Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 september 2013

Transport: EU-kommissionen uppmanar Italien, Cypern och Grekland att genomföra EU-regler för att minska överbelastningen i det europeiska luftrummet

EU-kommissionen har i dag uppmanat Italien, Cypern och Grekland att utan dröjsmål klargöra vilka åtgärder de vidtagit för att inrätta funktionella luftrumsblock. Detta är ett krav enligt lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum från 2004, som ska reformera Europas föråldrade flygledningssystem. De funktionella luftrumsblocken ska ersätta det nuvarande lapptäcket av 27 nationella luftrumsblock, vilket kommer att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och minska utsläppen. EU-kommissionen vill på så sätt förhindra en kapacitetskris med tanke på att antalet flygningar väntas öka med 50 % de närmaste 10–20 åren.

Flygbolagen och deras kunder drabbas av extrakostnader på nästan 5 miljarder euro varje år på grund av Europas fragmenterade luftrum. Fragmenteringen medför att en genomsnittlig flygning förlängs med 42 kilometer, vilket i sin tur leder till att flygplanen förbrukar mer bränsle, producerar mer utsläpp, betalar högre användaravgifter och drabbas av större förseningar. Förenta staterna kontrollerar samma mängd luftrum, med mer trafik, till nästan halva kostnaden.

– Denna rättsliga åtgärd sänder en stark politisk signal om att vi är fast beslutna att genomdriva de reformer av det europeiska flygledningssystemet som det finns ett sådant akut behov av, säger EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas. Flygbolagen och passagerarna har fått stå ut med försämrade tjänster och sena ankomster under mer än tio år på vägen mot ett gemensamt europeiskt luftrum. Vi har inte råd att fortsätta på det här viset. Det europeiska luftrummet står inför en kapacitetskris och reformeringen av vårt föråldrade flygledningssystem är alltför viktig för resenärer, flygbolag och miljön för att vi ska ha råd att misslyckas.

EU-länderna har sedan 2004 varit skyldiga att inrätta funktionella luftrumsblock. Eftersom processen gick för långsamt fastställde man 2009 en bindande tidsgräns till den 4 december 2012, Genomförandet går dock fortfarande alldeles för långsamt. Därför begär kommissionen nu, genom en formell underrättelse, klargöranden av vilka åtgärder som Italien, Cypern och Grekland har vidtagit för att säkerställa de grundläggande rättsliga strukturerna för funktionella luftrumsblock.

Det försenade arbetet med att få till stånd funktionella luftrumsblock hindrar i hög grad genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, vilket gör hela det europeiska flygledningssystemet ineffektivt och medför extrakostnader på närmare 5 miljarder euro per år. Det är flygbolagen och deras kunder som får betala dessa kostnader och som dessutom drabbas av förlängda restider, förseningar och utsläpp.

Bakgrund:

Funktionella luftrumsblock är själva kärnan i de ambitiösa planerna för att reformera Europas föråldrade flygledningssystem och skapa ett gemensamt europeiskt luftrum.

Kommissionen har skickat formella underrättelser där Italien, Cypern och Grekland uppmanas redogöra för hur de har uppfyllt de centrala bestämmelserna i lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum. Detta gäller i synnerhet artikel 9a i förordning (EG) nr 550/2004, där det föreskrivs att alla EU-länder senast den 4 december 2012 ska ha infört funktionella luftrumsblock enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EG) nr 549/2004 – med en lagstadgad skyldighet att möjliggöra optimerad användning av luftrummet med avseende på kapacitet och effektiva flygningar samt en skyldighet att säkerställa optimala flygtrafiktjänster i hela EU.

Medlemsstaterna måste först inrätta den rättsliga strukturen, genom avtal som undertecknas av de deltagande EU-länderna. Först när denna struktur existerar kan man inleda det besvärliga operativa arbetet för att uppnå effektiviseringsvinster i form av minskade förseningar, kostnader och utsläpp.

Kommissionen håller för närvarande på att ta ställning till överträdelseförfaranden mot alla medlemsländer när det gäller funktionella luftrumsblock. Detta gäller särskilt de EU-länder där inga framsteg märks. Trots den bindande tidsgränsen för inrättande av funktionella luftrumsblock, som satts till december 2012, är inget av de 9 funktionella luftrumsblock som skulle ha skapats inom det gemensamma europeiska luftrummet helt operativt.

Vid sidan av överträdelseförfarandena mot EU-länder som inte uppfyller sina lagstadgade skyldigheter enligt den nuvarande lagstiftningen har kommissionen antagit ett förslag till ett andra lagstiftningspaket om ett gemensamt europeiskt luftrum, som kommer att påskynda reformerna av den europeiska flygledningstjänsten genom att stärka grunden för systemet så att det klarar större tryck och kan ge långtgående reformer. Se

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_en.htm

Se även Siim Kallas tal om ett gemensamt europeiskt luftrum som hölls vid transportministrarnas informella möte i Litauen den 15 september 2013.

Länkar

Om överträdelsebesluten från juni, se MEMO/13/820

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Mer information om överträdelseförfaranden

Följ Siim Kallas på twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar