Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 september 2013

EU:s ekonomi behöver en stark industribas

Industrins resultat har stabiliserats, men dess andel av EU:s BNP har ändå minskat något – från 15,5 procent av BNP för ett år sedan till 15,1 procent sommaren 2013. De två rapporter om industrins konkurrenskraft som kommissionen lägger fram i dag visar att EU-länderna har förbättrat resultaten när det gäller företagsklimat, export och hållbarhet. Men många problem kvarstår. Det finns fortfarande stora skillnader mellan de mest konkurrenskraftiga länderna och de med mer måttliga resultat. Dessutom ökar energikostnaden i nästan alla länder, vilket bidrar till en avindustrialisering. Andra hinder är svårigheterna att få finansiering och bristen på investeringar i nästan alla EU-länder. För att den europeiska industrin ska bli livskraftig igen måste myndigheterna bli betydligt effektivare och kopplingen mellan högskolan och företagen stärkas. Ytterligare ansträngningar bör göras för ökad innovation nära marknaden.

Europa 2020-strategin utgör ramarna för tillväxt i EU. Kommissionen har fortlöpande lagt fram förslag på olika områden för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringsliv och företagande, framhöll idag att EU behöver en stark industribas för att kunna uppnå målen i Europa 2020-strategin. Tillverkningsindustrin gynnar den övriga ekonomin, särskilt den totala produktiviteten. Industrin står för 80 procent av all innovation inom den privata sektorn, tre fjärdedelar av exporten och en stor del av de arbetstillfällen som skapas.

– Vi har långt kvar till det 20-procentsmål för 2020 som kommissionen satte upp 2012, säger Antonio Tajani. Kommissionen har tagit flera initiativ för att sänka energipriserna, göra det lättare att få finansiering, stimulera investeringar, höja kompetensen och minska byråkratin. Vi kommer också senare i höst att lägga fram ett industripolitiskt initiativ för att ytterligare förstärka åtgärderna på detta område. Detta är tänkt att ligga till grund för Europeiska rådets möte i februari 2014 med sikte på att avsevärt stärka tillväxten och konkurrenskraften inom industrin. Kommissionen kommer att lägga fram sitt bidrag för Europeiska rådet någon gång under de kommande veckorna.

Hur mår industrin i EU?

På två viktiga områden är utvecklingen oroväckande i alla länder: produktivitet och sysselsättning. EU:s produktivitet försämras återigen jämfört med USA och arbetslösheten ligger fortfarande på 11 procent. Industrin har drabbats särskilt hårt – 3,8 miljoner jobb har försvunnit sedan 2008.

Här är rapporternas viktigaste resultat:

Positiva resultat:

 • Exporten har varit industrins främsta drivkraft. EU:s exportsiffror är bättre än både USA:s och Japans. EU hade 2012 ett handelsöverskott på 365 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär en miljard euro per dag.

 • Innovationen har förbättrats sedan 2008 men utvecklingen tycks ha stannat av sedan 2012.

 • Företagsklimatet har förbättrats i de flesta länder, men också i övriga världen.

 • I de flesta länder har arbetskraftens kompetens höjts.

Svaga punkter:

 • Investeringarna ligger kvar på en låg nivå.

 • De höga energipriserna är ett stort problem för industrin.

 • Tillgången till finansiering har försämrats i många länder.

 • I vissa länder måste myndigheterna bli effektivare för att återställa tillväxten.

I rapporterna föreslås därför följande prioriteringar:

 • Göra det så enkelt som möjligt för företagen att bedriva verksamhet.

 • Minska produktionskostnaderna i Europa (t.ex. för energi och råvaror).

 • Förbättra tillgången till finansiering och kapitalmarknader för företag, särskilt de små och medelstora företagen.

 • Öppna marknaderna för europeiska företag, både i och utanför EU.

 • Underlätta investeringar i ny teknik och innovation, särskilt inom de sex prioriterade områden som pekades ut i 2012 års meddelande om industripolitik.

 • Se till att det finns kompetent arbetskraft som kan tillgodose ekonomins behov.

Sektorspecifika insatser i EU:s industristrategi

EU är världsledande inom flera industrisektorer och de flesta omfattar värdekedjor där flaggskeppsföretag är kopplade till en mängd små och medelstora företag. Kommissionen har redan föreslagit en rad politiska åtgärder för strategiska sektorer, t.ex. bil-, stål-, säkerhets- och försvarsindustrin.

Bakgrund

Industripolitiken kommer att stå högt på EU:s dagordning det närmaste halvåret. Den 26 och 27 september träffas EU-ländernas ministrar i rådet för att diskutera konkurrenskraft. Det blir en upptakt till Europeiska rådets möte i februari 2014 om industriell konkurrenskraft och tillväxt, då EU:s ledare har en unik möjlighet att staka ut kursen för hur man ska stödja ekonomisk tillväxt och den reala ekonomin.

Mer information:

MEMO/13/815: Konkurrenskraftsrapport 2013: utan industrin ingen tillväxt och sysselsättning

MEMO/13/816: Industrins konkurrenskraft i EU-länderna: vissa framsteg har gjorts, men många utmaningar kvarstår

Läs mer om konkurrenskraftsrapporten

Övervakning av EU-ländernas resultat

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar