Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. októbra 2013

Stav zamestnanosti a sociálna situácia v EÚ: štvrťročný prehľad poukazuje na krehkosť oživenia hospodárstva a pretrvávajúcu divergenciu v rámci HMÚ

Zo štvrťročného prehľadu Európskej komisie o zamestnanosti a sociálnej situácii vyplýva, že v Európskej únii by mohlo dôjsť ku krehkej hospodárskej obnove. Existujú však pretrvávajúce odlišnosti medzi krajinami, najmä v rámci eurozóny. V prehľade sa zároveň zdôrazňuje, že trh práce a sociálne podmienky zostávajú kritické a inkluzívny rast si bude vyžadovať ďalšie strategické investície a štrukturálne reformy.

Komisia na tieto odlišnosti reagovala balíkom opatrení v oblasti zamestnanosti z apríla 2012. Takisto vydala odporúčania pre jednotlivé krajiny, v ktorých navrhla riešenia segmentácie trhov práce, vyzýva, aby boli prijaté daňové reformy podporujúce zamestnávanie, zabezpečilo sa zlepšenie účinnosti verejných služieb zamestnanosti a prispôsobilo vzdelávanie a odborná príprava tak, aby odrážali potreby zamestnávateľov. Komisia rovnako prijala systém záruky pre mladých ľudí, vytvorila akčné tímy, ktoré pomáhajú členským štátom presmerovať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, a prijala opatrenia na podporu voľného pohybu pracovníkov (napr. reformu portálu EURES, celoeurópskej siete na hľadanie zamestnania). Komisia tieto opatrenia doplní oznámením, ktorého prijatie je naplánované na 2. októbra. Navrhuje v ňom lepšie monitorovanie a posudzovanie potenciálnych nerovnováh v oblasti zamestnanosti a sociálnych rozdielov s cieľom poýsilniť sociálny rozmer v hospodárskej a menovej únii (HMÚ).

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Neexistuje dôvod na spokojnosť: príliš veľa ľudí trpí na katastrofálne sociálne dôsledky krízy. Musíme zrýchliť tempo sociálnych investícií a podpôr na tvorbu pracovných miest. Udržateľné oživenie si vyžaduje ďalší pokrok v reforme hospodárskej a menovej únie. Zároveň je potrebné venovať viac pozornosti problémom v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácii a užšie koordinovať politiky v týchto oblastiach. Musíme byť schopní včas odhaliť a riešiť hlavné výzvy v oblasti zamestnanosti a sociálne výzvy a predísť tak prehĺbeniu rozdielov v Európe.“ "

Napriek príznakom pomalého oživenia sa v štvrťročnom prehľade poukazuje na to, že podmienky na trhu práce a sociálne podmienky zostávajú náročné:

  1. Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla nevídané úrovne – v priemere 23 % v rámci celej EÚ a až 63 % v Grécku.

  2. Dlhodobá nezamestnanosť vzrástla vo väčšine členských štátov a dosiahla rekordnú výšku v EÚ ako celku. Štrukturálna nezamestnanosť a nesúlad medzi ponukou a dopytom po kvalite a množstve pracovnej sily narastajú.

  3. Nielenže došlo k čistému úbytku pracovných miest, ale súčasne narástol podiel neistých pracovných miest – pracovných miest na čiastočný úväzok (hlavne nedobrovoľného charakteru), a to napriek tomu, že podiel pracovných zmlúv na určitý čas v EÚ klesol, pretože tieto zmluvy niesli hlavné bremeno recesie.

  4. Chudoba v EÚ rastie od roku 2007. Príjmy domácností klesajú a 24,2 % obyvateľstva EÚ je teraz na hranici chudoby, príp. sociálneho vylúčenia. Obzvlášť postihnuté sú deti, pretože došlo k súčasnému nárastu nezamestnanosti, počtu domácností nezamestnaných osôb a podielu chudobných pracujúcich.

Potreba ďalších sociálnych investícií a reforiem

Aktívne politiky trhu práce, ako napríklad dotácie na nábor pracovníkov, znížené zdaňovanie slabo platenej práce, personalizované podpory pri hľadaní zamestnania a odborná príprava, sú základnými nástrojmi v tejto fáze črtajúcej sa obnovy. Mali by pomôcť navrátiť ľudí do zamestnania a zabrániť dlhodobej nezamestnanosti alebo tomu, aby čerství absolventi rezignovali na hľadanie práce. Čím viac ľudí pracuje, tým viac prispievajú k vyváženosti rozpočtov. Viac domácností môže podporiť spotrebu, čo umožní pokračujúce oživenie ekonomickej produkcie.

Osobitné úsilie sa musí vynaložiť na zavedenie záruky pre mladých ľudí, ktorú prijala Rada ministrov EÚ v apríli 2013 a potvrdila Európska rada na svojom zasadnutí 27. až 28. júna. Pre mnohé krajiny to bude znamenať potrebu štrukturálnych reforiem, ako sú posilnenie verejných služieb zamestnanosti, vytvorenie pevných partnerstiev medzi verejnými orgánmi zodpovednými za zamestnanosť a vzdelávanie a väčšie investície do odbornej prípravy a programov učňovského vzdelávania. Členské štáty sú povinné predložiť svoje národné plány implementácie záruky pre mladých ľudí v nasledujúcich mesiacoch.

Okrem toho by členské štáty mali pokračovať v modernizácii svojich vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia s cieľom zvýšiť efektívnosť dostupných zdrojov a dosiahnuť maximálny dosah z hľadiska sociálneho a hospodárskeho začlenenia. Systémy sociálnej ochrany by mali zodpovedať potrebám ľudí v kritických momentoch počas celého ich života. Komisia poskytla usmernenia na zlepšenie sociálnych investícií vo svojom balíku o sociálnych investíciách z februára 2013, ktorý obsahoval konkrétne odporúčania na boj proti chudobe detí a bezdomovstvu (IP/13/125, MEMO/13/117, MEMO/13/118).

Odlišnosti v eurozóne oslabujú HMÚ

V poslednej štvrťročnej správe sa poukazuje na pretrvávajúce odlišnosti medzi krajinami, a to najmä v rámci eurozóny:

  1. V roku 2012 dosiahla miera nezamestnanosti na juhu a v okrajových častiach eurozóny v priemere 17,3 % v porovnaní so 7,1 % na severe a v hlavných krajinách eurozóny.

  2. Priemerná percentuálna miera mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani sa nezúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave (tzv. NEET), dosiahla úroveň 22,4 % na juhu a v okrajových častiach oproti 11,4 % na severe a v jadre eurozóny.

  3. Chudoba sa zvýšila v dvoch tretinách členských štátov, nie však v zostávajúcej tretine.

Sociálne a hospodárske rozdiely sú jedny z hlavných výziev pre HMÚ. Slabý trh práce a sociálna výkonnosť nielen priamo zasahujú členské štáty, ktorých sa to priamo týka, ale takisto sa rozširujú na výkonnejšie krajiny prostredníctvom nižšieho celkového dopytu, nižšej produktivity a vyšších úrokových sadzieb súvisiacich s politickou nestabilitou a poklesom dôvery v euro a EÚ.

Robustná HMÚ so sociálnym rozmerom potrebuje lepšie monitorovanie a hodnotenie kľúčových potenciálnych nerovnováh týkajúcich sa zamestnanosti a sociálnej situácie v členských štátoch. K tomu by sa v záujme HMÚ ako celku mohla pridať posilnená koordinácia politík zamestnanosti a sociálnych politík na zabezpečenie včasnej a účinnej reakcie na takéto výzvy. Príkladmi takýchto kolektívnych opatrení zameraných na prekonanie závažnej výzvy pre zamestnanosť a sociálnu oblasť, ktorá nerovnomerne postihuje niektoré časti HMÚ, sú odporúčanie Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí a dohoda o začatí Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s rozpočtom vo výške 6 miliárd EUR.

Na tieto problémy reaguje oznámenie o sociálnom rozmere HMÚ, ktoré má Komisia prijať 2. októbra – pozri IP/13/893.

Ďalšie informácie

Štvrťročná správa o stave zamestnanosti a sociálnej situácii

Balík o sociálnych investíciách

Balík pre zamestnanosť mladých

Balík opatrení v oblasti zamestnanosti

Analýzy v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí

Webová lokalita komisára Lászlóa Andora:

@László AndorEU na Twitteri

Prihláste sa k odberu bezplatného elektronického spravodajcu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

Navrhované hashtagy: #EconomicRecovery #eurozone #emu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar