Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 25 Meán Fómhair 2013

In éagmais bonn láidir tionsclaíoch, ní bheidh rath ar gheilleagar na hEorpa

In ainneoin go bhfuil an fheidhmíocht thionsclaíoch níos cobhsaí anois, tá sciar na tionsclaíochta in olltáirgeacht intíre na hEorpa laghdaithe ó 15.5 % den OTI bliain ó shin go dtí 15.1 % i samhradh na bliana 2013. D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach dhá thuarascáil inniu ar chumas iomaíochta na tionsclaíochta, agus léirítear iontu go bhfuil dul chun cinn déanta ag na Ballstáit chun timpeallacht an ghnó, onnmhairithe agus inbhuanaitheacht a fheabhsú. Mar sin féin, tá neart fadhbanna ann i gcónaí. Níl aon laghad ag teacht ar an mbearna idir na tíortha is mó iomaíocht agus na tíortha sin a bhfuil dul chun cinn measartha á dhéanamh acu ar bhonn tionsclaíoch. Ina theannta sin, tá ag méadú ar chostas an fhuinnimh i mbeagnach gach Ballstát agus táthar ag cur le dí-thionsclú na hEorpa dá dheasca sin. Is bacainn mhór í freisin a dheacra is atá sé teacht ar airgeadas, agus an titim ar infheistíocht i mbeagnach gach Ballstát. Chun go mbeidh tionscail na hEorpa faoi rath arís, ní foláir an riarachán poiblí agus an nasc idir scoileanna agus cuideachtaí a fheabhsú go mór. Ba cheart tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh chun nuálaíocht a spreagadh gar don mhargadh.

Is í an Straitéis Eoraip 2020 an creat le haghaidh fáis san AE. Bíonn an Coimisiún de shíor ag cur tionscnamh chun cinn sna réimsí éagsúla chun fás agus poist a chruthú. Mhaígh an Leas-Uachtarán Antonio Tajani inniu go bhfuil bonn láidir tionsclaíoch de dhíth chun spriocanna na Straitéise Eoraip 2020 a bhaint amach. Is mór an tionchar a bhíonn ag earnáil na déantúsaíochta ar an gcuid eile den gheilleagar agus go háirithe ar tháirgiúlacht. Meastar go dtagann 80% den nuálaíocht phríobháideach agus 75% de na honnmhairithe ón tionsclaíocht, agus go bhfuil príomhról aici i gcruthú post.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus an Coimisinéir um Thionscal agus Fiontraíocht, Antonio Tajani, an méid seo a leanas: "Is fada uainn fós an sprioc a shocraigh an Coimisiún in 2012, sciar na tionsclaíochta den OTI a bheith cothrom le 20 % faoi 2020. Tá roinnt tionscnamh déanta ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar phraghsanna arda fuinnimh, na deacrachtaí a bhaineann le creidmheas a fháil, titim in infheistíochtaí, easpa scileanna, agus rómhaorlathas. An fómhar seo, cuirfimid tionscnamh tionsclaíochta os bhur gcomhair d'fhonn tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh agus gníomhaíocht sa réimse seo a spreagadh. Ba cheart go mbeadh seo ina chatalaíoch i bhfianaise Chomhairle Eorpach mhí Feabhra 2014 chun an ghné fáis agus iomaíochais den tionsclaíocht a neartú go mór. Cuirfidh an Coimisiún a mholtaí faoi bhráid na Comhairle Eorpaí go luath sna seachtainí seo romhainn."

An chaoi a bhfuil tionscail na hEorpa

Is ábhar imní é an méid atá ag tarlú sa dá réimse sin atá ríthábhachtach do gheilleagar ar bith: táirgiúlacht agus fostaíocht. Tá meath ag teacht ar tháirgiúlacht an AE arís i gcomparáid leis na Stáit Aontaithe, agus tá 11 % den lucht saothair dífhostaithe. Tá earnáil na tionsclaíochta thíos leis go mór ós rud é gur cailleadh 3.8 milliún post san earnáil sin ó 2008.

Is iad príomhthorthaí an dá thuarascáil:

Pointí dearfacha:

 • Is iad onnmhairithe is mó a thiomáineann gníomhaíocht thionsclaíoch; tá an AE chun cinn ar na Stáit Aontaithe agus ar an tSeapáin. € 365 billiún an farasbarr trádála a bhí ag an Eoraip in 2012, arb ionann é agus thart ar aon bhilliún euro in aghaidh an lae.

 • Tá feabhas tagtha ar nuálaíocht ó 2008, ach is cosúil gur stad an laghdú a bhí ag teacht ar an mbearna idir na tíortha is mó iomaíochta agus tíortha measartha ó 2012;

 • Tá feabhas tagtha ar thimpeallacht an ghnó i bhformhór na mBallstát agus sa chuid eile den domhan;

 • Tá feabhas curtha ag formhór na mBallstát ar scileanna a luchta saothair.

Pointí laga:

 • Níl aon mhéadú ag teacht ar infheistíocht;

 • Fadhb shuntasach do lucht tionscail is ea na praghsanna arda ar fhuinneamh;

 • rochtain ar airgeadas imithe in olcas i neart Ballstát;

 • I gcás roinnt Ballstát, is é an tslí le fás a athbhunú, éifeachtúlacht agus éifeachtacht na riarachán poiblí a fheabhsú.

Seo a leanas na tosaíochtaí atá molta sna tuarascálacha:

 • Cúrsaí a éascú a mhéad is féidir do ghnólachtaí a ngnó laethúil a dhéanamh;

 • Costais a bhaineann le táirgeadh san Eoraip (e.g. fuinneamh agus amhábhar) a laghdú;

 • Rochtain ar mhargaí airgeadais agus caipitil a fheabhsú do chuideachtaí, agus go háirithe do FBManna;

 • Margaí a oscailt do chuideachtaí Eorpacha, laistigh den mhargadh inmheánach agus i dtíortha lasmuigh den AE;

 • Infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nua agus i nuálaíocht a éascú, ag díriú go háirithe ar 6 réimse tosaíochta a sonraíodh sa Teachtaireacht um Beartas Tionsclaíoch;

 • A chinntiú go bhfuil scileanna lucht saothair na hEorpa ag teacht le riachtanais an gheilleagair sa 21ú haois, agus go bhfuil fáil ar an lucht saothair sin.

An ghné earnála de chur chuige an AE i leith na tionsclaíochta

Is í an Eoraip an ceannródaí i roinnt earnálacha tionsclaíocha, agus tá slabhraí breisluacha éagsúla ina mbíonn corparáidí suaitheanta nasctha le fiontair bheaga agus mheánmhéide éagsúla i bhformhór na n-earnálacha sin. Mhol an Coimisiún cheana féin bearta a bheadh dírithe ar earnálacha straitéiseacha, amhail na hearnálacha gluaisteán, cruach, slándála agus cosanta.

Cúlra

Tabharfar tosaíocht don bheartas tionsclaíoch i gclár oibre na hEorpa sna 6 mhí anseo romhainn. Le linn na Comhairle Iomaíochais an 26 agus 27 Meán Fómhair, cuirfear tús le díospóireacht pholaitiúil don tréimhse díreach roimh Chomhairle Eorpach mhí Feabhra 2014 maidir le hiomaíochas tionsclaíoch agus fás, agus beidh deis iontach ann an treo is fearr a shocrú a bheidh mar thacaíocht le fás eacnamaíoch agus leis an bhfíorgheilleagar ar an leibhéal polaitiúil is airde.

Tuilleadh eolais:

MEMO/13/815: Tuarascáil iomaíochais 2013: easpa fáis agus post in éagmais tionsclaíochta

MEMO/13/816: Cumas iomaíochta na tionsclaíochta i mBallstáit an AE: roinnt dul chun cinn déanta, ach go leor dúshlán romhainn fós

Tuilleadh eolais ar an tuarascáil ghinearálta ar chumas iomaíochta

Faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn sna Ballstáit

Daoine Teagmhála:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar