Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 септември 2013 г.

Без силна индустриална база европейската икономика не може да просперира

Въпреки че промишленото производство се стабилизира, делът на промишлеността в БВП на ЕС спадна от 15,5 % преди една година до 15,1 % през лятото на 2013 г. Публикуваните днес от Европейската комисия два доклада за конкурентоспособността на промишлеността показват, че страните членки са постигнали напредък в подобряването на условията за бизнес, износа и устойчивостта. Въпреки това все още има много проблеми. Сближаването между страните с най-конкурентоспособна индустрия и тези със средни резултати в това отношение е в застой. Освен това разходите за енергия нарастват в почти всички страни членки, което допринася за деиндустриализацията на Европа. Други сериозни пречки са достъпът до финансиране и намаляването на инвестициите в почти всички страни от ЕС. За да може европейската индустрия отново да просперира, трябва да се подобри значително ефективността на публичната администрация, както и връзката между училищата и предприятията. Необходимо е да се положат повече усилия, за да се стимулират иновациите, с бърза пазарна реализация.

Рамката за растеж на ЕС е стратегията „Европа 2020“. Комисията последователно е предлагала инициативи в различни области с цел постигане на растеж и създаване на работни места. Днес заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни подчерта, че понастоящем Европа се нуждае от силна индустриална база за реализирането на целите на „Европа2020“. Промишленото производство оказва силно въздействие върху останалата част от икономиката и по-специално върху общата производителност. На промишлеността се дължат 80 % от иновациите в частния сектор, ¾ от износа и значителна част от новосъздадените работни места.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Все още сме много далеч от целта за 20 % за 2020 г., предложена от Комисията през 2012 г. Комисията предприе няколко инициативи, за да реагира спрямо високите цени на енергията, трудния достъп до кредити, намаляването на инвестициите, липсата на умения и бюрокрацията. По-късно през есента ние ще предложим инициатива в областта на промишлеността, за да продължим напред и да стимулираме действията в тази сфера. Инициативата трябва да изиграе ролята на катализатор с оглед на планирания през февруари 2014 г. Европейски съвет, за да се увеличат значително растежът и конкурентоспособността на промишлеността. Комисията ще предостави на Европейския съвет своето предложение до няколко седмици“.

Състояние на европейската промишленост

Наблюдават се обезпокоителни тенденции в две основни за всяка икономика области: производителност и заетост. Производителността в ЕС отново се влошава в сравнение с тази в САЩ, а безработицата продължава да бъде ежедневие за 11 % от работната сила в Европа. Промишлеността е засегната особено тежко, загубвайки 3,8 млн. работни места от 2008 г. насам.

Основните резултати от двата доклада са:

Положителни моменти:

 • износът е основният двигател на промишлената дейност, като ЕС изпреварва САЩ и Япония. през 2012 г. ЕС е имал търговски излишък от 365 млрд. евро, което е равно на 1 млрд. евро на ден.

 • в областта на иновациите има подобрение от 2008 г. насам, но сближаването като че ли е спряло през 2012 г.;

 • бизнес средата се е подобрила в повечето страни членки, но това важи и за останалата част от света;

 • повечето страни членки са подобрили базата от умения на работната си сила.

Слабости:

 • инвестициите трайно се задържат на ниско равнище;

 • високите енергийни цени представляват значителен проблем за промишлените отрасли;

 • достъпът до финансиране се влошава в много страни членки;

 • за някои страни членки повишаването на ефективността на публичната администрация е ключът към възобновяване на растежа.

В доклада по-конкретно са предложени следните приоритети:

 • максимално улесняване на ежедневната стопанска дейност на предприятията;

 • намаляване на производствените разходи в Европа (например за енергия и суровини);

 • подобряване на достъпа на компаниите до финансиране и капиталови пазари, и по-специално на достъпа на МСП;

 • отваряне на пазари за европейските компании — както в рамките на вътрешния пазар, така и в страни извън ЕС;

 • улесняване на инвестициите в нови технологии и иновации, като се обърне особено внимание на 6-те приоритетни области, определени в съобщението за индустриалната политика от 2012 г.;

 • гарантиране, че уменията и наличието на работна ръка в Европа съответстват на нуждите на икономиката през ХХI век.

Секторни измерения на подхода на ЕС към промишлеността

Европа е световен лидер в редица промишлени сектори, като повечето от тях включват разнообразни вериги на стойността, в които водещи корпорации са свързани с множество малки и средни предприятия. Комисията вече предложи серия от политически мерки за стратегически сектори като автомобилостроенето, стоманодобива, сигурността и отбраната.

Контекст

Индустриалната политика ще заема челно място в програмата на ЕС през следващите 6 месеца. Съветът по конкурентоспособност на 26 и 27 септември ще даде старт на политическия дебат преди Европейския съвет през февруари 2014 г. за конкурентоспособността на промишлеността и растежа, който ще бъде уникална възможност за очертаване на курса в подкрепа на икономическия растеж и реалната икономика на най-високо политическо равнище.

За повече информация:

MEMO/13/815: Доклад за конкурентоспособността от 2013 г.: без промишленост няма растеж и заетост

MEMO/13/816: Конкурентоспособност на промишлеността на страните от ЕС: постигнат е известен напредък, но остават още много предизвикателства

Още информация за общия доклад за конкурентоспособността

Мониторинг на напредъка в страните членки

За контакти :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar