Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 września 2013 r.

Transport: Komisja wzywa Włochy, Cypr i Grecję do wdrożenia unijnych przepisów, aby odblokować zatory w europejskiej przestrzeni powietrznej

W dniu dzisiejszy Komisja Europejska zażądała od Włoch, Cypru i Grecji pilnego wyjaśnienia, jakie środki podjęto w celu ustanowienia funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB), wymaganych na mocy przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej przyjętych w 2004 r., aby zreformować przestarzały system kontroli ruchu lotniczego w Europie. FAB mają zastąpić istniejącą obecnie sieć 27 krajowych bloków przestrzeni powietrznej siecią większych bloków regionalnych w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zredukowania emisji. Komisja pragnie zapobiec kryzysowi przepustowości, ponieważ z prognoz wynika, że liczba lotów ma wzrosnąć o 50 proc. w ciągu najbliższych 10-20 lat.

Brak efektywności w rozdrobnionej europejskiej przestrzeni powietrznej generuje ogółem co roku dodatkowe koszty w wysokości 5 miliardów euro dla przedsiębiorstw lotniczych i pasażerów. Sprawia on, że średnia trasa lotu jest wydłużona o 42 km, co w konsekwencji oznacza większe zużycie paliwa, wzrost emisji zanieczyszczeń, wyższe koszty dla użytkowników i większe opóźnienia. Stany Zjednoczone kontrolują przestrzeń powietrzną takiej samej wielkości o większym natężeniu ruchu lotniczego, a ponoszą o połowę mniejsze koszty.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas powiedział: „Ta procedura prawna powinna stanowić klarowny sygnał polityczny potwierdzający naszą determinację, aby przeprowadzić tak niezbędne reformy kontroli ruchu lotniczego w Europie. Nasze przedsiębiorstwa lotnicze i ich pasażerowie od ponad 10 lat muszą sobie radzić z problemem ograniczonych usług i niedotrzymywanych terminów w związku z tworzeniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Nie możemy sobie na to dłużej pozwolić. Europejska przestrzeń powietrzna stoi w obliczu kryzysu przepustowości, a reforma naszego starzejącego się systemu kontroli ruchu lotniczego jest zbyt ważna dla pasażerów, przedsiębiorstw lotniczych i środowiska, by mogła się nie powieść.”

Począwszy od 2004 r. państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia FAB. Ze względu na niskie tempo postępów w 2009 r. określono wiążący termin przypadający na dzień 4 grudnia 2012 r., niemniej jednak wdrażanie przebiega zdecydowanie zbyt wolno. W ramach wezwania do usunięcia uchybienia Komisja stara się obecnie uzyskać wyjaśnienia na temat działań podjętych przez Włochy, Cypr i Grecję w celu wprowadzenia podstawowych struktur prawnych dla FAB.

Opóźnienia we wprowadzeniu sprawnie działających FAB w znacznym stopniu hamują wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, co z kolei powoduje brak efektywności całego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym skutkujący dodatkowymi kosztami rzędu 5 miliardów euro rocznie, które są przerzucane na przedsiębiorstwa lotnicze i ich klientów, a także wydłużeniem czasu podróży, zwiększeniem opóźnień i wzrostem emisji.

Kontekst

Funkcjonalne bloki przestrzeni stanowią kluczowy element ambitnych planów związanych z reformą starzejącego się europejskiego systemu kontroli ruchu powietrznego oraz utworzeniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Komisja żąda od Włoch, Cypru i Grecji, – kierując do nich wezwanie do usunięcia uchybienia – informacji dotyczących wdrożenia przez te państwa kluczowych przepisów dotyczących jednolitej przestrzeni powietrznej, a w szczególności art. 9a rozporządzenia (WE) nr 550/2004 nakładającego obowiązek pełnego wdrożenia FAB określonych w art. 2 pkt 25 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 przez wszystkie państwa członkowskie UE do dnia 4 grudnia 2012 r. — z uwzględnieniem obowiązku regulacyjnego dotyczącego optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej pod względem przepustowości i efektywności lotów oraz obowiązku zapewnienia zoptymalizowanych służb żeglugi powietrznej w całej UE.

W celu ustanowienia FAB w pierwszej kolejności państwa członkowskie muszą wprowadzić strukturę prawną w oparciu o porozumienia międzypaństwowe podpisane przez państwa członkowskie objęte takimi blokami. Dopiero po wprowadzeniu struktury prawnej można rozpocząć trudne działania operacyjne w celu zwiększenia efektywności w zakresie zmniejszenia opóźnień lotów, kosztów i emisji.

Komisja obecnie prowadzi postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko wszystkim państwom członkowskim w związku z FAB, a szczególnie koncentruje się na tych państwach, w których postęp w kierunku realizacji reformy nie jest widoczny. Państwa członkowskie były zobowiązane do ustanowienia FAB do grudnia 2012 r., niemniej jednak żaden z dziewięciu FAB, które powinny były powstać w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, nie funkcjonuje w pełni.

Oprócz prowadzenia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw państwom członkowskim, które nie spełniają swoich obowiązków prawnych wynikających z obecnych przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej Komisja przyjęła również wnioski dotyczące pakietu SES2+ obejmującego akty prawne mające na celu przyspieszenie reformy europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez wzmocnienie praktycznych aspektów działania, co zwiększy jego odporność na presję i pozwoli na realizację ambitnych reform. Zob.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_pl.htm

Zob. również Wystąpienie wiceprzewodniczącego Kallasa dotyczące jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w trakcie nieformalnego spotkania ministrów transportu na Litwie w dniu 15 września 2013 r.

Przydatne linki

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z czerwca zawiera dokument MEMO/13/820

Ogólne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/12/12.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Wiceprzewodniczący Kallas na Twitterze

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar