Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. února 2013

Boj proti praní peněz: větší přísnost vůči novým hrozbám

Komise dnes přijala dva návrhy na posílení stávajících předpisů EU v oblasti boje proti praní peněz a převodů peněžních prostředků. Rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu se neustále zvyšují, takže předpisy je třeba pravidelně aktualizovat.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Unie stojí v čele mezinárodních snah o boj proti praní peněz pocházejících z trestné činnosti. Toky špinavých peněz mohou poškodit stabilitu a pověst finančního sektoru a terorismus otřásá samotnými základy naší společnosti. Kromě trestněprávního postihu můžeme praní peněz zastavit i snahou o prevenci skrze finanční systém. Naším cílem je navrhnout jasné předpisy, které posílí bdělost bank, právníků, účetních a všech ostatních odborníků, kterých se to týká.“

Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová dodala: „Špinavé peníze do naší ekonomiky nepatří a je jedno, zda pocházejí z překupnictví drog, nezákonného obchodu se zbraněmi nebo obchodu s lidmi. Nesmíme dovolit organizovanému zločinu, aby k praní svých peněz zneužíval bankovní systém nebo odvětví hazardních her. Abychom ochránili legální ekonomiku, a platí to zejména v době krize, nesmí v zákoně existovat žádné skulinky, jimiž by organizovaní zločinci nebo teroristé proklouzávali. Naše banky by nikdy neměly fungovat jako pračky peněz pro mafii nebo umožňovat financování terorismu.“

Dnešní balíček opatření, který doplňuje další opatření přijatá nebo plánovaná Komisí v oblasti boje proti trestné činnosti, korupci a daňovým únikům, zahrnuje:

 1. směrnici o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu;

 2. nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků k zajištění „řádné dohledatelnosti“ těchto převodů.

Oba návrhy plně zohledňují nejnovější doporučení1 Finančního akčního výboru (FATF) (viz MEMO/12/246), který je světovou organizací pro boj proti praní peněz, a v mnoha oblastech jdou ještě dále s cílem prosadit ty nejpřísnější normy boje proti praní peněz a proti financování terorismu.

Přesněji řečeno, oba návrhy umožňují cílenější a soustředěnější přístup vycházející z rizik.

Nová směrnice zejména:

 1. zlepšuje srozumitelnost a posiluje jednotnost předpisů ve všech členských státech tím, že:

 1. stanoví jasný mechanismus identifikace skutečných majitelů. Kromě toho budou mít společnosti povinnost vést záznamy o totožnosti osob, které za nimi ve skutečnosti stojí;

 2. zlepšuje srozumitelnost a transparentnost předpisů týkajících se hloubkové kontroly klienta s cílem zavést odpovídající kontroly a postupy, které umožní lepší poznání zákazníků a větší porozumění povaze jejich podnikatelské činnosti. Zejména je třeba zajistit, aby zjednodušené postupy nebyly omylem považovány za úplné osvobození od povinné hloubkové kontroly klienta,

 3. a že rozšiřuje ustanovení týkající se politicky exponovaných osob (tj. osob, které mohou představovat vyšší riziko vzhledem k politické funkci, kterou zastávají) tak, aby nyní zahrnovala také „domácí“ politicky exponované osoby (pobývající v členských státech EU) (vedle osob „zahraničních“) a politicky exponované osoby v mezinárodních organizacích. Sem mimo jiné patří hlavy států a členové vlád, členové parlamentů a soudci nejvyšších soudů;

 1. rozšiřuje oblast své působnosti na řešení nových hrozeb a zranitelných míst tím, že:

 1. například zeširoka pokrývá odvětví hazardních her (bývalá směrnice se vztahuje pouze na kasina) a že výslovně odkazuje na daňové trestné činy;

 1. prosazuje přísné normy boje proti praní peněz tím, že:

 1. jde nad rámec požadavků výboru FATF, neboť do oblasti své působnosti zahrnuje všechny osoby, které obchodují se zbožím za hotovostní platbu ve výši 7 500 EUR nebo více, protože některé zúčastněné strany naznačovaly, že současná prahová hodnota 15 000 EUR není dostatečná. Na tyto osoby se budou nyní vztahovat ustanovení směrnice, mimo jiné nutnost provádět hloubkovou kontrolu klienta, vést záznamy, provádět vnitřní kontroly a podávat zprávy o podezřelých transakcích. Je třeba dodat, že směrnice stanoví pouze minimální úroveň harmonizace a že členské státy se mohou rozhodnout tuto prahovou hodnotu ještě snížit;

 1. posiluje spolupráci mezi různými vnitrostátními finančními zpravodajskými jednotkami (FIU), jejichž úkolem je přijímat zprávy o podezření na praní peněz nebo financování terorismu, tyto zprávy analyzovat a předávat je příslušným orgánům.

Oba návrhy předpokládají, že budou posíleny sankční pravomoci příslušných orgánů, například zavedením souboru minimálních pravidel založených na zásadách, jimiž budou zpřísněny správní sankce, a zavedením požadavku, aby tyto orgány koordinovaly opatření při řešení přeshraničních případů.

Souvislosti:

V návaznosti na zveřejnění revidovaného souboru mezinárodních norem v únoru roku 2012 (IP/12/357) se Komise rozhodla urychleně aktualizovat legislativní rámec EU tak, aby do něj byly zahrnuty nezbytné změny. Souběžně s tím Komise rovněž provedla přezkum třetí směrnice o praní peněz, který ukázal, že stávající legislativní rámec je třeba aktualizovat i tak, aby řešil všechny zjištěné nedostatky.

Navrženou novelu právních předpisů budou muset přijmout Evropský parlament a Rada ministrů v rámci řádného legislativního postupu.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Audrey Augier (+32 22971607)

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar