kai kurios suinteresuotosios šalys pranešė, kad dabartinė 15 000 eurų riba nepakankama. Nuo šiol tokiems asmenims bus taikomos direktyvos nuostatos, įskaitant reikalavimą atlikti deramą klientų tikrinimą, saugoti informaciją, turėti vidaus kontrolės priemones ir pranešti apie įtartinus sandorius. Kita vertus, direktyva numato minimalų suderinimą, o valstybės narės gali nuspręsti šią ribą sumažinti;

 1. stiprinamas skirtingų valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių, kurie gauna, analizuoja ir kompetentingoms institucijoms perduoda pranešimus apie įtarimus dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, tarpusavio bendradarbiavimas.

Abiem pasiūlymais numatoma didinti kompetentingų institucijų įgaliojimus taikyti sankcijas: pvz., nustatomos būtiniausios principinės taisyklės, kad būtų sugriežtintos administracinės sankcijos, ir reikalavimas, kad jos koordinuotų veiksmus tarpvalstybiniais atvejais.

Pagrindiniai faktai

2012 m. vasario mėn. paskelbus peržiūrėtus tarptautinius standartus (IP/12/357), Komisija nusprendė nedelsdama atnaujinti ES teisės aktus ir padaryti būtinus pakeitimus. Kartu Komisija atliko Trečiosios pinigų plovimo prevencijos direktyvos peržiūrą, per kurią paaiškėjo, kad reikia atnaujinti galiojančią teisinę sistemą, kad būtų pašalinti visi nustatyti trūkumai.

Siūlomam teisinių taisyklių atnaujinimui pagal įprastinę teisėkūros procedūrą turės pritarti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar