Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25.9.2013

Ilman vankkaa teollisuuspohjaa Euroopan talous ei voi kukoistaa

Teollisuuden tuloskehitys on vakautunut, mutta sen osuus Euroopan bkt:sta oli kesään 2013 mennessä laskenut vuoden takaisesta 15,5 prosentista 15,1 prosenttiin. Euroopan komissio julkaisee tänään kaksi selvitystä teollisuuden kilpailukyvystä. Niistä käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat onnistuneet kohentamaan yritysten toimintaympäristöä, lisäämään vientiä ja parantamaan kestävyyttä, mutta ongelmia riittää vielä. Ero teollisuuden kilpailukyvyssä johtavien maiden ja heikommin menestyvien välillä ei ole kaventunut. Lisäksi energiakustannusten nousu lähes kaikissa jäsenvaltioissa on yksi tekijä, joka vaikuttaa teollisuuden vähenemiseen Euroopassa. Isoja esteitä muodostavat myös rahoituksen saatavuus ja investointien väheneminen, mitkä myös koskevat melkein kaikkia jäsenvaltioita. Jotta Euroopan teollisuus voitaisiin nostaa uuteen kukoistukseen, on pystyttävä tehostamaan julkisen hallinnon toimintaa ja parantamaan koulujen ja yritysten välisiä yhteyksiä. Innovointia lähellä markkinoita olisi edelleen pyrittävä lisäämään.

Eurooppa 2020 –strategia muodostaa puitteet kasvulle EU:ssa. Komissio on jatkuvasti tehnyt aloitteita eri aloilla kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi tänään, että Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden saavuttamiseksi Eurooppa tarvitsee vankan teollisuusperustan. Valmistusteollisuuden vaikutukset kertautuvat muualla taloudessa ja erityisesti yleisessä tuottavuudessa. Teollisuuden osuus yksityisistä investoinneista on 80 prosenttia ja viennistä kolme neljäsosaa. Lisäksi sillä on merkittävä tehtävä työpaikkojen luojana.

Komission vuonna 2012 asettama 20 prosentin tavoite, johon pyritään vuoteen 2020 mennessä, on vielä kaukana. Komissio on tehnyt useita aloitteita, joiden tavoitteena on puuttua korkeisiin energiahintoihin, lainojen saatavuuden vaikeuteen, investointien vähenemiseen, osaamisen puutteisiin ja byrokratiaan. Myöhemmin tänä syksynä esitellään teollisuusaloite, johon sisältyy uusia toimia alan hyväksi. Sen toivotaan tarjoavan tarvittavan sysäyksen valmisteltaessa helmikuussa 2014 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jonka tavoitteena on teollisuuden kasvupotentiaalin ja kilpailukyvyn lujittaminen. Komissio antaa esityksensä Eurooppa-neuvoston kokoukseen lähiviikkoina ”, sanoi komission varapuheenjohtaja Tajani.

Euroopan teollisuuden tila

Kehitys on huolestuttavaa kahdella alalla, jotka ovat tärkeitä mille tahansa taloudelle: tuottavuus ja työllisyys. EU:n tuottavuus on jälleen heikkenemässä suhteessa Yhdysvaltoihin, ja 11 prosenttia työvoimasta on edelleen työttömänä. Erityisesti työttömyyden lisääntymisestä on kärsinyt teollisuus, josta on hävinnyt vuoden 2008 jälkeen 3,8 miljoonaa työpaikkaa.

Selvitysten tärkeimmät johtopäätökset:

Positiivista:

 • Vienti on vauhdittanut teollisuutta; EU on ohittanut viennissä jopa Yhdysvallat ja Japanin. Euroopan kauppataseen ylijäämä vuonna 2012 oli 365 miljardia euroa ylijäämäinen eli noin miljardi euroa päivässä.

 • Innovointi on kehittynyt vuodesta 2008, mutta lähentyminen näyttäisi päättyneen vuoden 2012 jälkeen;

 • Yritysten toimintaympäristö on kohentunut useimmissa jäsenvaltioissa, mutta niin on tapahtunut myös muualla maailmassa;

 • Useimmat jäsenvaltiot ovat parantaneet työvoimansa osaamispohjaa.

Heikkouksia:

 • Investointien määrä pysyy sitkeästi alhaisena;

 • Korkeat energian hinnat ovat ongelma teollisuudenaloille;

 • Rahoituksen saatavuus on heikentynyt monissa jäsenvaltioissa;

 • Joissakin jäsenvaltioissa julkisen hallinnon tehostaminen on keskeinen edellytys kasvun palauttamiselle.

Selvityksissä suositellaan ennen kaikkea seuraavia toimia:

 • Yritysten päivittäisen toiminnan edellytysten tekeminen mahdollisimman yksinkertaisiksi;

 • Tuotantokustannusten alentaminen Euroopassa (esim. energia ja raaka-aineet);

 • Yritysten rahoituksensaannin ja pääomamarkkinoiden hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen, erityisesti pk-yritysten osalta;

 • Markkinoiden avaaminen Euroopan yrityksille sekä sisämarkkinoilla että unionin ulkopuolisissa maissa;

 • Uuteen teknologiaan ja innovointiin investoimisen helpottaminen keskittyen erityisesti vuoden 2012 teollisuuspolitiikkatiedonannossa käsiteltyihin kuuteen painopistealueeseen;

 • Sen varmistaminen, että Euroopan työvoiman taidot ja saatavuus vastaavat 2000-luvun talouden tarpeita.

EU:n teollisuutta koskevan lähestymistavan alueellinen ulottuvuus

Euroopalla on maailmanlaajuinen johtoasema monilla teollisuuden aloilla, ja useimpiin näistä liittyy erilaisia arvoketjuja, jotka liittävät suuria lippulaivayrityksiä laajaan kirjoon pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. Komissio on jo ehdottanut teollisuuspoliittisia toimenpiteitä strategisille aloille, joista voidaan mainita esimerkiksi auto- ja terästeollisuus sekä turvallisuus ja puolustus.

Taustaa

Teollisuuspolitiikka sisältyy EU:n tärkeisiin tavoitteisiin seuraavien kuuden kuukauden aikana. Kilpailuneuvosto 26. ja 27. syyskuuta sysää käyntiin poliittisen keskustelun valmistauduttaessa helmikuussa 2014 pidettävään teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua käsittelevään Eurooppa-neuvoston kokoukseen, joka tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden määritellä suunta talouskasvun ja reaalitalouden tukemiselle korkeimmalla poliittisella tasolla.

Lisätietoja:

MEMO/13/815: Kilpailukykyraportti 2013: ei kasvua ja työllisyyttä ilman teollisuutta

MEMO/13/816: EU:n jäsenvaltioiden teollisuuden kilpailukyky: edistystä on tapahtunut, mutta monia haasteita on vielä voitettavana

Lisätietoja kilpailukykyraportista

Edistymisen seuranta jäsenvaltioissa

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2) 295 17 52 Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2) 299 04 03


Side Bar