Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 25. septembra 2013

Bez silnej priemyselnej základne európske hospodárstvo nemôže prosperovať

Zatiaľ čo priemyselná výkonnosť sa stabilizovala, podiel priemyslu na HDP sa v Európe znížil z 15,5 % pred rokom na 15,1 % v lete roku 2013. Dve správy o konkurencieschopnosti priemyslu, ktoré dnes uverejnila Európska Komisia, zdôrazňujú, že členské štáty dosiahli pokrok v zlepšovaní podnikateľského prostredia, vývozu a udržateľnosti. Zostáva však ešte veľa problémov. Stagnuje konvergencia medzi priemyselne najkonkurencieschopnejšími krajinami a tými, ktoré vykazujú miernu výkonnosť. Okrem toho náklady na energie rastú takmer vo všetkých členských štátoch, čo prispieva k dezindustrializácii Európy. Veľkými prekážkami sú tiež prístup k financiám a pokles investícií takmer vo všetkých členských štátoch. Aby sa európsky priemysel začal opäť rozvíjať, musí sa výrazne zlepšiť výkonnosť verejnej správy, ako aj väzby medzi školami a podnikmi. Malo by sa vyvinúť ďalšie úsilie na oživenie inovácií blízkych trhu.

Rámcovou stratégiou pre rast v EÚ je Európa 2020. Komisia dôsledne nastoľuje iniciatívy v rôznych oblastiach s cieľom vytvárať rast a pracovné miesta. Podpredseda Antonio Tajani dnes zdôraznil, že na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 Európa potrebuje silnú priemyselnú základňu. Výroba má silný druhotný vplyv na zvyšok hospodárstva, najmä na celkovú produktivitu. Z priemyslu prichádza 80 % súkromných inovácií, ¾ vývozu a priemysel zohráva podstatnú úlohu pri vytváraní pracovných miest.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie, k tomu povedal: „Ešte sme ďaleko od 20 % cieľa určeného do roku 2020, ktorý Komisia predložila v roku 2012. Komisia pripravila niekoľko iniciatív na riešenie vysokých cien energií, zložitého prístupu k úverom, poklesu investícií, nedostatočnej kvalifikácie a byrokracie. A túto jeseň budeme napredovať s priemyselnou iniciatívou a oživíme činnosť v tejto oblasti. Na zasadnutí Európskej rady vo februári 2014 by to mal byť katalyzátor na výraznejšie posilnenie rastu a konkurencieschopnosti v priemysle. Komisia predloží svoj príspevok na zasadnutie Európskej rady v budúcich týždňoch.“

Situácia európskeho priemyslu

Znepokojujúci je vývoj v dvoch oblastiach, ktoré majú zásadný význam v každom hospodárstve: v produktivite a zamestnanosti. Produktivita EÚ sa opäť zhoršila v porovnaní so Spojenými štátmi, zatiaľ čo nezamestnanosť je naďalej každodennou realitou pre 11 % európskej pracovnej sily. Priemysel bol zasiahnutý obzvlášť tvrdo a od roku 2008 stratil viac než 3,8 milióna pracovných miest.

Najdôležitejšie závery uvedených dvoch správ:

Pozitívne body:

 • vývoz bol hlavnou hybnou silou priemyselnej činnosti; EÚ predstihla v tomto USA a Japoncov. Európa dosiahla prebytok obchodnej bilancie v roku 2012 vo výške 365 miliárd EUR, čo je približne jedna miliarda EUR denne;

 • inovačná výkonnosť sa od roku 2008 zlepšuje, ale zdá sa, že konvergencia sa rokom 2012 skončila;

 • podnikateľské prostredie sa zlepšilo vo väčšine členských štátov, ale takisto aj v ostatnej časti sveta;

 • väčšina členských štátov zlepšila základňu odborných znalostí svojich pracovných síl.

Slabé stránky:

 • investície sú stále veľmi nízke;

 • vysoké ceny energií predstavujú značný problém pre priemysel;

 • prístup k financovaniu sa zhoršil v mnohých členských štátoch;

 • pre niektoré členské štáty je zlepšenie efektívnosti a účinnosti verejnej správy kľúčom k obnoveniu rastu.

V správach sa konkrétne navrhujú tieto priority:

 • čo najviac zjednodušiť podnikom vykonávanie ich každodennej podnikateľskej činnosti;

 • znížiť náklady na výrobu v Európe (napr. energie a suroviny);

 • zlepšiť prístup k financovaniu a na kapitálové trhy pre podniky, najmä MSP;

 • otvoriť trhy pre európske podniky, a to tak v rámci vnútorného trhu, ako aj v tretích krajinách;

 • uľahčiť investície do nových technológií a inovácií a zamerať sa pritom najmä na šesť prioritných oblastí určených v oznámení o priemyselnej politike z roku 2012;

 • zaistiť, aby odborné znalosti a disponibilita pracovných síl v Európe boli v súlade s potrebami hospodárstva 21. storočia.

Odvetvový aspekt prístupu EÚ k priemyslu

Európa je svetovým lídrom vo viacerých priemyselných odvetviach, pričom väčšina z nich obsahuje rôzne hodnotové reťazce, v ktorých sú najvýznamnejšie korporácie spojené s celým radom malých a stredných podnikov. Komisia už navrhla súbor politických opatrení pre strategické odvetvia, ako je napríklad automobilový a oceliarsky priemysel, bezpečnosť a obrana.

Súvislosti

Priemyselná politika bude v popredí európskej agendy v nasledujúcich 6 mesiacoch. Rada pre hospodársku súťaž na svojom zasadnutí 26. a 27. septembra otvorí politickú debatu v rámci prípravy na zasadnutie Európskej rady vo februári 2014, ktorého predmetom bude konkurencieschopnosť a rast a ktoré poskytne jedinečnú príležitosť na určenie cesty k podpore hospodárskeho rastu a reálnej ekonomiky na najvyššej politickej úrovni.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/815: Správa o konkurencieschopnosti za rok 2013: bez priemyslu niet rastu ani zamestnanosti

MEMO/13/816: Priemyselná konkurencieschopnosť členských štátov EÚ: dosiahol sa určitý pokrok, ale zostáva pred nami ešte celý rad problémov

Viac informácií k všeobecnej správe o konkurencieschopnosti

Monitorovanie pokroku v členských štátoch

Kontaktné údaje:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar