Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 september 2013

660 miljoner euro i EU-finansiering till framstående forskare

Utforskning av möjligheterna till liv på mars. Utveckling av ett virus som kan angripa cancerceller. Användning av fotonik för att ge patienter med grå starr synen tillbaka. Utmaningar i utvecklingsländerna till följd av t.ex. en åldrande befolkning. Ojämlikheterna i kapitalistiska samhällen. Det här är bara några av de frågor som de 284 forskare arbetar med som får 660 miljoner euro i finansiering från Europeiska forskningsrådet.

Vid denna sjätte och sista ansökningsomgång för bidrag till avancerad forskning inom EU:s sjunde ramprogram för forskning delar Europeiska forskningsrådet ut individuella bidrag på upp till 3,5 miljoner euro. Forskningsbidraget åtnjuter mycket stor prestige världen över och går till några av världens främsta spetsforskare, som därmed kommer att få möjlighet att fortsätta med sin grundforskning (”blue-sky”-forskning). Nästa ansökningsomgång för bidrag till avancerad forskning kommer att utlysas inom ramen för Horisont 2020, EU:s nya program för forskning och innovation.

Forskningsrådet finansierar forskare som ligger längst fram på sina områden och vi behöver dessa högkvalificerade personer i Europa, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Deras kreativitet och hårda arbete skapar kunskap som är värdefull i sig, men som ofta också har en positiv inverkan på vårt samhälle och vår ekonomi. Forskningsrådets budget kommer därför att ökas rejält inom Horisont 2020.

I den här omgången kommer de utvalda forskarna från 27 olika länder – de flesta är britter, tyskar, fransmän, nederländare och italienare. Bidragsmottagarna finns på omkring 150 institutioner i 18 olika länder inom det europeiska området för forskningsverksamhet.

Drygt 2 400 ansökningar inkom till Europeiska forskningsrådet den här gången, vilket är en liten ökning (4,5 %) jämfört med förra året. Tack vare forskningsrådets bidrag kommer de utvalda forskarna i denna omgång att kunna bygga upp egna forskarteam där uppemot 1 200 forskare och doktorander kommer att arbeta.

Bidrag till avancerad forskning ges till väletablerade toppforskare oavsett ålder och nationalitet, som är vetenskapligt oberoende och vars resultat och profil gör dem till ledande inom sina respektive områden. Europeiska forskningsrådet finansierar också unga duktiga forskare i början av sin karriär (ERC Starting Grants) och redan oberoende framstående forskare (ERC Consolidator Grants).

Läs mer: projektexempel.

Bakgrund

Europeiska forskningsrådets bidrag går till toppforskare av olika nationaliteter som är baserade i eller vill flytta till det europeiska området för forskningsverksamhet, dvs. EU:s medlemsländer och de länder som medverkar i EU:s forskningsprogram. I absoluta tal kommer det största antalet forskare som valts ut i denna ansökningsomgång från Storbritannien, Tyskland och Frankrike, som ju är de största EU-länderna. I förhållande till befolkningens storlek kommer det största antalet utvalda forskare från Nederländerna, Storbritannien, Finland och Danmark (av EU-länderna), och Schweiz och Israel (av de medverkande länderna i EU:s forskningsprogram).

Nära 12 % av deltagarna i ansökningsomgången valdes ut. Av dessa är lite drygt 13 % kvinnor, vilket återspeglar den fortsatt låga andelen kvinnor på högre forskningsbefattningar. Medelåldern bland de utvalda forskarna är 53 år.

Av de utvalda forskningsprojekten återfinns 45 % inom fysik och teknik, 36 % inom biovetenskap och 18 % inom samhällsvetenskap och humaniora. Projekten valdes ut efter en utvärdering av 25 paneler med erkända forskare från hela världen. Mer information finns här: statistik.

Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för excellens inom spetsforskning. Forskningsrådet är den mest nyskapande delen i EU:s sjunde ramprogram för forskning (det särskilda programmet Idéer), och har en total budget på 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013. EU-kommissionen har i sitt nya ramprogram Horisont 2020 (2014–2020) föreslagit att budgeten ska höjas rejält.

Läs mer

Europeiska forskningsrådet på nätet:

http://erc.europa.eu

Europeiska forskningsrådets pressmeddelande:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 296 33 88. Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia +32 2 298 73 03


Side Bar