Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 25. září 2013

Bez silné průmyslové základny nemůže Evropské hospodářství prosperovat

Produktivita průmyslu se sice stabilizovala, avšak podíl tohoto výrobního odvětví na evropském HDP poklesl z 15,5 % HDP v loňském roce na 15,1 % v létě roku 2013. Dvě zprávy o konkurenceschopnosti, které dnes Evropská komise zveřejnila, ukazují, že členské státy docílily pokroku ve zlepšování podnikatelského prostředí, vývozu a udržitelnosti. Bohužel však stále přetrvává řada problémů. Propast mezi průmyslově nejkonkurenčnějšími zeměmi a zeměmi s málo výkonným průmyslovým odvětvím se nezmenšuje. Kromě toho stále rostou náklady na energii, což přispívá k deindustrializaci Evropy. Velkou překážkou je rovněž přístup k financování a pokles investic téměř ve všech členských státech. Má-li evropský průmysl začít znovu vzkvétat, je třeba výrazně posílit výkonnost veřejné správy, jakož i vazby mezi školami a podniky. Další úsilí by mělo být vynaloženo na podporu tržně uplatnitelných inovací.

Evropa 2020 je rámcem pro podporu hospodářského růstu EU. Komise nepřetržitě předkládá iniciativy cílené na různé oblasti, které by podpořily růst a zaměstnanost. Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani dnes zdůraznil, že Evropa potřebuje pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 silnou průmyslovou základnu. Výrobní odvětví silně ovlivňuje ostatní oblasti hospodářství a zvláště celkovou produktivitu. Z průmyslu pochází 80 % inovací soukromého sektoru, ¾ vývozu a zásadní příspěvek k tvorbě pracovních míst.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, komisař pro průmysl a podnikání uvedl: „Zůstáváme stále daleko od 20% cíle, jehož dosažení do roku 2020 si Komise vytyčila v roce 2012. Komise přijala několik iniciativ, které by měly řešit problém vysokých cen energií, obtížného přístupu k úvěrům, poklesu investic, nedostatku dovedností a přemíry byrokracie. A během podzimu předložíme průmyslovou iniciativu, která umožní další pokrok a podpoří opatření přijatá v této oblasti. Měla by být před zasedáním Evropské rady v únoru 2014 katalyzátorem významného posílení růstu a konkurenceschopnosti průmyslu. Komise předloží své návrhy Evropské radě v příštích několika málo týdnech.“

Stav evropského průmyslu

Znepokojující je vývoj ve dvou hlavních oblastech, které mají zásadní význam pro každé hospodářství: produktivita a zaměstnanost. Produktivita EU se se ve srovnání s USA opět zhoršuje, zatímco nezaměstnanost je i nadále každodenní realitou pro 11 % evropských pracujících. Průmysl utrpěl obzvláště těžkou újmu, když od roku 2008 ztratil více než 3,8 milionu pracovních míst.

Nejdůležitější závěry obou zpráv:

Pozitiva:

 • hlavním motorem průmyslové činnosti byl vývoz; EU v této oblasti předstihla Spojené státy i Japonsko. Evropa dosáhla v roce 2012 přebytku obchodní bilance ve výši 365 miliard EUR, což odpovídá asi miliardě EUR za den;

 • inovační výkonnost se od roku 2008 zlepšila, ale zdá se, že konvergence rokem 2012 skončila;

 • podnikatelské prostředí se ve většině členských států zlepšilo, ale totéž platí i pro ostatní části světa;

 • ve většině členských států se zlepšila dovednostní základna pracovních sil.

Slabiny:

 • investice jsou stále velmi nízké;

 • vysoké ceny energií představují pro průmysl značný problém;

 • přístup k financování se v mnoha členských státech zhoršil;

 • v některých členských státech je klíčem k obnově růstu zvýšení efektivnosti a účelnosti veřejných správ.

Ve zprávách se konkrétně uvádějí tyto priority:

 • podnikům by se měla v rámci možností maximálně zjednodušit jejich každodenní podnikatelská činnost;

 • měly by se snížit náklady na výrobu v Evropě (např. energie a surovin);

 • měl by se zlepšit přístup společností, zejména malých a středních podniků, k financím a kapitálovým trhům;

 • měly by se otevřít trhy pro evropské společnosti, a to jak v rámci vnitřního trhu, tak ve třetích zemích;

 • měly by se usnadnit investice do nových technologií a inovací, a to především se zřetelem k 6 prioritním oblastem, které byly vymezeny v rámci sdělení o průmyslové politice z roku 2012;

 • mělo by se zajistit, aby dovednosti a dostupnost evropské pracovní síly odpovídaly potřebám hospodářství 21. století.

Odvětvový aspekt přístupu EU k průmyslu

Evropa je celosvětovou špičkou v řadě průmyslových odvětví a většina z těchto odvětví je tvořena různými hodnotovými řetězci, kde jsou významné velké podniky propojeny s řadou malých a středních podniků. Komise již navrhla soubor politických opatření týkajících se strategických odvětvích, jako je automobilový průmysl, ocelářství a oblasti bezpečnosti a obrany.

Souvislosti

Průmyslová politika bude během příštích šesti měsíců prioritou evropského programu. Rada ve složení pro konkurenceschopnost 26. a 27. září zahájí politickou debatu o průmyslové konkurenceschopnosti a růstu, která v rámci přípravy na Evropskou radu v únoru 2014 nabídne jedinečnou příležitost k vytyčení směrů podpory hospodářského růstu a reálné ekonomiky na nejvyšší politické úrovni.

Další informace:

MEMO/13/815: Zpráva o konkurenceschopnosti za rok 2013: růst a zaměstnanost se neobejdou bez průmyslu

MEMO/13/816: Průmyslová konkurenceschopnost členských států EU: bylo dosaženo určitého pokroku, ale mnohé úkoly jsou dosud před námi

Více informací týkající se zprávy o celkové konkurenceschopnosti

Sledování výsledků v jednotlivých členských státech

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 2990403)


Side Bar