Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. helmikuuta 2013

Rahanpesu: uusiin uhkiin puututaan jämerämmin säännöin

Komissio on hyväksynyt tänään kaksi ehdotusta, joiden tarkoituksena on lujittaa rahanpesun torjuntaan ja varainsiirtoihin nykyisin sovellettuja EU:n sääntöjä. Rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen kytkeytyvät uhat muuttuvat jatkuvasti, ja siksi sääntöjä on päivitettävä säännöllisesti.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan unioni on näkyvästi mukana kansainvälisissä toimissa, joissa torjutaan rikoshyödyn pesua. ”Rikollisesta toiminnasta peräisin olevan rahan virrat voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta, ja terrorismi järkyttää koko yhteiskuntamme perustuksia. Rikosoikeudellisen lähestymistavan lisäksi myös rahoitusjärjestelmän kautta toteutettavat ennaltaehkäisevät toimet voivat osaltaan estää rahanpesua. Tavoitteenamme on ehdottaa selviä sääntöjä, jotka lisäävät pankkien, lakimiesten, kirjanpitäjien ja kaikkien muiden asiaankuuluvien toimijoiden valppautta.”

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström taustoitti ehdotuksia seuraavasti: ”Raha, joka on peräisin rikollisesta toiminnasta – olipa kyseessä huumausainekauppa, ihmiskauppa tai laiton asekauppa – ei kuulu talouteemme. Meidän on varmistettava, että järjestäytynyt rikollisuus ei pysty pesemään varojaan pankkijärjestelmän tai rahapelialan avulla. Jotta laillista taloutta voidaan suojella varsinkin kriisiaikoina, on tukittava kaikki oikeudelliset porsaanreiät, joiden kautta järjestäytynyt rikollisuus tai terroristit voivat toimia. Pankkiemme ei pitäisi milloinkaan toimia mafian rahojen pesukoneena eikä mahdollistaa terrorismin rahoitusta.”

Tänään hyväksytty paketti täydentää muita toimia, joita komissio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa rikollisuuden, lahjonnan ja veronkierron taltuttamiseksi. Paketti sisältää seuraavat ehdotukset:

 1. direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun sekä terrorismin rahoitukseen

 2. asetus tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana; asetuksella halutaan varmistaa siirtojen jäljitettävyys.

Molemmissa ehdotuksissa otetaan täysimittaisesti huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF, joka on maailman johtava rahanpesun torjuntaelin) tuoreimmat suositukset1 (ks. MEMO/12/246). Eräillä osa-alueilla ehdotuksissa mennään jopa FATF:n suosituksia pidemmälle, jotta rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen puututtaisiin tiukimmin normein.

Molempiin ehdotuksiin kuuluu entistä kohdennetumpi ja painotetumpi riskiperusteinen lähestymistapa.

Uudessa direktiivissä

 1. selkeytetään ja johdonmukaistetaan eri jäsenvaltioiden sääntöjä

 1. luomalla selkeä järjestelmä todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista varten. Lisäksi säädetään, että yritysten on pidettävä yllä tietoja, joista käy ilmi niiden tahojen henkilöllisyys, jotka tosiasiassa ovat yrityksen takana.

 2. selkeyttämällä asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta annettuja sääntöjä ja parantamalla niiden läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on saada käyttöön riittävät valvontaperiaatteet ja menettelyt, joiden avulla asiakkaista ja asiakkaiden liiketoiminnan luonteesta saadaan tarkempi kuva. Erityisen tärkeää on välttää sellaiset virheelliset tulkinnat, joissa yksinkertaistettujen menettelyjen katsotaan tarkoittavan täyttä vapautusta asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta.

 3. ulottamalla poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (eli henkilöitä, jotka poliittisen asemansa vuoksi voivat aiheuttaa suuremman riskin) koskevat säännökset koskemaan (”ulkomaisten” lisäksi) myös ”kotimaisia” (eli EU:n jäsenvaltioissa asuvia) poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä sekä kansainvälisissä järjestöissä toimivia henkilöitä. Kyseeseen tulevat muun muassa valtionpäämiehet, hallituksen jäsenet, parlamenttien jäsenet ja korkeimman oikeuden tuomarit.

 1. laajennetaan aiemman direktiivin soveltamisalaa, jotta voidaan puuttua uusiin uhkiin ja haavoittuvuuksiin

 1. ottamalla rahapeliala mukaan entistä laajemmin (aiempi direktiivi koski ainoastaan kasinoita) sekä lisäämällä nimenomainen viittaus verorikoksiin

 1. tuetaan tiukkojen rahanpesua torjuvien normien soveltamista

 1. menemällä FATF:n suosituksia pidemmälle ja ulottamalla direktiivin soveltamisala koskemaan kaikkia tavarakauppaa käyviä henkilöitä, kun käteissuoritus on vähintään 7 500 euroa. Tietyt sidosryhmät ovat nimittäin tuoneet esiin, että nykyinen 15 000 euron vähimmäismäärä ei ole riittävän tiukka. Kyseisten henkilöiden on noudatettava direktiivin vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, tietojen säilyttämistä, sisäisiä tarkastuksia ja epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista. Direktiivissä säädetään yhdenmukaistamisen vähimmäistasosta, ja jäsenvaltiot voivat halutessaan soveltaa pienempää kynnysarvoa.

 1. lisätään yhteistyötä rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Keskusten tehtävänä on vastaanottaa, analysoida ja jakaa toimivaltaisille viranomaisille ilmoituksia tapauksista, joissa epäillään rahanpesua tai terrorismin rahoitusta.

Molemmilla ehdotuksilla pyritään vahvistamaan toimivaltaisten viranomaisten seuraamusvaltuuksia. Ehdotuksissa esitetään vähimmäisvaatimuksiin perustuvien sääntöjen käyttöönottoa hallinnollisten seuraamusten lujittamiseksi ja velvoitetaan viranomaiset koordinoimaan toimintansa, kun ne käsittelevät rajatylittäviä tapauksia.

Taustaa:

Helmikuussa 2012 julkaistiin ajantasaistetut kansainväliset normit (IP/12/357). Normien julkaisemisen jälkeen komissio päätti päivittää ripeästi EU:n säädöspuitteet tarvittavin muutoksin. Samaan aikaan komissio teki kolmatta rahanpesudirektiiviä koskevan arvioinnin. Arviointi osoitti, että nykyiset säännöspuitteet on ajantasaistettava, jotta todetut puutteet voidaan korjata.

Ehdotettuun oikeudellisten sääntöjen päivittämiseen tarvitaan hyväksyntä Euroopan parlamentilta ja neuvostolta. Ne käsittelevät ehdotukset tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar