Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 september 2013

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik: politisk överenskommelse nådd om de återstående punkterna

Europaparlamentet, rådet och kommissionen enades i kväll om en politisk överenskommelse gällande de få punkter som återstod rörande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (inom den fleråriga budgetramen för år 2014-2020) efter det avtal som träffades den 26 juni (se IP/13/613 och MEMO/13/621).

- Efter att ha enats om den största delen av reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken i juni är jag mycket glad att vi nu i kväll har kunnat slutföra reformen som helhet, säger EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloș. Jag skulle vilja hylla ministrar och parlamentsledamöter för det sätt på vilket de har kunnat finna en kompromiss om dessa frågor som respekterar medbeslutandeförfarandet. Efter kvällens överenskommelse hoppas jag att vi snabbt kan gå till formell omröstning i Europaparlamentet och rådet så att lagtexterna och 2014 års övergångsbestämmelser kan antas formellt före årets slut och träda i kraft den 1 januari 2014. Detta är viktigt för de europeiska jordbrukarna eftersom det ger dem större säkerhet för kommande år.

Med förbehåll för att den måste godkännas formellt av båda institutionerna och att rättsakterna för EU:s totala budget för 2014-2020 måste antas, är kvällens överenskommelse den sista delen i en övergripande överenskommelse som ger den gemensamma jordbrukspolitiken en ny inriktning med större hänsyn till samhällets förväntningar.

Huvuddragen i den överenskommelse som nåddes i dag presenteras nedan. De läggs till avtalet som träffades i juni - se MEMO/13/621. (En konsoliderad version av meddelandet som omfattar hela reformpaketet kommer att offentliggöras inom kort).

Direktstöd

Fastställande av ett tak och nedtrappning av stöd: Enighet har nåtts om en obligatorisk ”nedtrappning av stöd” och om frivilligt ”fastställande av ett tak”. Detta innebär i praktiken att det belopp som betalas ut i form av direktstöd till de enskilda jordbruksföretagen (exklusive miljöanpassningsstödet) kommer att minskas med minst 5 procent för belopp över 150 000 euro. För att ta hänsyn till sysselsättningen kan lönekostnader dras av inan beräkningen görs. Denna minskning behöver inte tillämpas på medlemsstater som tillämpar ”omfördelningsstöd” där minst 5 % av deras nationella anslag reserveras för omfördelning till de första hektarerna av samtliga jordbruksföretag. Observera att de medel som ”sparas” genom denna mekanism stannar i medlemsstaten/regionen och överförs till respektive anslag för landsbygdsutveckling och kan användas utan något krav på medfinansiering.

Extern konvergens: De nationella anslagen för direktstöd för varje medlemsstat kommer att anpassas gradvis så att de medlemsstater där det genomsnittliga anslaget (i euro per hektar) för närvarande ligger under 90 % av genomsnittet i EU får en gradvis ökning av sina anslag (med en tredjedel av skillnaden mellan nuvarande nivå och 90 % av EU-genomsnittet). Dessutom finns det en garanti för att alla medlemsstater ska ha uppnått en miniminivå till år 2019. De belopp som är tillgängliga för andra medlemsstater som erhåller belopp över genomsnittet kommer att justeras i enlighet med detta.

Överföring av medel mellan pelarna: Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att överföra upp till 15 % av sina nationella anslag för direktstöd (första pelaren) till anslaget för landsbygdsutveckling. Dessa belopp behöver inte medfinansieras. Medlemsstaterna kommer också att ha möjlighet att överföra upp till 15 % av sina nationella anslag för landsbygdsutveckling till direktstödsanslagen eller upp till 25 % för de medlemsstater som får mindre än 90 % av EU-genomsnittet för direktstöd.

Landsbygdsutveckling

Nationella anslag: Anslagen för landsbygdsutveckling per medlemsstat ingår i grundförordningen men med möjligheten att justera dessa belopp genom en delegerad akt om så är tekniskt nödvändigt eller föreskrivs genom en lagstiftningsakt.

Nivåerna för medfinansiering: EU:s maximala medfinansiering kommer för de flesta anslagen att vara upp till 85 % i mindre utvecklade regioner, de yttersta randområdena och på de mindre Egeiska öarna, 75 % i övergångsregioner, 63 % i övriga övergångsregioner och 53 % i övriga regioner men den kan vara högre för åtgärder till stöd för kunskapsöverföring, samarbete, bildandet av producentgrupper och organisationer och etableringsstöd till unga jordbrukare, liksom för Leader-projekt och för utgifter med anknytning till miljön och klimatförändringar inom ramen för olika åtgärder.

Övriga uppgifter

IP/13/613

MEMO/13/621

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar