Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 września 2013 r.

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR): osiągnięto polityczne porozumienie w sprawie ostatnich kwestii

Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska osiągnęły dziś wieczorem porozumienie polityczne w sprawie ostatnich kwestii dotyczących reformy WPR, które pozostawały otwarte (w kontekście wieloletnich ram finansowych na okres 2014-2020) od czasu zawarcia porozumienia politycznego w sprawie reformy w dniu 26 czerwca (zob. IP/13/613 oraz MEMO/13/621).

W większości spraw ujętych w pakiecie reform WPR udało się nam dojść do porozumienia w czerwcu. Cieszę się, że obecnie zdołaliśmy sfinalizować całość reformy, powiedział dziś wieczorem komisarz ds. rolnictwa Dacian Cioloș. Chciałbym wrazić moje uznanie dla ministrów i członków PE, którzy byli w stanie wypracować kompromisowe rozwiązanie dla tych kwestii, z poszanowaniem procedury współdecyzji. Dzięki zawartemu dziś wieczorem porozumieniu będziemy mogli szybko, mam nadzieję, przeprowadzić formalne głosowanie w Parlamencie Europejskim i Radzie, co umożliwi formalne przyjęcie aktów prawnych oraz przepisów przejściowych na 2014 r. przed końcem roku, oraz ich stosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Ma to duże znaczenie dla europejskich rolników, ponieważ daje im większą pewność na nadchodzący rok.

Dzisiejsza umowa, podlegająca formalnemu zatwierdzeniu przez obie instytucje i uzależniona od przyjęcia aktów prawnych dotyczących ogólnego budżetu UE na lata 2014-2020, jest ostatnią częścią ogólnego porozumienia, które nadaje wspólnej polityce rolnej nowy kierunek, lepiej dostosowany do oczekiwań społecznych.

Poniżej przedstawiono główne aspekty zawartego w dniu dzisiejszym porozumienia. Stanowią one uzupełnienie porozumienia zawartego w czerwcu - zob. MEMO/13/621. (wersja skonsolidowana wspomnianej noty dotyczącej całego pakietu reform zostanie wkrótce opublikowana).

Płatności bezpośrednie

„Górny limit płatności” i „Degresja”: Osiągnięto porozumienie w sprawie obowiązkowej „degresji” i dobrowolnie przyjmowanego „górnego limitu”. W praktyce oznacza to, że kwota płatności bezpośrednich, które może otrzymać indywidualne gospodarstwo rolne [nie uwzględniając płatności za zazielenianie] zmniejszy się o co najmniej 5 % w przypadku kwot powyżej 150 000 EUR. W celu uwzględnienia zatrudnienia, koszty wynagrodzeń można odliczyć przed dokonaniem redukcji. Obniżki tej nie trzeba stosować w tych państwach członkowskich, które stosują „płatności redystrybucyjne”, w ramach których co najmniej 5 % krajowej puli środków jest zatrzymywane do ponownego rozdysponowania na pierwsze hektary wszystkich gospodarstw rolnych. Fundusze „zaoszczędzone” dzięki zastosowaniu tego mechanizmu pozostaną w danym państwie członkowskim/regionie i zostaną przeniesione do puli przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich do wykorzystania jako środki niewymagające współfinansowania.

Ujednolicenie zewnętrzne: Środki przeznaczone na płatności bezpośrednie w poszczególnych krajach członkowskich będą stopniowo korygowane, tak aby w krajach, w których średnie płatności wynoszą obecnie mniej niż 90 proc. średniej unijnej płatności (w euro na hektar), były one stopniowo zwiększane (o jedną trzecią różnicy między ich obecnym poziomem płatności a poziomem odpowiadającym 90 proc. średniej unijnej). W ten sposób każde państwo członkowskie osiągnie do 2019 r. minimalny poziom płatności odpowiadający 75 proc. średniej unijnej. Kwoty udostępniane tym państwom członkowskim, które otrzymują kwoty powyżej średniej, zostaną proporcjonalnie skorygowane.

Przenoszenie środków między filarami: Kraje członkowskie będą mogły przenieść maksymalnie 15 proc. środków krajowych przeznaczonych na płatności bezpośrednie (pierwszy filar) do własnej puli środków przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich. Kwoty te nie będą wymagały współfinansowania. Państwa członkowskie będą mogły przenieść maksymalnie 15 proc. własnych środków krajowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich do swoich środków krajowych przeznaczonych na płatności bezpośrednie, lub maksymalnie 25 proc. w przypadku tych krajów członkowskich, które obecnie otrzymują mniej niż 90 proc. średniej unijnej na płatności bezpośrednie.

Rozwój obszarów wiejskich

Środki krajowe: Środki na rozwój obszarów wiejskich przyznane poszczególnym państwom członkowskim są uwzględnione w rozporządzeniu podstawowym, ale z możliwością dostosowania tych kwot za pomocą aktu delegowanego, jeśli będzie to konieczne ze względów technicznych lub przewidziane na podstawie oficjalnego aktu prawnego.

Stawki współfinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania ze strony UE wyniesie 85 proc. w regionach słabiej rozwiniętych, w regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, 75 proc. w regionach w okresie przejściowym, 63 proc. w innych regionach w okresie przejściowym oraz 53 proc. w pozostałych regionach w przypadku większości płatności, przy czym poziom ten może być wyższy w przypadku środków wspierających przekazywanie wiedzy, współpracę, ustanawianie grup producentów oraz dotacji na podejmowanie działalności przez młodych rolników, jak również na projekty LEADER oraz wydatki związane ze środowiskiem oraz zmianą klimatu w ramach różnego rodzaju środków.

Więcej informacji

IP/13/613

MEMO/13/621

Kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar