Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 февруари 2013 г.

Борба с изпирането на пари: По-строги правила в отговор на новите заплахи

Днес Комисията прие две предложения за укрепване на съществуващите разпоредби на ЕС в областта на паричните преводи и борбата с изпирането на пари. Свързаните с изпирането на пари и финансирането на тероризма заплахи са в процес на непрекъснато развитие, което налага редовното актуализиране на съответните правила.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Европейският съюз играе водеща роля в международните усилия за борба с изпирането на приходите от престъпна дейност. Потоците от „мръсни“ пари могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, докато тероризмът разтърсва самите основи на нашето общество. Освен чрез методите на наказателното право, изпирането на пари може да бъде спряно и чрез превантивни мерки във финансовата система. Нашата цел се състои в предлагането на ясни правила, подсилващи бдителността на банките, адвокатите, счетоводителите и всички други лица, осъществяващи дейност в тази област.“

Комисарят в областта на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом заяви: „В нашата икономика няма място за „мръсни пари, независимо дали те произхождат от сделки с наркотици, незаконна търговия с оръжие или трафик на хора. Ние трябва да гарантираме, че организираната престъпност не може да изпира своите средства чрез банковата система или сектора на хазартните игри. Защитата на легалната икономика, особено по време на криза, изисква да бъдат премахнати вратичките в законодателството, използвани от организираната престъпност или терористите. Нашите банки не трябва при никакви обстоятелства да действат като средство за изпиране на парите на мафията или да създават възможности за финансиране на тероризма.“

Днешният пакет, който допълва другите мерки, предприети или планирани от Комисията по отношение на борбата срещу организираната престъпност, корупцията и укриването на данъци, включва:

 1. Директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

 2. Регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи, с оглед гарантиране на проследимостта на тези преводи

И двете предложения са изцяло съобразени с най-новите препоръки1 на световния орган за борба с изпирането на пари — Специалната група за финансови действия (FATF) (вж. MEMO/12/246), а в някои области са предложени дори и по-строги изисквания, налагайки най-високите стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

По-специално, двете предложения предвиждат по-целенасочен подход, основан на анализ на риска.

Конкретно новата директива:

 1. ще подобри яснотата и съгласуваността на правилата в държавите членки:

 1. като осигурява ясен механизъм за установяване на действителните собственици. Освен това дружествата ще бъдат задължени да водят регистри за самоличността на лицата, които в действителност стоят зад дружеството;

 2. като повишава яснотата и прозрачността на правилата за комплексна проверка на клиента с цел установяване на подходящи механизми за контрол и процедури, позволяващи по-добро познаване на клиентите и по-добро разбиране на естеството на тяхната дейност. По-конкретно, важно е да се гарантира, че опростените процедури не се възприемат погрешно като пълно освобождаване от изискването за комплексна проверка на клиента;

 3. и като разширява обхвата на разпоредбите относно политически значимите лица (т.е. лицата, които могат да бъдат изложени на по-голям риск вследствие на заеманите от тях политически длъжности), като освен „чуждестранните“ бъдат включени „местните“ (пребиваващи в държави — членки на ЕС) и работещите за международни организации политически значими лица. Към тази категория спадат държавните ръководители, членовете на правителства, членовете на парламенти, членовете на върховни съдилища и т.н.;

 1. ще разшири своя обхват за преодоляване на новите заплахи и слаби места:

 1. като осигурява например по-широко покритие на сектора на хазартните игри (предишната директива обхващаше само казината) и съдържа изрично позоваване на данъчните престъпления;

 1. ще поддържа високи стандарти за борба с изпирането на пари:

  като налага по-строги изисквания от тези на FATF, включвайки в своя обхват всички лица, търгуващи със стоки, по които плащанията в брой са в размер на 7500 евро или повече, тъй като според получените от някои заинтересовани страни сигнали сегашният праг от 15 000 евро е неподходящ. Тези лица ще бъдат обхванати от разпоредбите на директивата, като те ще трябва да извършват комплексна проверка на клиента, да водят регистри, да разполагат с механизми за вътрешен контрол и да представят доклади за съмнителните сделки. Все пак директивата цели налагането на минимална хармонизация, като държавите членки могат да решат да наложат и по-нисък праг;

 1. ще укрепи сътрудничеството между различните национални звена за финансово разузнаване (ЗФР), чиито задачи са да получават, анализират и съобщават на компетентните органи докладите във връзка с подозренията за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Двете предложения предвиждат повишаване на санкционните правомощия на компетентните органи, като въвеждат например минимален набор от принципни правила за по-строги административни санкции и изискват от компетентните органи да координират усилията си при трансгранични случаи.

Контекст:

След като през февруари 2012 г. бе публикуван преразгледан набор от международни стандарти (IP/12/357), Комисията реши да актуализира своевременно законодателната рамка на ЕС, за да бъдат включени необходимите изменения. Успоредно с това Комисията предприе и преглед на Третата директива за борба с изпирането на пари, който показа необходимостта от актуализиране на съществуващата законодателна рамка с цел отстраняване на установените пропуски.

Предложеното актуализиране на правните разпоредби ще трябва да бъде прието от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

За контакти:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar