Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. září 2013

Reforma společné zemědělské politiky (SZP): dosažení politické dohody ohledně posledních nevyřešených bodů

Evropský parlament, Rada ministrů EU a Evropská komise dosáhly dnešního večera (v souvislosti s víceletým finančním rámcem 2014 až 2020) politické dohody ohledně několika posledních bodů reformy SZP, jež bylo zapotřebí ještě dojednat v návaznosti na politickou dohodu o této reformě z 26. června (viz IP/13/613 a MEMO/13/621).

Po červnové dohodě o převážné části balíčku reformy SZP mohu nyní s potěšením oznámit, že jsme mohli finalizovat celou reformu“, uvedl dnes večer komisař EU pro zemědělství Dacian Cioloș. „Rád bych poděkoval ministrům a členům Evropského parlamentu za přístup, jenž umožnil nalezení kompromisu o těchto otázkách a je v souladu s postupem spolurozhodování. Věřím, že nyní můžeme rychle přistoupit k procedurálnímu hlasování v Evropském parlamentu a v Radě, což umožní, aby byla do konce tohoto roku řádně přijata právní znění a přechodná ujednání pro rok 2014, a mohla se tak použít od 1. ledna 2014. Tyto kroky jsou důležité zejména pro evropské zemědělce, neboť jim v nadcházejícím roce přinášejí větší jistotu“.

S výhradou řádného schválení oběma legislativními orgány a přijetí právních aktů týkajících se celkového rozpočtu EU na období 2014 až 2020 je dnešní dohoda součástí celkové dohody, jež navádí společnou zemědělskou politiku na novou dráhu a lépe zohledňuje očekávání společnosti.

Hlavní prvky této dohody jsou uvedeny níže. Doplňují tak dohodu z června – viz MEMO/13/621. (Konsolidované znění zprávy o celém reformním balíčku bude uveřejněno v brzké době.)

Přímé platby

Stanovení stropů“ a „degresivní snižování“: Bylo dosaženo dohody o povinném „degresivním snižování“ a o dobrovolném „stanovení stropů“. V praxi to znamená, že objem podpory ve formě přímých plateb, jež jsou vypláceny jednotlivému zemědělskému podniku (kromě plateb na ekologizaci), bude snížen u částek přesahujících 150 000 EUR minimálně o 5 %. V zájmu zohlednění zaměstnanosti lze před výpočtem provést odpočet mzdových nákladů. Toto snížení nemusí použít členské státy, jež uplatňují „přerozdělovací platby“, podle nichž je k přerozdělení na první hektary všech zemědělských podniků ponecháno 5 % z jejich národního finančního rámce. Poznámka: Finanční prostředky „ušetřené“ podle tohoto režimu zůstávají dotčenému členskému státu/regionu, jsou převedeny do příslušného rámce rozvoje venkova a lze je využít i bez uplatnění požadavků na spolufinancování.

Vnější konvergence: Národní finanční rámce pro přímé platby budou v jednotlivých státech progresivně upravovány tak, že v členských státech, v nichž se stávající průměrná platba (v EUR na hektar) pohybuje pod 90 % průměru EU, dojde k postupnému navyšování finančního rámce (o 1/3 rozdílu mezi stávající sazbou a 90 % průměru EU). Dále je stanovena záruka, podle níž mají všechny členské státy dosáhnout minimální úrovně do roku 2019. Částky určené ostatním členským státům překračující průměrné objemy budou odpovídajícím způsobem upraveny.

Převod prostředků mezi jednotlivými pilíři: Členské státy budou mít možnost převést až 15 % svého finančního rámce pro přímé platby (první pilíř) do rámce pro rozvoj venkova. Pro tyto částky nebude třeba spolufinancování. Členské státy budou rovněž moci převést až 15 % prostředků ze svého národního finančního rámce pro rozvoj venkova do finančního rámce pro přímé platby, přičemž u členských států, které získávají méně než 90 % průměru EU na přímé platby, lze tento objem prostředků navýšit až na 25 %.

Rozvoj venkova

Vnitrostátní přidělené prostředky: Prostředky přidělené na rozvoj venkova jsou pro jednotlivé členské státy zahrnuty v základním nařízení, jež však obsahuje možnost úpravy těchto objemů. K tomu může dojít prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, pokud je to zapotřebí z technických důvodů či na základě ustanovení právního aktu.

Míra spolufinancování: Maximální sazby spolufinancování ze strany EU budou pro většinu plateb činit až 85 % v méně rozvinutých regionech, nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři, 75 % nebo 63 % v přechodových regionech a 53 % v ostatních oblastech, mohou však být vyšší u opatření na podporu předávání znalostí, spolupráce, zřizování seskupení a organizací producentů a na zahájení činnosti pro mladé zemědělce, jakož i u projektů LEADER a výdajů v rámci různých opatření souvisejících se životním prostředím a změnou klimatu.

Další informace

MEMO/13/621

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar