Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 26 Meán Fómhair 2013

€660 milliún de mhaoiniú ón AE do scoth na dtaighdeoirí

Srianta na beatha ar Mhars a iniúchadh, víreas a fhorbairt a ionsóidh cealla ailse, an fhótónaic a úsáid chun radharc na súl a thabhairt ar ais d'othair a bhfuil catarachtaí orthu; dúshláin don tsochaí amhail dul in aois an daonra i dtíortha i mbéal forbartha nó an éagothroime i sochaithe caipitlíocha; tá na nithe sin agus nithe nach iad idir lámha ag na 284 eolaí a gheobhaidh €660 milliún sa bhabhta úr maoiniúcháin ón gComhairle Eorpach um Thaighde (ERC).

Mar chuid den séú comórtas do Dheontais d'Ardtaighde, an ceann deiridh a reáchtálfar faoi chuimsiú an seachtú creatchlár de chuid an AE le haghaidh taighde (FP7), bronnfaidh an ERC deontais éagsúla dar luach €3.5 milliún ar a mhéad. Cuirfidh an maoiniú sin a bhfuil gradam mór ag roinnt leis i saol na heolaíochta ceannródaíche ar chumas taighdeoirí sinsearacha aitheanta leanúint dá dtaighde 'spéire goirme'. Beidh an chéad chomórtas eile don chineál seo deontais ar an gcéad cheann a reáchtálfar faoi Fís 2020, an clár nua i gcomhair taighde agus nuálaíochta.

Is é a dúirt an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Maoiníonn an ERC taighdeoirí atá i mbarr a maitheasa, agus teastaíonn an talann sin uainn anseo san Eoraip. Trína gcruthaitheacht agus trína ndiansaothar cruthaíonn siad eolas atá ní amháin luachmhar ann féin, ach a mbíonn dea‑thionchar aige go minic ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar freisin. Sin an fáth a gcuirfidh Fís 2020 borradh mór maoiniúcháin faoi bhuiséad an ERC."

An uair seo, is ó 27 tír na hiarrthóirí a roghnaíodh – ón mBreatain, ón nGearmáin, ón bhFrainc, ón Ísiltír agus ón Iodáil a bhformhór. I dtuairim is 150 foras in 18 dtír éagsúla sa Limistéar Eorpach Taighde atá na daoine a gheobhaidh na deontais lonnaithe.

Sa chomórtas áirithe seo, cuireadh beagán sa bhreis ar 2,400 iarratas faoi bhráid an ERC; sin méadú beag (4.5%) ar anuraidh. A bhuí leis na deontais ón ERC, beidh na heolaithe a roghnaíodh an uair seo in ann a bhfoirne taighde féin a chur le chéile, agus meastar go bhfostófar 1,200 mac léinn iardhochtúireachta agus dochtúireachta ar fhoirne a bheidh maoinithe ag an ERC.

Bronntar deontais d'ardtaighde ar scoth na dtaighdeoirí aitheanta, is cuma a náisiúntacht is a n‑aois, atá neamhspleách ina n‑eolaíocht agus a bhfuil dea-theist taighde úir orthu chomh maith le próifíl a léiríonn go bhfuil siad ar thús cadhnaíochta ina réimse féin. Ina theannta sin, maoiníonn an ERC taighdeoirí óga den scoth atá i mbéal a maitheasa (Deontais Tionscnaimh an ERC) agus sár‑eolaithe atá neamhspleách cheana (Deontais Chomhdhlúthaithe an ERC).

Léigh tuilleadh faoi shamplaí de na tionscadail.

An cúlra

Dírítear deontais an ERC ar thaighdeoirí den scoth de náisiúntacht ar bith atá lonnaithe sa Limistéar Eorpach Taighde nó atá sásta bogadh chuige. Is Ballstáit an AE móide na tíortha atá bainteach le cláir thaighde an AE atá sa Limstéar Eorpach Taighde. Ós iad na Ballstáit is mó san AE iad, is sa Ríocht Aontaithe, sa Ghearmáin agus sa Fhrainc atá an líon is mó, ó thaobh uimhreacha de, de na taighdeoirí a roghnaíodh an uair seo. Ó thaobh méid an daonra de, is san Ísiltír, sa Ríocht Aontaithe, san Fhionlainn agus sa Danmhairg (as measc thíortha an AE), agus san Eilvéis agus in Iosrael (as measc na dtíortha atá bainteach le clár taighde an AE) atá an líon is mó d'iarrthóirí a roghnaíodh an uair seo.

Ar an iomlán d'éirigh le beagnach 12% de na hiarrthóirí sa chomórtas seo. Ní mná iad ach beagán sa bhreis ar 13% díobh siúd a roghnaíodh i gcomhair deontais an uair seo. Léiriú é sin go bhfuil easpa ban i gcónaí sna poist shinsearacha taighde. 53 bliain meánaois na dtaighdeoirí a gheobhaidh maoiniú.

Is sa réimse 'Eolaíocht Fhisiceach agus Innealtóireacht' a bhí 45 % de na tionscadail a roghnaíodh sa chomórtas seo, sa réimse 'Eolaíochtaí Beatha' a bhí 36 % díobh, agus sa réimse 'Eolaíochtaí Sóisialta agus na Daonnachtaí' a bhí 18 % díobh. Is le meastóireacht piaraí, a rinne 25 painéal ar a raibh eolaithe mór le rá ó gach cearn den domhan, a roghnaíodh na daoine a gheobhaidh deontas. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach staidreamh.

Bhunaigh an AE an Chomhairle Eorpach um Thaighde in 2007, agus is í an chéad eagraíocht maoiniúcháin uile-Eorpach do scoth an taighde cheannródaíoch í. Buiséad €7.5 billiún atá ag an ERC don tréimhse 2007–2013, agus is gné ceannródaíoch é den seachtú creatchlár de chuid an AE le haghaidh taighde (Clár sonrach "Smaointe"). Mhol an Coimisiún Eorpach méadú mór a dhéanamh ar bhuiséad an ERC sa chreatchlár nua, Fís 2020 (2014–2020).

Tuilleadh eolais

Suíomh gréasáin an ERC

http://erc.europa.eu

Preaseisiúint ón ERC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Fís 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Daoine Teagmhála:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar