Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. september 2013

Uden et stærkt industrielt grundlag kan Europas økonomi ikke blomstre

Industriens resultater har ganske vist stabiliseret sig, men industriens andel af EU’s BNP er faldet fra 15,5 % af BNP for et år siden til 15,1 % i sommeren 2013. De to rapporter om industriens konkurrenceevne, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag, fremhæver, at medlemsstaterne har gjort fremskridt med at forbedre erhvervsklimaet, eksporten og bæredygtigheden. Der er dog stadig mange problemer. Der er ingen bevægelse i konvergensen mellem de industrielt mest konkurrencedygtige lande og dem med mere beskedne resultater. Desuden stiger prisen på energi i næsten alle EU-landene, hvilket bidrager til afindustrialiseringen af Europa. Blandt andre store hindringer kan nævnes adgangen til finansiering og et fald i investeringerne i næsten alle EU-lande. For at den europæiske industri igen kan komme til at blomstre, skal der ske en væsentlig forbedring af den offentlige administrations effektivitet og af forbindelsen mellem skoler og virksomheder. Der skal gøres en større indsats for yderligere at sætte gang i markedsnær innovation.

Europa 2020 er rammen for væksten i EU. Kommissionen har vedholdende fremlagt initiativer for at skabe vækst og beskæftigelse. Kommissionens næstformand Antonio Tajani understregede i dag, at EU har behov for et solidt industrielt grundlag for at nå Europa 2020-målene. Fremstillingsindustrien har stærke afsmittende virkninger for resten af økonomien og især den samlede produktivitet. Industrien er kilde til 80 % af den private innovation og tre fjerdedele af eksporten, og den har den største betydning for jobskabelsen.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, bemærkede følgende: "Vi er stadig langt fra målet på 20 % for 2020 som fremlagt af Kommissionen i 2012. Kommissionen har taget en række initiativer for at gøre noget ved de høje energipriser, den vanskelige kreditadgang, faldende investeringer, manglende færdigheder og overdrevent bureaukrati. Senere på efteråret fremlægger vi også et industriinitiativ for at gå et skridt videre og skabe yderligere handling på området. Det bør fungere som en katalysator forud for Det Europæiske Råd i februar 2014 med henblik på en væsentlig styrkelse af industriens vækst- og konkurrenceevne. Kommissionen vil i de nærmeste uger forelægge sit bidrag for Det Europæiske Råd."

Den europæiske industris situation

Der er tale om en foruroligende udvikling på to vigtige områder for enhver økonomi: produktivitet og beskæftigelse. EU’s produktivitet er igen faldende i forhold til USA, mens arbejdsløshed fortsat er en realitet for 11 % af arbejdsstyrken i EU. Industrien er særligt hårdt ramt efter at have mistet over 3,8 millioner job siden 2008.

De vigtigste resultater af de to rapporter er følgende:

Positive punkter:

 • Eksporten har været den største drivkraft for industriel aktivitet; EU har ligget foran USA og Japan. EU havde 365 mia. EUR i handelsoverskud i 2012, hvilket svarer til ca. 1 mia. EUR om dagen.

 • Innovationsresultaterne er blevet bedre siden 2008, men konvergensen synes at have stået stille siden 2012.

 • Erhvervsklimaet er forbedret i de fleste EU-lande, men det samme gælder i resten af verden.

 • De fleste EU-lande har opkvalificeret deres arbejdsstyrke.

Svage punkter:

 • Investeringsniveauet bliver ved med at være lavt.

 • De høje energipriser udgør et væsentligt problem for industrien.

 • Adgangen til finansiering er blevet forringet i mange EU-lande.

 • For nogle EU-lande er en bedre effektivitet i de offentlige forvaltninger nøglen til at genoprette væksten.

Rapporterne opstiller følgende prioriteter:

 • Det skal være så enkelt som muligt for virksomhederne at drive deres sædvanlige virksomhed.

 • Produktionsomkostningerne i Europa skal nedbringes (f.eks. energi og råvarer).

 • Virksomhederne skal have bedre adgang til finansiering og kapitalmarkederne, især de små og mellemstore virksomheder.

 • Der skal åbnes markeder for de europæiske virksomheder på det indre marked og i tredjelande.

 • Investeringer i nye teknologier og innovation skal fremmes, med særligt fokus på 6 prioriterede områder, der blev peget på i meddelelsen om industripolitik fra 2012.

 • Man skal sikre, at færdighederne og disponibiliteten hos arbejdsstyrken i EU modsvarer behovene hos det 21. århundredes økonomi.

Den sektororienterede dimension af EU’s tilgang til industrien

Europa er førende på verdensplan inden for en række industrisektorer, og de fleste af dem omfatter forskellige værdikæder, hvor flagskibsselskaber har forbindelse til en lang række små og mellemstore virksomheder. Kommissionen har allerede foreslået et sæt politiske foranstaltninger inden for strategiske sektorer, f.eks. bilindustrien, stål, sikkerhed og forsvar.

Baggrund

Industripolitik vil stå højt på EU’s dagsorden i de kommende seks måneder. Rådet (konkurrenceevne) vil den 26.-27- september sætte gang i de politiske drøftelser, der skal lægge op til Det Europæiske Råds møde i februar 2014 om industriens konkurrenceevne og vækst, som bliver en unik mulighed for på højeste politiske niveau at udstikke kursen for, hvordan man fremmer den økonomiske vækst og realøkonomien.

Yderligere oplysninger:

MEMO/13/815: Rapport om konkurrenceevnen 2013: ingen vækst og beskæftigelse uden industrien

MEMO/13/816: Industriens konkurrenceevne i EU’s medlemsstater: visse fremskridt, men der er stadig mange udfordringer forude

Yderligere oplysninger om den overordnede rapport om konkurrenceevnen

Resultater for de enkelte EU-lande

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar