Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. října 2013

Zaměstnanost a sociální situace v EU – čtvrtletní zpráva ukazuje na křehkost hospodářského oživení a přetrvávající rozdíly v rámci hospodářské a měnové unie

Podle nejnovějšího čtvrtletního zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti a sociální situaci zřejmě dochází ke křehkému hospodářskému oživení, ale zejména v rámci eurozóny přetrvávají rozdíly mezi zeměmi. Zpravodaj rovněž zdůrazňuje, že trh práce a sociální podmínky jsou i nadále kritické a k dosažení růstu podporujícího začlenění budou nutné další strategické investice a strukturální reformy.

Komise se uvedeným rozdílům věnovala v rámci doporučení pro jednotlivé země ve svém balíčku pro oblast zaměstnanosti z dubna 2012; doporučení uvádějí, jak postupovat při odstraňování roztříštěnosti trhů práce, nabádají k přijetí daňových reforem na podporu zaměstnanosti, zefektivnění veřejných služeb zaměstnanosti a přizpůsobení vzdělávání a odborné přípravy potřebám zaměstnavatelů; mezi další opatření patří tzv. akční týmy v rámci záruky pro mladé lidi – cílem je pomoci členským státům v přesměrování prostředků ze strukturálních fondů EU na řešení nezaměstnanosti mladých lidí a přijímání opatření k usnadnění volného pohybu pracovníků, např. reformy portálu EURES sloužícího k hledání práce. Tato opatření budou provázena také rozvojem sociálního rozměru hospodářské a měnové unie, a to lepším sledováním a posuzováním potenciálních nerovnováh v zaměstnanosti a sociální oblasti. Sdělení k těmto tématům má Komise přijmout dne 2. října.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor k tomu uvedl: „Rozhodně není důvod k přehnané spokojenosti: příliš mnoho lidí trpí drsnými sociálními dopady krize a my nyní musíme zlepšit sociální investice a podpořit tvorbu pracovních míst. Udržitelné oživení si žádá další pokrok v reformě hospodářské a měnové unie, včetně většího zaměření na zaměstnanost a sociální problémy, a koordinaci politiky zaměstnanosti a sociálních politik. Musíme být schopni včas odhalovat a řešit hlavní problémy související se zaměstnaností a sociálními otázkami, a zabránit tak tomu, aby se rozdíly v Evropě ještě více prohlubovaly.

Přes známky nejistého oživení poukazuje čtvrtletní zpravodaj na to, že trh práce a sociální podmínky jsou stále ve velmi problematické situaci:

  1. Míra nezaměstnanosti mládeže dosáhla nevídané úrovně — průměrně 23 % pro EU jako celek a 63 % v Řecku.

  2. Dlouhodobá nezaměstnanost vzrostla ve většině členských států a dosáhla rekordní výše v celé EU. Strukturální nezaměstnanost a nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, pokud jde o kvalitu i kvantitu práce, mají stále narůstající tendenci.

  3. K úbytku pracovních míst dochází zároveň s nárůstem pracovních míst s velkou dávkou nejistoty. Zvyšuje se množství částečných úvazků, zejména nedobrovolných, i přesto, že se v EU snížil podíl smluv na dobu určitou, přičemž právě ony čelily hlavnímu náporu hospodářského útlumu.

  4. Od roku 2007 také došlo k nárůstu chudoby v EU. Příjmy domácností klesají a 24,2 % obyvatelstva EU je nyní ohroženo chudobou nebo vyloučením. Zvyšováním nezaměstnanosti a růstem počtu domácností bez práce, které mají za následek nárůst chudoby, jsou dotčeny obzvláště děti.

Je zapotřebí dalších sociálních investic a reforem

Aktivní politiky trhu práce, jako jsou např. dotace na nábor pracovníků, snížené zdanění špatně placené práce a individualizovaná pomoc při hledání zaměstnání a odborné vzdělávání jsou v této fázi obnovy růstu klíčové, aby lidem pomohly začlenit se do pracovního procesu nebo aby dlouhodobě nezaměstnaní či čerství absolventi nerezignovali na hledání práce. Čím více lidí má práci, tím více přispívají k vyrovnaným rozpočtům a více domácností je schopno utrácet, což umožňuje trvalé oživení hospodářské produkce.

Zvláštní pozornost musí být věnována provádění záruky pro mladé lidi, která byla přijata Radou ministrů EU v dubnu 2013 a podpořila ji Evropská rada ve dnech 27. a 28. června 2013. Pro mnoho zemí to bude vyžadovat strukturální reformy, jako jsou posílení veřejných služeb zaměstnanosti, upevňování partnerství mezi veřejnými orgány, jež se zabývají zaměstnaností a vzděláváním, a větší investice do odborné přípravy a učňovského vzdělávání. Členské státy musí v nadcházejících měsících předložit své národní plány provádění záruky pro mladé lidi.

Kromě toho by členské státy měly pokračovat v modernizaci vnitrostátních sociálních systémů, aby zvýšily účinnost vynakládání dostupných zdrojů a dosáhly maximálního dopadu v oblasti sociálního a hospodářského začlenění. Systémy sociální ochrany by měly řešit potřeby občanů v kritických obdobích celého jejich života. Komise nabízí vodítko pro lepší sociální investice ve svém balíčku týkajícím se investic v sociální oblasti z února 2013. Tento balíček obsahuje konkrétní doporučení pro boj s dětskou chudobou a bezdomovectvím (IP/13/125, MEMO/13/117, MEMO/13/118).

Rozdíly mezi zeměmi eurozóny podkopávají hospodářskou a měnovou unii

Nejnovější čtvrtletní zpravodaj poukazuje na přetrvávající rozdíly mezi zeměmi, a to zejména v eurozóně:

  1. V roce 2012 dosáhla míra nezaměstnanosti na jihu a na periferii eurozóny průměrné výše 17,3 % oproti 7,1 % na severu eurozóny či v jejím jádru.

  2. Průměrný podíl mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni a ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy dosáhl úrovně 22,4 % na jihu a na periferii oproti 11,4 % na severu a v jádru eurozóny.

  3. Chudoba vzrostla ve dvou třetinách členských států, ale ve zbývající třetině k jejímu nárůstu nedošlo.

Sociální a hospodářské rozdíly jsou pro hospodářskou a měnovou unii vážným problémem. Špatné výsledky na trhu práce a v sociální oblasti nejenže negativně ovlivňují dotčené členské státy, ale mají přesah i do zemí s lepšími výsledky, a to konkrétně vlivem snížení celkové poptávky, nižší produktivity a vyšších úrokových sazeb souvisejících s politickou nestabilitou, a narušují důvěru v euro i celou EU. S nedávným snížením makroekonomické nerovnováhy, které nedoprovodila úprava směnných kurzů či fiskální expanze, se pojil nárůst nezaměstnanosti a sociálních problémů v mnoha zemích eurozóny.

Solidní HMU se sociálním rozměrem potřebuje lepší monitoring a posuzování klíčových potenciálních nerovnováh, pokud jde o zaměstnanost a sociální podmínky v členských státech. Toto úsilí by bylo možné propojit s větší koordinací politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních politik k zajištění včasné a účinné reakce na tyto problémy v zájmu hospodářské a měnové unie jako celku. Doporučení o záruce pro mladé lidi a dohoda ohledně zahájení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí s rozpočtem ve výši 6 miliard eur jsou příkladem takové kolektivní akce zaměřené na překonání významných problémů souvisejících se zaměstnaností a sociálními otázkami, které nerovnoměrně zatěžují některé části hospodářské a měnové unie.

Všem těmto otázkám se věnuje sdělení k sociální dimenzi evropské hospodářské a měnové unie, které Komise přijala dne 2. října (viz IP/13/893).

Další informace:

Employment and Social Situation Quarterly Review

Social Investment Package

Youth Employment Package

Employment Package

Employment and social analysis

László Andor's website

László Andor na Twitteru

E-mailový informační servis Evropské komise k zaměstnanosti, sociálním věcem a začlenění

Doporučená hesla: #EconomicRecovery #eurozone #emu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar