Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. september 2013

Reformen af den fælles landbrugspolitik: politisk enighed om de sidste punkter

Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen nåede i aften frem til politisk enighed om de få punkter vedrørende reformen af den fælles landbrugspolitik (inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020), som stod åbne efter den politiske aftale, der blev indgået den 26. juni (se IP/13/613 og MEMO/13/621).

"Efter at vi i juni nåede til enighed om størstedelen af reformpakken for den fælles landbrugspolitik, glæder det mig meget, at vi her i aften har kunnet afslutte reformen som helhed," udtalte Dacian Cioloş, kommissær med ansvar for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. "Jeg vil udtrykke min anerkendelse af den måde, hvorpå det er lykkedes ministre og parlamentsmedlemmer at nå frem til et kompromis om disse spørgsmål, som respekterer den fælles beslutningsprocedure. Efter aftenens enighed håber jeg, at vi hurtigt kan få en formel afstemning i Europa-Parlamentet og Rådet, så retsakterne og overgangsordningerne for 2014 kan vedtages formelt inden udgangen af dette år og træde i kraft den 1. januar 2014. Det er vigtigt for de europæiske landbrugere, eftersom det giver dem større retssikkerhed for det kommende år."

Med forbehold af at aftalen godkendes formelt af begge institutioner, og at retsakterne vedrørende EU's samlede budget for 2014-2020 vedtages, er aftenens aftale den sidste del i en samlet aftale, som giver den fælles landbrugspolitik en ny indretning for bedre at kunne tage hensyn til samfundets forventninger.

Der redegøres i det følgende kort for de vigtigste aspekter af den enighed, som er opnået i dag. De supplerer aftalen fra juni - se MEMO/13/621. (En konsolideret udgave af det memo, som omfatter reformpakken i sin helhed, vil snarest blive offentliggjort).

Direkte betalinger

"Støttelofter" og "gradvis nedsættelse af støtten”: Der er nået enighed om obligatorisk "gradvis nedsættelse af støtten" og frivillige "støttelofter". Dette betyder i praksis, at det beløb i form af direkte støtte, som en individuel bedrift modtager (uden "grønne" betalinger), vil blive nedsat med mindst 5 % for beløb over 150 000 EUR. For at sikre beskæftigelsen kan lønudgifter trækkes fra, før beregningen foretages. Denne nedsættelse behøver ikke gælde for medlemsstater, som anvender "omfordelingsstøtte", som betyder, at mindst 5 % af deres nationale bevillingsramme kan holdes tilbage og omfordeles til alle bedrifters "første hektarer". De midler, der "spares" gennem denne mekanisme, bliver i den pågældende medlemsstat/region og overføres til den respektive bevillingsramme for landdistriktsudvikling og kan anvendes uden krav om medfinansiering.

Ekstern konvergens: De enkelte medlemsstaters nationale bevillingsrammer for direkte betalinger vil blive tilpasset gradvis, således at bevillingsrammen i de medlemsstater, hvor gennemsnitsbetalingen i øjeblikket er under 90 % af gennemsnittet for EU (i EUR pr. hektar), gradvis forhøjes (med en tredjedel af forskellen mellem deres nuværende sats og 90 % af EU-gennemsnittet). Derudover garanteres det, at hver medlemsstat senest i 2019 vil være nået op på et minimumsniveau. De beløb, som står til rådighed for andre medlemsstater, der modtager over gennemsnittet, vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Overførsel af midler mellem søjlerne: Medlemsstaterne får mulighed for at overføre op til 15 % af deres nationale bevillingsramme for direkte betalinger (første søjle) til deres bevillingsramme for landdistriktsudvikling. For disse beløb gælder der ikke noget medfinansieringskrav. Medlemsstaterne vil også få mulighed for at overføre op til 15 % af deres nationale bevillingsramme for landdistriktsudvikling til bevillingsrammen for direkte betalinger. Medlemsstater, der modtager mindre end 90 % af EU-gennemsnittet for direkte betalinger, kan overføre op til 25 % af midlerne.

Udvikling af landdistrikterne

Nationale tildelinger: Tildelingerne til landdistriktsudvikling pr. medlemsstat indgår i grundforordningen, men med mulighed for at justere disse beløb ved en delegeret retsakt, hvis det er teknisk nødvendigt, eller hvis det fastsættes ved en retsakt.

Medfinansieringssatser: EU's maksimale medfinansieringssats vil for de fleste udgifter være op til 85 % i de mindre udviklede regioner, de fjerntliggende regioner og de mindre øer i Det Ægæiske Hav, 75 % i overgangsregioner, 63 % i overgangsregioner og 53 % i de øvrige regioner, men den kan være højere, hvis der er tale om foranstaltninger til støtte for overførsel af viden, samarbejde, oprettelse af producentsammenslutninger og ‑organisationer, etablering af unge landmænd og Leader-projekter, og hvis der er tale om udgifter, der vedrører miljø og klimaforandringer henhørende under de forskellige foranstaltninger.

Yderligere oplysninger

IP/13/613

MEMO/13/621

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar