Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. septembrī

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma: panākta politiska vienošanās par visiem atlikušajiem punktiem

Eiropas Parlaments, ES Ministru padome un Eiropas Komisija šovakar panāca politisku vienošanos par pāris KLP reformas jautājumiem (saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam), kuri pēc 26. jūnija politiskās vienošanās par šo reformu vēl palika neizskatīti (sk. IP/13/613 un MEMO/13/621).

“Jūnijā vienojāmies par lielāko KLP reformas daļu, un esmu iepriecināts, ka tagad spējām izskatīt atlikušos reformas jautājumus,” šovakar sacīja ES lauksaimniecības komisārs Dačans Čološs.Visu cieņu ministriem un deputātiem par to, kā viņi spēja šajos jautājumos panākt kompromisu, ievērojot koplēmuma procesu. Pēc šīvakara vienošanās, cerams, varam raiti pāriet pie oficiālas balsošanas Eiropas Parlamentā un Padomē, un tad šie likumdošanas akti un 2014. gada pārejas pasākumi tiks oficiāli pieņemti līdz gada beigām un stāsies spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Tas ir svarīgi Eiropas lauksaimniekiem, jo viņiem būs lielāka noteiktība par nākamo gadu.”

Ja abas iestādes dos oficiālu apstiprinājumu un tiks pieņemti tiesību akti par ES vispārējo budžetu 2014.–2020. gadam, tad šīvakara vienošanās būs pēdējā vispārējās vienošanās daļa, kas kopējo lauksaimniecības politiku ievirzīs jaunā gultnē, vairāk rēķinoties ar sabiedrības cerībām.

Turpinājumā var iepazīties ar šodien panāktās vienošanās svarīgākajiem aspektiem. Tie papildina jūnija vienošanos — sk. informatīvo paziņojumu MEMO/13/621. (Drīzumā tiks publicēta šī informatīvā paziņojuma konsolidētā versija, kurā būs ietverta visa reformas pakete.)

Tiešie maksājumi

Nepārsniedzamās summas noteikšana un pakāpeniska samazināšana. Ir panākta vienošanās par obligātu pakāpenisku samazināšanu un brīvprātīgu nepārsniedzamās summas noteikšanu. Praksē tas nozīmē, ka tiešo maksājumu atbalsta summas, ko saņem atsevišķa lauku saimniecība (neieskaitot ekoloģisko maksājumu), tiks samazinātas vismaz par 5 %, sākot no EUR 150 000. Lai ņemtu vērā nodarbinātību, pirms aprēķina veikšanas drīkst atskaitīt algu izmaksas. Šo samazinājumu nav nepieciešams attiecināt uz tām dalībvalstīm, kuras izmanto pārdales maksājumu, kur tiek ieturēti vismaz 5 % no valstij piešķirtajiem līdzekļiem, lai subsidētu katras saimniecības pirmo hektāru. N.B.! Šādi “ietaupītie” līdzekļi paliek attiecīgajā dalībvalstī vai reģionā un tiek pieskaitīti attiecīgajam lauku attīstības piešķīrumam, un tos drīkst izmantot bez jebkādām līdzfinansējuma prasībām.

Ārējā konverģence. Tiešo maksājumu finansējuma sadalījums pa dalībvalstīm tiks pakāpeniski pielāgots, lai tām dalībvalstīm, kurās vidējais maksājums (eiro par hektāru) tagad ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā, šo finansējumu pakāpeniski palielinātu (līdz 1/3 no starpības starp pašreizējo summu un 90 % no ES vidējās summas). Turklāt tiek garantēts, ka visās valstīs tiks panākts minimālais līmenis līdz 2019. gadam. Atbilstoši tiks koriģētas summas citām dalībvalstīm, kuras saņem vairāk par vidējo.

Līdzekļu pārdale starp pīlāriem. Dalībvalstīm būs iespēja līdz 15 % no tām atvēlētā finansējuma tiešajiem maksājumiem (1. pīlārs) pārvirzīt uz tām piešķirto finansējumu lauku attīstībai. Šīs summas nebūs jālīdzfinansē. Dalībvalstīm būs arī iespēja līdz pat 15 % no tām piešķirtā lauku attīstības finansējuma pārvirzīt tiešo maksājumu finansējumam, bet tām dalībvalstīm, kuras saņem mazāk nekā 90 % no ES vidējās tiešo maksājumu summas,  — līdz pat 25 %.

Lauku attīstība

Valstīm piešķirtie līdzekļi. Pamatregulā ir paredzēts dalībvalstīm piešķirt lauku attīstības finansējumu, bet ar iespēju šī finansējuma summu koriģēt, izdodot deleģēto aktu, ja tas ir vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ vai paredzēts likumdošanas aktā.

Līdzfinansējuma likmes. ES līdzfinansējuma maksimālā likme lielākajai daļai maksājumu būs 85 % mazāk attīstītajos reģionos, nomaļajos reģionos un mazajās Egejas jūras salās, 75 % pārejas reģionos, 63 % citos pārejas reģionos un 53 % citos reģionos. Tomēr šīs likmes var būt augstākas pasākumiem, kuri atbalsta zināšanu nodošanu, sadarbību un ražotāju grupu un organizāciju izveidi, jauno lauksaimnieku darbības sākšanas dotācijām, kā arī “Leader” projektiem un dažādu pasākumu izdevumiem, kas saistīti ar vidi un klimata pārmaiņām.

Papildu informācija

MEMO/13/621

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar