Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 oktober 2013

Kwartaaloverzicht van de werkgelegenheid en de sociale situatie in de EU: onzeker economisch herstel, aanhoudende verschillen in EMU

Al is in de Europese unie een onzeker economisch herstel ingezet, er zijn verschillen tussen de landen - met name in de eurozone – die hardnekkig aanhouden, zo staat te lezen in het meest recente kwartaaloverzicht van de werkgelegenheid en de sociale situatie van de Europese Commissie.

Het kwartaaloverzicht beklemtoont dat de situatie op de arbeidsmarkt en op sociaal vlak kritiek blijft en dat voor inclusieve groei verdere strategische investeringen en structurele hervormingen noodzakelijk zijn.

De Commissie pakt deze verschillen aan met het werkgelegenheidspakket van april 2012 en de landenspecifieke aanbevelingen om te reageren op de gesegmenteerde arbeidsmarkten, aan te sturen op belastinghervormingen die een gunstige invloed hebben op de werkgelegenheid, te zorgen voor doeltreffender openbare diensten voor arbeidsvoorziening en om onderwijs en opleiding aan te passen om beter aan de behoeften van de werkgevers te voldoen, met de jongerengarantieregeling waarbij speciale actieteams de lidstaten zullen bijstaan bij het herschikken van middelen uit de structuurfondsen ten gunste van de jeugdwerkloosheid en maatregelen ter bevordering van het vrij verkeer van werknemers zoals de hervorming van het Europese netwerk voor werkzoekenden EURES. Ter aanvulling van deze maatregelen wordt de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU) versterkt via een betere monitoring en beoordeling van mogelijke onevenwichten op werkgelegenheids- en sociaal vlak. Daarover moet de Commissie op 2 oktober een mededeling goedkeuren.

László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie lichtte toe: "Zelfgenoegzaamheid is hier niet op zijn plaats, daarvoor dragen té veel mensen de bittere gevolgen van de crisis. We moeten de sociale investeringen opdrijven en het scheppen van nieuwe banen steunen. Voor een duurzaam herstel zijn bijkomende stappen nodig ter hervorming van de Economische en Monetaire Unie. Zo moet er meer aandacht worden besteed aan werkgelegenheid en sociale problemen en moeten werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid beter op elkaar worden afgestemd. We moeten de grote uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken in een vroeg stadium kunnen identificeren, in plaats van toe te laten dat de ongelijkheid in Europa steeds groter wordt."

Hoewel er tekenen zijn van een voorzichtig herstel, benadrukt het kwartaaloverzicht dat de situatie op de arbeidsmarkt en op sociaal vlak bijzonder uitdagend blijft:

  1. De jeugdwerkloosheid heeft een nooit eerder gezien record bereikt - gemiddeld 23 % in de gehele EU, en tot 63 % in Griekenland.

  2. De langdurige werkloosheid is in de meeste lidstaten gestegen en bereikt voor de EU als geheel een nieuw record. De structurele werkloosheid en de kloof tussen vraag en aanbod van zowel de kwaliteit van de arbeid als de hoeveelheid arbeid nemen toe.

  3. Het netto banenverlies valt samen met het toenemend aantal onzekere banen – deeltijdbanen, vooral onvrijwillige deeltijdbanen, zijn in opmars, hoewel het aandeel tijdelijke banen in de EU gedaald is omdat door de krimpende arbeidsmarkt in die hoek de zwaarste klappen vielen.

  4. De armoede in de EU stijgt sinds 2007. De gezinsinkomens dalen en voor 24,2 % van de bevolking van de EU dreigt armoede of uitsluiting. Vooral kinderen zijn het slachtoffer: de werkloosheid stijgt, het aantal gezinnen waar niemand een baan heeft groeit, en de armoede onder werkenden neemt toe.

Meer sociale investeringen en hervormingen noodzakelijk

Een actief arbeidsmarktbeleid, met subsidies voor aanwervingen, lagere belastingen voor laagbetaalde arbeid, persoonlijke ondersteuning bij het zoeken naar een baan en opleiding, is in deze fase van een beginnend herstel onontbeerlijk om mensen aan het werk te krijgen en ervoor te zorgen dat langdurig werklozen en afgestudeerden hun zoektocht naar een baan niet opgeven. Hoe meer mensen werken, hoe groter hun bijdrage aan een begrotingsevenwicht en hoe meer gezinnen kunnen besteden, waardoor het herstel ook in de economische productie kan doorgaan.

Bijzondere inspanningen zijn nodig voor de uitvoering van de Jongerengarantie, die in april 2013 door de Ministerraad van de EU werd goedgekeurd en door de Europese Raad van 27 en 28 juni werd bekrachtigd. Voor veel landen vereist dit structurele hervormingen zoals de verbetering van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, het opzetten van stevige partnerschappen tussen overheden die bevoegd zijn voor werkgelegenheid en onderwijs, en meer investeringen in opleiding en stagestelsels. De lidstaten moeten in de loop van de komende maanden hun nationale uitvoeringsplannen voor de Jongerengarantie indienen.

De lidstaten moeten bovendien hun nationale socialezekerheidsstelsels verder moderniseren om de doeltreffendheid van de beschikbare middelen te verhogen en maximaal effect qua sociale en economische inclusie te sorteren. Socialezekerheidsstelsels moeten beantwoorden aan de behoeften van de burgers op beslissende momenten in hun leven. De Commissie biedt houvast voor betere sociale investeringen in haar pakket sociale-investeringsmaatregelen van februari 2013, dat onder meer specifieke aanbevelingen bevat om armoede onder kinderen en dakloosheid te bestrijden (IP/13/125, MEMO/13/117, MEMO/13/118).

Verschillen binnen eurozone ondermijnen EMU

Het meest recente kwartaaloverzicht beklemtoont de aanhoudende verschillen tussen de landen, met name in de eurozone:

  1. De werkloosheidscijfers in het zuiden en in de periferie van de eurozone hebben in 2012 een gemiddelde van 17,3 % bereikt, tegenover 7,1 % in het noorden en in het centrum van de eurozone.

  2. Het gemiddelde percentage van jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, bedraagt in het zuiden en in de periferie 22,4 % tegenover 11,4 % in het noorden en in het centrum.

  3. De armoede is gestegen in twee derde van de lidstaten, maar niet in het resterende derde.

De sociale en economische verschillen vormen een ernstige uitdaging voor de EMU. Een zwakke arbeidsmarkt en slechte sociale prestaties treffen niet enkel de lidstaten die er rechtstreeks mee te kampen hebben, maar zij slaan ook over op de landen die het beter doen door de daling van de totale vraag, de lagere productiviteit en de hogere intrestvoeten gekoppeld aan politieke instabiliteit en een tanend vertrouwen in de euro en de EU.

Een sterke EMU met een sociale dimensie vergt een betere monitoring en beoordeling van belangrijke mogelijk onevenwichten op werkgelegenheids- en sociaal vlak in de lidstaten. Dit kan worden gekoppeld aan een betere coördinatie van werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid om te waarborgen dat in het belang van de gehele EMU tijdig en doeltreffend op dergelijke uitdagingen wordt gereageerd. De aanbeveling voor de jongerengarantie en het akkoord over het opzetten van een jongeren­werkgelegenheids­initiatief met een budget van 6 miljard euro zijn voorbeelden van dergelijke gezamenlijke actie die gericht is op het aanpakken van grote uitdagingen op werkgelegenheids- en sociaal vlak waarvan sommige delen van de EMU onevenredig het slachtoffer zijn geworden.

Deze thema's komen aan bod in de mededeling van de Commissie over de sociale dimensie van de EMU van 2 oktober – zie IP/13/893.

Nadere informatie

(in het Engels)

Employment and Social Situation Quarterly Review

Social Investment Package

Youth Employment Package

Employment Package

Employment and social analysis

Website van László Andor

Volg @László AndorEU op Twitter

Neem een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Aanbevolen hashtags: #EconomicRecovery #eurozone #emu

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar