Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ): πολιτική συμφωνία για τα τελευταία εκκρεμή σημεία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν απόψε σε πολιτική συμφωνία για τα σημεία της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ (στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020), τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα μετά την προηγούμενη πολιτική συμφωνία της 26ης Ιουνίου (βλ. IP/13/613 και MEMO/13/621).

«Έχοντας συμφωνήσει στα περισσότερα σημεία της δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για την ΚΓΠ τον Ιούνιο, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι μπορέσαμε απόψε να οριστικοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση στο σύνολό της», δήλωσε ο επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντατσιάν Τσόλος. «Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους υπουργούς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση στα θέματα αυτά, σεβόμενοι τη διαδικασία συναπόφασης. Μετά την αποψινή συμφωνία, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε επίσημη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε τα νομοθετικά κείμενα και οι μεταβατικές ρυθμίσεις του 2014 να εγκριθούν επίσημα πριν από το τέλος του έτους, και να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτό έχει σημασία για τους Ευρωπαίους αγρότες, δεδομένου ότι τους παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά για το προσεχές έτος.»

Με την επιφύλαξη της επίσημης έγκρισής της από τα δύο θεσμικά όργανα και της έγκρισης των νομικών πράξεων σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η αποψινή συμφωνία αποτελεί το τελικό μέρος μιας συνολικής συμφωνίας η οποία δίνει στην Κοινή Γεωργική Πολιτική μια νέα κατεύθυνση, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας που επετεύχθη απόψε παρατίθενται παρακάτω και συμπληρώνουν τη συμφωνία του Ιουνίου — βλέπε MEMO/13/621. (Ενοποιημένη έκδοση του ενημερωτικού σημειώματος για όλη τη δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων θα δημοσιευθεί προσεχώς).

Άμεσες ενισχύσεις

«Ανώτατα όρια» και «προοδευτική μείωση»: επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά την υποχρεωτική «προοδευτική μείωση», και τα προαιρετικά «ανώτατα όρια». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη εκμετάλλευση [χωρίς τις ενισχύσεις περιβαλλοντικού προσανατολισμού] θα μειωθεί κατά 5% από τις 150.000 ευρώ και άνω. Για να ληφθεί υπόψη η απασχόληση, το μισθολογικό κόστος μπορεί να αφαιρείται πριν από τον υπολογισμό. Η μείωση αυτή δεν αφορά τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την «αναδιανεμητική ενίσχυση», στο πλαίσιο της οποίας τουλάχιστον το 5 % του συνολικού εθνικού κονδυλίου παραμένει αδιάθετο για να ανακατανεμηθεί στα πρώτα εκτάρια όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα "εξοικονομούμενα" ποσά στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού παραμένουν στο εκάστοτε κράτος μέλος/περιφέρεια και μεταφέρονται στα αντίστοιχα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτείται συγχρηματοδότηση.

Εξωτερική σύγκλιση: τα εθνικά κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις τα οποία προορίζονται για κάθε κράτος μέλος θα αναπροσαρμοστούν σταδιακά, ώστε να αυξηθούν σταδιακά (κατά το 1/3 της διαφοράς μεταξύ του σημερινού ποσοστού τους και του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ) στις χώρες στις οποίες η μέση ενίσχυση είναι σήμερα κάτω από το 90% του μέσου όρου των ενισχύσεων της ΕΕ (σε ευρώ ανά εκτάριο). Επιπλέον, υπάρχει η εγγύηση ότι κάθε κράτος μέλος θα φθάσει ένα ελάχιστο επίπεδο μέχρι το 2019. Τα ποσά που προορίζονται για άλλα κράτη μέλη και υπερβαίνουν τον μέσο όρο θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Μεταφορά πόρων από πυλώνα σε πυλώνα: Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και του 15% του εθνικού κονδυλίου τους για τις άμεσες ενισχύσεις (1ος πυλώνας) στο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης. Για τα ποσά αυτά δεν θα χρειάζεται συγχρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να μεταφέρουν έως και το 15% του εθνικού κονδυλίου για την αγροτική ανάπτυξη στο κονδύλιο άμεσων ενισχύσεων, ή το 25%, εφόσον πρόκειται για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν λιγότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ για άμεσες ενισχύσεις.

Αγροτική Ανάπτυξη

Εθνικές πιστώσεις: Οι πιστώσεις αγροτικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος περιλαμβάνονται στον βασικό κανονισμό, και μπορούν να αναπροσαρμοστούν μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς αναγκαίο ή προβλέπεται με νομοθετική πράξη.

Ποσοστά συγχρηματοδότησης: Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης εκ μέρους της ΕΕ για τις περισσότερες ενισχύσεις θα ανέρχονται στο 85% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, στο 75% ή 63% στις «περιφέρειες μετάβασης» και στο 53% σε άλλες περιφέρειες, ενώ μπορεί να είναι υψηλότερα για μέτρα που στηρίζουν τη μεταφορά γνώσεων, τη συνεργασία, την ίδρυση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, τις επιχορηγήσεις υπέρ της εγκατάστασης αγροτών νεαρής ηλικίας, καθώς και για τα έργα LEADER και για δαπάνες σχετικές με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο διαφόρων μέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες

IP/13/613

MEMO/13/621

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar