Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. veebruar 2013

Turvalise interneti päev 2013 – „Respekt!”

Euroopa Komisjon esitas turvalise interneti päeval, 5. veebruaril meedia-, tehnoloogia-, telekommunikatsiooni- ja võrguettevõtjate ühistöö tulemused. 2011. aasta detsembris seati ülesandeks muuta internet laste jaoks paremaks ja ohutumaks (vt IP/11/1485).

29  selles autonoomses ettevõtmises kaasa löövat ettevõtjat on andnud ülevaate sellest, kuidas nad üheskoos kehtestavad uue kriteeriumi laste kaitsmiseks võrgukeskkonnas. Nende töö tulemusena saaks paigaldada kõikidesse seadmetesse (ka nutitelefonid, tahvelarvutid, tavaarvutid ja mängukonsoolid) vanemliku kontrolli vahendid, mille abil teatada kahjuliku sisuga materjalidest ja kontaktidest. Tööstus püüab samuti tagada, et vanemad teaksid ja kasutaksid neid vahendeid. Lisaks on kokku lepitud eakohaste privaatsussätete määramise parimas viisis ning selles, kuidas operatiivselt kõrvaldada laste väärkohtlemist sisaldavaid materjale. Samuti on väga paljulubav asjaolu, et luuakse tehnoloogilised vahendid sisu klassifitseerimise ulatuslikumaks kasutamiseks. Ülesanded on kavas täita 2013. aasta jooksul.

Võrgumaailma sisenetakse Euroopas esimest korda umbes seitsmeaastaselt. Turvalise interneti päeval 2013 räägitakse võrgumaailma õigustest ja kohustustest. Sellega julgustatakse kõiki, vanusest olenemata, käituma võrgumaailmas vastavalt päeva motole, milleks on „Respekt!”. Üritused toimuvad kogu ELis ja mujal maailmas ning alates 2014. aastast hakkavad EL ja USA tähistama turvalise interneti päeva koos.

Euroopa Liidu asepresident Neelie Kroes ütles: „Tunnen rõõmu, et juhtivad ettevõtjad on vastanud üleskutsele ja töötavad ühiselt konkreetsete tulemuste nimel. Lastekaitsega tuleks tegeleda kõrgeimal tasemel ja tegutseda veelgi aktiivsemalt. Ootan huviga tulemuste rakendamist 2013. aastal ja loodan näha, et sellest kasvaks välja uus kriteerium internetitööstuses – vaikimisi toimiv lastekaitse.”

Täna Digital Agenda veebilehel avaldatud ettevõtjate aruannetest selgub, et ühistööst on sündinud konkreetsed laste huvides tehtud parandused.

Üha rohkem kasutatakse vahendeid, mille abil teatada kuritarvitamisest või kiusamisest internetis. Mõned ettevõtjad astuvad ühe lisasammu ja teevad koostööd selliste vihjeliinidega nagu Telefónica, Vodafone, KPNi Meldknop või Google'is saadaolevate programmidega, näiteks SecondFriend. Facebook on välja töötanud Support Dashboardi. Selle abil saavad Facebooki töötajad paremini järelkäsitleda teateid Facebooki kogukonna standardeid eirava väärkohtlemise ja sisu kohta. Samuti on kasutajatel võimalik näha, kuidas on probleemile reageeritud.

Vanemliku kontrolli vahendeid saab nüüdsest kasutada rohkemates seadmetes (tavaarvutid, tahvelarvutid, nutitelefonide mängud ja ka ühendatud telerid) ja teenustes. 2013. aastal on lisa oodata. France Telecom töötab praegu välja vahendit tahvelarvutite ja nutitelefonide jaoks ning alates käesoleva aasta aprillikuust on vanemliku kontrolli vahendid olemas kõikides LG mobiiliseadmetes. Komisjoni uuringus kinnitatakse nende seadmete laiemat kättesaadavust, kuid märgitakse, et ehkki need on head pornograafiliste materjalide tõkestamisel, on vähe edasi liigutud vägivaldse, rassistliku ja muu kahjuliku sisu leviku tõkestamisel. Ettevõtjad jagavad teavet vastavate vahendite kohta ja võimaldavad kasutajatel endil need aktiveerida või on nad need sätestanud vaikimisi (Microsoft ja Nintendo). Sellised ettevõtjad nagu France Telecom, Mediaset, Telia Sonera, Tuenti ja Telecom Italia kavandavad vanematele suunatud teavituskampaaniaid.

Praegu toimub programmide ja online-videote ning filmide sisu hindamine kas ettevõtjate oma süsteemi või riiklike ja rahvusvaheliste asutuste süsteemi alusel. Technical Task Force, kuhu kuuluvad ettevõtjad (sealhulgas Deutsche Telekom, Mediaset, Nokia, Opera, Orange, RIM, Telefónica, Vodafone), sisuhindamisasutused ja tehnilised eksperdid, püüab 2013. aastal viia sisuhindamissüsteemid omavahel vastavusse ja tagada, et seadmed oleksid suutelised materjale vanuse järgi klassifitseerima.

Ühistöö tulemusel on eakohased privaatsussätted kindlaks määratud ja neid levitatud. Kõik ettevõtjad avaldavad värskeimad andmed oma privaatsussätete kohta ja peagi on vanematel, õpetajatel ja lastel võimalik need võrgust leida, et teha isikliku võrguprivaatsuse suhtes teadlikumaid otsuseid. Ettevõtjad on endile teinud ülesandeks avaldada eakohased privaatsussätted ning pakkuda selget ja arusaadavat teavet keeles, mis on sobilik nooremale publikule.

Internetitööstus räägib avatult sellest, mida tehakse laste väärkohtlemist käsitlevate materjalide väljasõelumiseks enne, kui nende kohta esitatakse teade, ning sellest, kuidas solvava sisuga materjale kõrvaldatakse. Ülesandeks on võetud arutada seda teemat lähemalt vägivalla vihjeliinide ja õiguskaitseasutustega. 2012. aastal on seksuaalset vägivalda kajastavatest materjalidest teatamise vihjeliinide töö muutunud tõhusamaks, mis tähendab, et märgatakse ja kõrvaldatakse rohkem materjale. Õiguskaitseasutuste reageerimisaeg on peamistes võrgumajutust pakkuvates riikides lühenenud.

2013. aastal püüab komisjon oma tegevusega toetada nii kogu ühistöö rühma kui ka selle üksikuid liikmeid:

  • luues korporatiivse platvormi, et jälgida koostöö tulemusi ja ühildada need teiste autonoomsete algatustega;

  • toetades selliste veebilehitsejate nuppude väljatöötamist, mille abil saab teatada ja võtta ühendust abiliinidega ja rahastades laste privaatsussätete andmebaasi majutamist (andmebaasi peavad turvalisema interneti keskused käimasoleva turvalisema interneti programmi raames ning kavandatava Euroopa ühendamise rahastu digiteenuste abil);

  • toetades internetitööstust sisu klassifitseerimise kavade koostalitusvõimet käsitlevate teadusuuringute tegemisel ja vastavate uuenduste kasutuselevõtmisel (konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm ningHorisont 2020”);

  • edendades vanuse tuvastamise teenuste väljatöötamist. Selleks kasutatakse ELi-ülese eID-kaardi tehnilisi võimalusi, mis on ette nähtud eID-vahendeid käsitlevates õigusaktide eelnõudes;

  • investeerides teadustöhe laste väärkohtlemist sisaldavate materjalide avastamiseks vahendid ja tehnoloogia (Horisont 2020”).

Euroopa digitaalarengu tegevuskava kõige tähtsam ülesanne on kaitsta laste turvalisust võrgumaailmas. See on osa komisjoni ulatuslikumast tegevusest, et tagada usaldusväärsus ja turvalisus internetis. Lähipäevil esitab komisjon ELi küberjulgeoleku strateegia ning võrgu- ja infoturvet käsitleva seadusandliku ettepaneku, et tagada kindel ja usaldusväärne digikeskkond ning samal ajal edendada ja kaitsta põhiõigusi ja ELi põhiväärtusi.

Taustteave

Komisjon võttis 2. mail 2012. aastal vastu teatise „Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia”, milles tuuakse esile tegevused nelja peamise eesmärgi täitmiseks.

Hoolimata vanusepiirangutest on 38 %-l 9–12aastastest lastest internetis olemas oma suhtlusvõrgustiku profiil. Üle 30 % lastest kasutab internetti mobiilseadme ja 26 % videomängukonsooli kaudu. Igast kümnest lapsest neli on enda hinnangul puutunud internetis kokku ohtudega, nt langenud küberkiusamise või isikuandmete väärkasutuse ohvriks või näinud kasutajate loodud infosisu, milles propageeritakse anoreksiat või enesevigastamist.

Ühistöö rühma liikmed

Apple

LG Electronics

Stardoll

BSkyB

Mediaset

Sulake

BT

Microsoft

Telefónica

Dailymotion

Netlog*

TeliaSonera

Deutsche Telekom

Nintendo

Telecom Italia

Facebook

Nokia

Telenor Group

France Telecom-Orange

Opera Software

Tuenti

Google

Research in Motion

Vivendi

Hyves

RTL Group

Vodafone

KPN

Samsung

Liberty Global*

Skyrock

* ei ole teatanud konkreetsetest edusammudest

Kasulikud lingid

Programm Safer Internet:

Lingid ettevõtjate aruannetele ja teistele dokumentidele

Digitaalarengu veebileht

Neelie Kroesi veebileht

Neelie Kroes Twitteris.

http://www.saferinternetday.org

Twitteri räsikoodid: #SID2013 ja #betterinternet4kids

Kontaktisikud:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)


Side Bar