Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 26. septembra 2013

Doprava: Komisia nalieha na Taliansko, Cyprus a Grécko, aby zaviedli právne predpisy EÚ týkajúce sa riešenia preťaženia európskeho vzdušného priestoru

Európska komisia dnes požiadala Taliansko, Cyprus a Grécko o bezodkladné objasnenie ich opatrení na vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru. Tieto opatrenia sú predmetom právnych predpisov týkajúcich sa Jednotného európskeho neba (SES) z roku 2004 a slúžia na reformovanie zastaraného európskeho systému riadenia letovej prevádzky. Funkčné bloky vzdušného priestoru majú nahradiť súčasnú nesúrodú zmes 27 vnútroštátnych blokov letovej prevádzky sieťou väčších regionálnych blokov v záujme zvýšenia efektívnosti a zníženia nákladov a emisií. Komisia sa snaží predísť kapacitnej kríze, keďže počet letov sa má podľa prognózy v nasledujúcich 10 až 20 rokoch zvýšiť o 50 %.

V dôsledku neefektívnosti spôsobenej roztrieštenosťou európskeho vzdušného priestoru vznikajú leteckým dopravcom a ich zákazníkom každý rok dodatočné náklady vo výške takmer 5 miliárd EUR. Dlhšie trasy predlžujú vzdialenosť priemerného letu o 42 kilometrov, v dôsledku čoho lietadlo spotrebuje viac paliva a spôsobí viac emisií, navyše to znamená aj vyššie používateľské poplatky a dlhšie meškania. Spojené štáty riadia vzdušný priestor rovnakej veľkosti s väčším objemom letovej prevádzky a pri takmer polovičných nákladoch.

Podpredseda Siim Kallas povedal: „Tento právny krok by mal byť silným politickým signálom, ktorý vyjadruje naše odhodlanie presadiť tak veľmi potrebné reformy európskeho riadenia letovej prevádzky. Naši leteckí dopravcovia a ich cestujúci museli byť viac ako 10 rokov zmierení s tým, že môžu využívať len obmedzené služby, a so skutočnosťou, že termíny na ceste k jednotnému európskemu nebu sa nedodržiavajú. Nemôžeme si dovoliť v tomto pokračovať. V európskom vzdušnom priestore hrozí kapacitná kríza a reforma nášho prekonaného systému riadenia letovej prevádzky je pre cestujúcich, leteckých dopravcov a životné prostredie príliš dôležitá na to, aby sme dopustili jej neúspech.“

Členské štáty sú od roku 2004 povinné vytvárať funkčné bloky vzdušného priestoru. V dôsledku pomalého pokroku sa 4. decembra 2012 stanovil ako záväzný termín rok 2009, napriek tomu je ich zavádzanie stále pomalé. Svojou formálnou výzvou teraz Komisia požaduje, aby Taliansko, Cyprus a Grécko vysvetlili, ktoré opatrenia prijali na vytvorenie základných právnych štruktúr pre funkčné bloky vzdušného priestoru.

Časový posun pri dosahovaní prevádzkyschopných funkčných blokov vzdušného priestoru do značnej miery brzdí realizáciu stratégie EÚ Jednotné európske nebo, čo naopak vedie k neefektívnosti celého európskeho systému manažmentu letovej prevádzky a každý rok spôsobuje dodatočné náklady vo výške takmer 5 milárd EUR, ktoré sa prenášajú na leteckých dopravcov a ich zákazníkov, a okrem toho sa tým predlžuje čas letov a zvyšuje sa meškanie a emisie.

Súvislosti

Funkčné bloky vzdušného priestoru sú základným prvkom ambicióznych reformných plánov týkajúcich sa zastaraného európskeho systému riadenia letovej prevádzky s ohľadom na vytvorenie Jednotného európskeho neba.

Svojou formálnou výzvou Komisia požaduje od Talianska, Cypru a Grécka informácie o tom, ako dodržali základné ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa jednotného neba, najmä článku 9a nariadenia (ES) č. 550/2004, na základe ktorého sú členské štáty poverené úplnou realizáciou funkčných blokov vzdušného priestoru definovaných v článku 2 ods. 25 nariadenia (ES) č. 549/2004 do 4. decembra 2012. Patrí sem aj regulačná povinnosť umožniť optimálne využívanie vzdušného priestoru s ohľadom na kapacitu a letovú efektívnosť, ako aj povinnosť poskytovať optimalizované letecké navigačné služby v celej EÚ.

Pred vznikom funkčného bloku vzdušného priestoru musia zúčastnené členské štáty najprv vytvoriť právnu štruktúru prostredníctvom štátnych dohôd. Až potom sa môže začať s náročnými operačnými opatreniami na zvýšenie efektívnosti v podobe zníženia meškania letov, nákladov a emisií.

Komisia v súčasnosti skúma prípady porušenia predpisov všetkými členskými štátmi v súvislosti s funkčnými blokmi vzdušného priestoru, najmä ak sa zdá, že v reforme nie je vidieť žiadny pokrok. Napriek záväznej lehote, v rámci ktorej mali členské štáty vytvoriť funkčné bloky vzdušného priestoru a ktorá uplynula v decembri 2012, nie je zatiaľ ani jeden z deviatich blokov, ktoré už mali byť v rámci programu Jednotné európske nebo vytvorené, plne funkčný.

Popri právnych krokoch proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo súčasných právnych predpisov týkajúcich sa jednotného európskeho neba, Komisia prijala aj návrhy ďalších legislatívnych opatrení (balík SES2+), ktoré reformu európskeho manažmentu letovej prevádzky urýchlia posilnením systému tak, aby lepšie odolával tlaku a umožnil ambiciózne reformy. Pozri

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_sk.htm

Pozri aj prejav podpresedu Kallasa o stratégii Jednotné európske nebo na neformálnom zasadnutí ministrov dopravy v Litve 15. septembra 2013.

Užitočné odkazy

Informácie o júnových rozhodnutiach týkajúcich sa súboru prípadov porušenia právnych predpisov nájdete v MEMO/13/820

Všeobecné informácie o konaní vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v MEMO/12/12

Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov

Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar