Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2013

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Αυστηρότεροι κανόνες για την αντιμετώπιση νέων απειλών

Η Επιτροπή θέσπισε σήμερα δύο προτάσεις για να ενισχύσει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της μεταφοράς κεφαλαίων. Οι απειλές που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εξελίσσονται συνεχώς, πράγμα το οποίο απαιτεί τακτικές επικαιροποιήσεις των κανόνων.

Ο Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, δήλωσε τα εξής: «Η Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των προϊόντων εγκλήματος. Η ροή χρημάτων που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να καταστρέψει τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ η τρομοκρατία συγκλονίζει αυτά καθαυτά τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Εκτός από την προσέγγιση του ποινικού δικαίου, μια προληπτική προσπάθεια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σκοπός μας είναι να προτείνουμε σαφείς κανόνες που αποσκοπούν στην αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης των εταιριών».

Η Cecilia Malmström, Επίτροπος αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, δήλωσε τα εξής: «Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είτε προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών, είτε από παράνομο εμπόριο όπλων ή εμπορία ανθρώπων δεν έχει θέση στην οικονομία μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να νομιμοποιεί τα έσοδά του μέσω του τραπεζικού συστήματος ή του τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Για να προστατευτεί η νόμιμη οικονομία, ιδίως σε εποχή κρίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν νομικά κενά μέσα στα οποία μπορούν να ελίσσονται το οργανωμένο έγκλημα ή οι τρομοκράτες, Οι τράπεζές μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργούν ως τόποι νομιμοποίησης των εσόδων της μαφίας ή να καθιστούν δυνατή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Το πακέτο προτάσεων που παρουσιάζεται σήμερα, το οποίο συμπληρώνει άλλα μέτρα που ελήφθησαν ή σχεδιάζεται να ληφθούν από την Επιτροπή σε σχέση με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, περιλαμβάνει:

 1. Μια οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τον σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 2. Ένα κανονισμό για πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζεται η «δέουσα ιχνηλασιμότητα» αυτών των μεταφορών.

Και οι δύο προτάσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις τελευταίες συστάσεις1 της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) (βλ. MEMO/12/246), του διεθνούς οργανισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και επεκτείνονται σε ορισμένους άλλους τομείς για να προωθήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο προτάσεις προβλέπουν μια πιο στοχοθετημένη και εστιασμένη προσέγγιση βάσει κινδύνων.

Ειδικότερα, η νέα οδηγία:

 1. βελτιώνει τη σαφήνεια και τη συνεκτικότητα των κανόνων στα κράτη μέλη

 1. προβλέποντας ένα σαφή μηχανισμό για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων. Επιπλέον, θα απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να τηρούν αρχεία σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται στην πραγματικότητα πίσω από την εταιρία,

 2. καθιστώντας τις υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πιο σαφείς και διαφανείς, ώστε να διενεργούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι και να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη γνώση του πελάτη και η κατανόηση της φύσης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι απλουστευμένες διαδικασίες δεν θα εκλαμβάνονται, εσφαλμένως, ως πλήρη απαλλαγή από την δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη,

 3. και επεκτείνοντας τις διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, (π.χ. πρόσωπα τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο κίνδυνο διαφθοράς λόγω των πολιτικών θέσεων που κατέχουν) ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτές και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που διαμένουν σε κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από τους «ξένους»), καθώς και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που εργάζονται σε διεθνείς οργανώσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρχηγοί κρατών, μέλη της κυβέρνησης, μέλη των κοινοβουλίων, δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων,

 1. επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό νέες απειλές και ευαίσθητα σημεία

 1. διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ευρύτερη κάλυψη του τομέα των τυχερών παιγνιδιών (η προηγούμενη οδηγία κάλυπτε αποκλειστικά τα καζίνα με κτιριακή εγκατάσταση) και συμπεριλαμβάνοντας ρητή αναφορά στα φορολογικά αδικήματα,

 1. προωθεί υψηλά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 1. προχωρώντας πέρα από τις απαιτήσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), εντάσσοντας στο πεδίο εφαρμογής της όλα τα πρόσωπα που ασκούν συναλλαγές σε αγαθά που αποτελούν αντικείμενο πληρωμής σε μετρητά ποσού ίσου ή μεγαλύτερο των 7.500 ευρώ, δεδομένου ότι υπήρξαν ενδείξεις από ορισμένους ενδιαφερομένους ότι το ισχύον όριο των 15.000 ευρώ δεν ήταν επαρκές. Τα πρόσωπα αυτά θα καλύπτονται τώρα από τις διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να προβαίνουν στη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, να διατηρούν τα έγγραφα, να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και να αρχειοθετούν τις εκθέσεις για ύποπτες συναλλαγές. Η οδηγία ωστόσο προβλέπει την ελάχιστη εναρμόνιση και τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χαμηλώσουν αυτό το όριο,

 1. ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIUs), έργο των οποίων είναι να λαμβάνουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές εκθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι δύο προτάσεις προβλέπουν διεύρυνση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, εισάγοντας, για παράδειγμα, μια σειρά ελάχιστων κανόνων βασισμένων σε αρχές για να ενισχύσουν τις διοικητικές κυρώσεις, καθώς και την απαίτηση να συντονίζουν τη δράση τους σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων.

Ιστορικό:

Μετά από τη δημοσίευση, τον Φεβρουάριο του 2012, μιας αναθεωρημένης σειράς διεθνών προτύπων (IP/12/357), η Επιτροπή αποφάσισε να επικαιροποιήσει χωρίς χρονοτριβή το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για να ενσωματώσει σ’ αυτό τις αναγκαίες αλλαγές. Παράλληλα, η Επιτροπή ανέλαβε την επανεξέταση της τρίτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία κατέδειξε την ανάγκη για επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι εντοπισθείσες ελλείψεις.

Η προτεινόμενη επικαιροποίηση των νομικών κανόνων θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar