Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. veebruar 2013

Euroopa Komisjon paneb ette rangemad eeskirjad võitluseks uute rahapesuga seotud ohtude vastu

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks ettepanekut rahapesu ja rahaülekandeid käsitlevate ELi eeskirjade tugevdamiseks. Kuna rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohud pidevalt muutuvad, tuleb vastavalt ajakohastada ka eeskirju.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Liit on esirinnas rahvusvaheliste jõupingutuste tegemisel, et tõkestada kuritegelikul teel saadud vahendite kasutamist rahapesuks. ”Musta raha” vood võivad kahjustada rahandussektori stabiilsust ja mainet ning terrorism raputab meie ühiskonna alustalasid. Lisaks kriminaalõigusel põhinevale lähenemisviisile saab rahapesu tulemuslikult ära hoida finantssüsteemi abil. Meie eesmärk on näha ette selged eeskirjad, millega suurendatakse pankade, juristide, raamatupidajate ja teiste asjaomaste isikute valvsust.”

Siseasjade volinik Cecilia Malmström lisas: „Meie majanduses ei ole kohta mustal rahal, olenemata sellest, kas see pärineb narko-, relva- või inimkaubandusest. Peame tagama, et organiseeritud kuritegevus ei saaks kasutada rahapesuks pangandussüsteemi ega hasartmängusektorit. Õiguspärase majanduse kaitseks, eelkõige kriisi ajal, on oluline kõrvaldada õiguslikud lüngad, mida organiseeritud kuritegevus ja terroristid võivad üritada kasutada. Meie pangad ei tohi iial muutuda kuritegeliku raha pesemise kohaks ega võimaldada terrorismi rahastamist.”

Tänane meetmepakett, millega täiendatakse muid samme, mida komisjon on astunud või kavatseb astuda kuritegevuse, korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamiseks, hõlmab kahte õigusakti ettepanekut:

 1. direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta ning

 2. määrus raha ülekandmisel edastatava teabe kohta, mille eesmärk on tagada rahaülekannete jälgitavus.

Mõlemas ettepanekus võetakse täielikult arvesse rahapesuvastase töökonna (FATF) kui maailma juhtiva rahapesuvastase organi soovitusi1 (vt MEMO/12/246) ja astutakse täiendavaid samme mitmes valdkonnas, et näha ette rangeimad rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased nõuded.

Mõlema ettepanekuga nähakse ette sihipärasem riskipõhine lähenemisviis.

Eelkõige tehakse uue direktiiviga järgmist.

 1. Muudetakse liikmesriikide eeskirjad selgemaks ja ühtsemaks,

 1. nähes ette selge korra tegelike kasusaajate kindlakstegemiseks. Lisaks peavad äriühingud säilitama andmeid nende isikute kohta, kes ettevõtet tegelikult kontrollivad;

 2. muutes selgemaks ja läbipaistvamaks kliendikontrolli käsitlevad eeskirjad, mille kohaselt tuleb kehtestada sobivad kontrollimeetmed ja kord, et täpsemalt tunda oma klientide tausta ja paremini mõista nende äritegevust. Eelkõige on oluline tagada, et lihtsustatud kontrolli puhul ei arvataks, et klienti ei pea üldse kontrollima;

 3. laiendades riikliku taustaga isikuid (st isikud, kelle puhul tulenevalt riiklikust taustast võib olla suurem risk) käsitlevaid sätteid, et hõlmata nüüdsest lisaks välisriigi riikliku taustaga isikutele ka „riigisisesed” (st ELi liikmesriikides asuvad) riikliku taustaga isikud ja rahvusvahelistes organisatsioonides töötavad isikud. Siia hulka kuuluvad muu hulgas riigipead, valitsuse liikmed, parlamendi liikmed ja ülemkohtu kohtunikud.

 1. Laiendatakse reguleerimisala, et võtta arvesse uusi ohte ja nõrku kohti,

 1. tagades näiteks hasartmängusektori laiema hõlmamise (varasem direktiiv hõlmas ainult kasiinosid) ja maksukuritegude selgesõnalise kaasamise.

 1. Kehtestatakse ranged rahapesuvastased nõuded,

 1. täiendades rahapesuvastase töökonna nõudeid ja hõlmates kõik kaupadega kauplevad isikud, kes teevad üle 7500 euro suuruseid sularahatehinguid, kuna teatavad sidusrühmad on juhtinud tähelepanu sellele, et kehtiv künnis 15000 eurot ei ole piisav. Sellised isikud kuuluvad nüüdsest direktiivi reguleerimisalasse ning peavad teostama kliendikontrolli, säilitama andmeid, kehtestama sisekontrollikorra ja teatama kahtlastest tehingutest. Direktiiviga nähakse ette ühtsed miinimumnõuded ja liikmesriigid võivad kehtestada rangema künnise.

 1. Tugevdatakse koostööd rahapesu andmebüroode vahel, kelle ülesanne on võtta vastu, analüüsida ja edastada pädevatele asutustele teavet kahtlaste tehingute kohta, mis võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.

Kahe ettepanekuga kavatsetakse tugevdada pädevate asutuste volitusi karistuste määramisel, nähes muu hulgas ette põhimõtetest lähtuvad miinimumeeskirjad halduskaristuste tugevdamiseks ja kehtestades nõude koordineerida meetmeid piiriülestel juhtudel.

Taust:

Pärast läbivaadatud rahvusvaheliste standardite avaldamist 2012. aasta veebruaris (IP/12/357) otsustas komisjon vajalike muudatuste ülevõtmiseks kiiresti ajakohastada ELi õigusraamistikku. Samal ajal on komisjon läbi vaadanud kolmanda rahapesuvastase direktiivi, mille tulemusel sai selgeks, et tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks tuleb kehtivat õigusraamistikku muuta.

Ajakohastatud õigusakti ettepaneku peavad vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Kontaktisikud:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar