Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. februára 2013

Deň bezpečnejšieho internetu 2013: „Surfuj zodpovedne“

Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2013 Komisia 5. februára 2013 predstavila výsledky spolupráce mediálnych, technologických, telekomunikačných a internetových spoločností, ktorá prebieha od decembra 2011 v snahe zabezpečiť deťom vhodnejší a bezpečnejší internet (pozri IP/11/1485).

Do tejto samoregulačnej iniciatívy sa zapojilo 29 popredných spoločností. Tie zverejnili spoločný plán, ako vytvoriť nové štandardy ochrany detí na internete. Ich záväzok by mohol vyústiť do tvorby prostriedkov rodičovskej kontroly, ktorými by sa vybavili všetky zariadenia (vrátane inteligentných mobilných telefónov, tabletov, počítačov a hracích konzol), a jednoduchých nástrojov, aby používatelia mohli upozorniť na škodlivý obsah a kontakt. Výrobné odvetvie sa tiež usiluje, aby rodičia vedeli o dostupnosti týchto nástrojov a využívali ich. Navyše sa zaviedli osvedčené postupy pri nastaveniach ochrany súkromia zodpovedajúcich veku a účinnom odstraňovaní materiálu zameraného na zneužívanie detí. Veľmi sľubné sú aj záväzky, ktoré spoločnosti chcú dodržiavať v oblasti technických nástrojov na intenzívnejšie využívanie klasifikácie obsahu. Záväzky sa budú realizovať už v priebehu roka 2013.

V priemere sa európske deti prvý raz pripájajú na internet vo veku sedem rokov. Deň bezpečnejšieho internetu 2013 sa zameriava na práva a zodpovednosť pri používaní internetu a vyzýva ľudí v každom veku, aby „surfovali zodpovedne“. V po celom svete prebiehajú sprievodné podujatia a od roku 2014 sa bude deň bezpečnejšieho internetu v EÚ a v USA „oslavovať“ v ten istý dátum.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová vyhlásila: „Som veľmi rada, že tieto popredné spoločnosti reagovali na našu výzvu a zapojili sa do spolupráce vo viacerých odvetviach, aby dosiahli konkrétne výsledky. Ochrane detí by sa mala venovať pozornosť na úrovni správnej rady. Ešte nás čaká veľa práce. Teším sa na plnenie záväzkov v roku 2013 a na to, že sa v internetovom odvetví vytvorí nový štandard: ochrana detí sa stane pravidlom.“

Vyhlásenia spoločností, ktoré boli dnes uverejnené na stránke digitálnej agendy, dokazujú, že koalícia dospela ku konkrétnym opatreniam:

Nástroje na ohlasovanie internetového zneužívania alebo šikanovania sú čoraz rozšírenejšie. Niektoré spoločnosti sú ešte o krok vpred a spolupracujú s tiesňovými linkami prevádzkovateľov ako Telefónica, Vodafone či KPN (linka Meldknop) alebo s aplikáciami prístupnými cez Google (napríklad SecondFriend). Facebook vytvoril portál Support Dashboard, kde môžu zamestnanci ľahšie sledovať ohlásenia zneužívania alebo obsahu, ktorý porušuje pravidlá Facebooku. Používatelia si na ňom zasa môžu overiť, aké opatrenia sa prijímajú vzhľadom na jednotlivé podnety.

Nástroje rodičovskej kontroly sú dnes prístupné prostredníctvom viacerých výrobkov (počítačov, tabletov, inteligentných telefónov, hracích zariadení či televízorov s pripojením na internet) a služieb. V roku 2013 sa očakáva, že možnosti sa ešte rozšíria. Spoločnosť France Telecom napríklad vyvíja nástroj pre tablety a inteligentné telefóny, kým spoločnosť LG od apríla tohto roka vo všetkých mobilných zariadeniach umožní rodičovskú kontrolu. Štúdia Komisie potvrdzuje, že nástroje sú dostupnejšie, ale zároveň upozorňuje, že hoci sú účinné pri blokovaní pornografických materiálov, v oblasti blokovania násilného, rasistického alebo iného škodlivého obsahu sa zatiaľ veľmi nepokročilo. Spoločnosti už poskytujú informácie o nástrojoch, alebo ich priamo inštalujú, a to buď na základe voľby používateľa, alebo automaticky (Microsoft alebo Nintendo). Spoločnosti ako France Telecom, Mediaset, TeliaSonera, Tuenti a Telecom Italia takisto pripravujú informačnú kampaň pre rodičov.

Rozšírilo sa aj používanie hodnotenia obsahu aplikácií, internetových videí a filmov, ktoré vychádza buď z vlastných hodnotiacich systémov jednotlivých spoločností, alebo zo systémov vnútroštátnych či medzinárodných organizácií. V roku 2013 bude pracovať technická pracovná skupina, do ktorej sa zapoja rôzne podniky (napríklad Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), agentúry na hodnotenie obsahu i odborní experti. Jej cieľom bude zjednotiť hodnotiace systémy a zabezpečiť, aby zariadenia dokázali rozlíšiť materiál na základe vekovej klasifikácie.

Členovia koalície tiež určili osvedčené postupy pri nastaveniach ochrany súkromia zodpovedajúcich veku a navzájom sa o ne podelili. Všetky spoločnosti poskytujú aktuálne informácie o nastaveniach ochrany súkromia a čoskoro sa v nich bude dať vyhľadávať, aby sa rodičia, učitelia a deti mohli ľahšie rozhodovať, ako si na internete budú chrániť súkromie. Spoločnosti sa navyše zaviazali, že sprístupnia nastavenia ochrany súkromia zodpovedajúce veku a doplnia ich jasnými a zrozumiteľnými informáciami v jazyku vhodnejšom pre mladšie publikum.

Odvetvie otvorene informuje, aké opatrenia prijíma na filtrovanie materiálu zameraného na sexuálne zneužívanie detí ešte skôr, než naň dostane upozornenie, a na odstraňovanie urážlivého materiálu. Je odhodlané zlepšovať dialóg a spoluprácu s tiesňovými linkami na ohlasovanie zneužívania a s orgánmi presadzovania práva. Tiesňové linky na ohlasovanie zneužívania v roku 2012 dosiahli väčšiu účinnosť pri sledovaní procesu ohlasovania a odstraňovania. Orgány presadzovania práva v hlavných hostiteľských krajinách dnes reagujú rýchlejšie.

Komisia v roku 2013 podnikne ďalšie kroky, aby pomohla koalícii a jej jednotlivým členom:

  • zriadi platformu zodpovednosti podnikov, aby mohla sledovať výsledky koalície a prepojiť ju s ďalšími samoregulačnými prúdmi,

  • podporí vývoj ohlasovacích navigačných tlačidiel a odkazov na linky pomoci a bude financovať správu databázy nastavení ochrany súkromia pre deti, ktorú budú prevádzkovať centrá bezpečnejšieho internetu (v rámci existujúceho programu Bezpečnejší internet a prostredníctvom navrhovaného Nástroja na prepojenie Európy (CEF) a jeho digitálnych služieb),

  • podporí priemyselný výskum a inovácie v oblasti interoperability systémov klasifikácie obsahu (z rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a z programu Horizont 2020),

  • bude presadzovať vývoj služieb na rozoznávanie veku, pričom sa využijú technické možnosti elektronických preukazov totožnosti, ktoré sa budú uznávať v celej EÚ vďaka návrhu právnych predpisov o elektronickej totožnosti,

  • bude investovať do výskumu o nástrojoch a technológiách na odhaľovanie obsahu zameraného na zneužívanie detí (v rámci programu Horizont 2020).

Bezpečnosť detí na internete je kľúčovým záväzkom Digitálnej agendy pre Európu a dôležitou súčasťou širšieho úsilia Komisie dosiahnuť dôveryhodný a bezpečný internet. V najbližších dňoch Komisia predstaví stratégiu počítačovej bezpečnosti v EÚ a predloží legislatívny návrh týkajúci sa bezpečnosti sietí a informácií, ktorý zaistí bezpečné a dôveryhodné digitálne prostredie a zároveň bude podporovať a chrániť základné práva a hodnoty EÚ.

Súvislosti

Komisia 2. mája 2012 prijala oznámenie „Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti“, kde vymenúva opatrenia zamerané na štyri hlavné ciele.

Vo vekovej skupine 9 až 12 rokov 38 % používateľov internetu uviedlo, že aj napriek vekovým obmedzeniam majú profil na sociálnej sieti. Vyše 30 % detí sa na internet pripája pomocou mobilného zariadenia a 26 % pomocou hracích konzol. Štyri z desiatich detí uvádzajú, že sa na internete už stretli s niektorými hrozbami – napríklad s internetovým šikanovaním, obsahom, ktorý propaguje anorexiu alebo sebapoškodzovanie, či so zneužitím ich osobných údajov.

Členovia koalície

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* spoločnosť doteraz neposkytla správu o konkrétnom pokroku

Užitočné odkazy

Bezpečnejší internet:

Odkazy na vyhlásenia spoločností a ďalšie kľúčové dokumenty

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

http://www.saferinternetday.org

Témy na Twitteri: #SID2013 a #betterinternet4kids

Kontaktné osoby:

Linda Cainová (+32 2 299 9019)

Ryan Heath (+32 2 296 1716)


Side Bar